Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORONIS BOK


Kapittel 8
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Barnedåp er en ond avskyelighet - Små barn er levende i Kristus på grunn av forsoningen - De som har tro, de som omvender seg, er saktmodige og ydmyke av hjertet, de som mottar Den Hellige Ånd og holder ut til enden, vil bli frelst. Ca. 401-421 e. Kr. (30 vers)


1.   ET brev fra min far, Mormon, skrevet til meg, Moroni, og det ble skrevet til meg straks etter at jeg ble kalt til min tjenestegjerning, og på denne måten skrev han til meg:

2.   Min elskede sønn, Moroni. Jeg gleder meg svært meget over at din Herre, Jesus Kristus, har husket deg og har kalt deg til sin tjenestegjerning og til sitt hellige arbeide.

3.   Jeg husker deg alltid i mine bønner og ber stadig til Gud Faderen i Jesu hans hellige barns navn, at han gjennom sin grenseløse godhet og nåde vil bevare deg i standhaftig tro på hans navn til enden.

4.   Og nå, min sønn, taler jeg til deg om det som bedrøver meg umåtelig, for det bedrøver meg at det skulle oppstå ordstrid blant dere.

5.   For hvis jeg har fått vite sannheten, har det vært ordstrid blant dere om deres små barns dåp.

6.   Og nå, min sønn, vil jeg at du skal arbeide flittig så denne store feiltagelse blir avskaffet blant dere, for i denne hensikt har jeg skrevet dette brevet.

7.   For straks etter at jeg hadde fått vite disse ting om dere, spurte jeg Herren om dette, og Herrens ord kom til meg ved Den Hellige Ånds kraft slik:

8.   Lytt til Kristi din Forløsers, din Herres og din Guds ord. Se, jeg kom til verden, ikke for å kalle de rettferdige, men syndere til omvendelse. De friske trenger ikke til lege, men de som er syke. Derfor er små barn friske, for de er ikke i stand til å begå synd. Derfor er Adams forbannelse tatt bort fra dem ved meg, så den ikke har noen makt over dem, og omskjærelsens lov er avskaffet ved meg.

9.   Og på denne måten åpenbarte Den Hellige Ånd Guds ord for meg. Derfor vet jeg, min elskede sønn, at det er alvorlig gudsbespottelse at dere døper små barn.

10.   Se, jeg sier deg at dette skal dere undervise: Omvendelse og dåp for dem som er ansvarlige og i stand til å begå synd. Ja, lær foreldre at de må omvende seg og bli døpt og ydmyke seg som sine små barn, og de skal alle bli frelst med sine små barn.

11.   Og deres små barn trenger hverken omvendelse eller dåp. Se, dåp er til omvendelse for å oppfylle budene om syndenes forlatelse.

12.   Men små barn er levende i Kristus helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Hvis ikke er Gud en partisk Gud, og også en foranderlig Gud som viser persons anseelse, for hvor mange små barn er ikke døde uten dåp!

13.   Derfor, hvis små barn ikke kunne frelses uten dåp, måtte de ha gått til et endeløst helvete.

14.   Se, jeg sier deg at den som antar at små barn trenger dåp, er i bitterhets galle og i syndens lenker, for han har hverken tro, håp eller kjærlighet. Derfor, hvis han skulle dø og tenke slik, måtte han gå ned til helvete.

15.   For det er fryktelig ugudelig å anta at Gud frelser et barn fordi det er døpt, og at et annet må gå fortapt fordi det ikke er døpt.

16.   Ve dem som forvender Herrens veier på denne måten, for hvis de ikke omvender seg, skal de gå fortapt. Se, jeg taler med frimodighet og med myndighet fra Gud, og jeg frykter ikke for hva menneskene kan gjøre, for fullkommen kjærlighet jager bort all frykt.

17.   Og jeg er fylt av kjærlighet, som er en evig kjærlighet. Derfor er alle barn like for meg, derfor elsker jeg små barn med en fullkommen kjærlighet, og de er alle like og vil motta frelse.

18.   For jeg vet at Gud ikke er en partisk Gud eller et foranderlig vesen, men han er uforanderlig fra all evighet til all evighet.

19.   Små barn kan ikke omvende seg, derfor er det fryktelig ugudelig å nekte dem Guds rene barmhjertighet, for de er alle levende i ham på grunn av hans barmhjertighet.

20.   Og den som sier at små barn trenger dåp, fornekter Kristi barmhjertighet og betrakter hans forsoning og hans forløsnings kraft som noe verdiløst.

21.   Ve slike, for de står i fare for død, helvete og en uendelig pine. Jeg taler frimodig, for Gud har befalt meg. Lytt til det og gi akt, ellers vil det bli brukt mot deg ved Kristi domstol.

22.   For se, alle små barn er levende i Kristus, og likeledes alle som er uten loven, for forløsningens kraft kommer til alle som ikke har noen lov. Derfor, den som ikke er fordømt - eller den som ikke er under noen fordømmelse - kan ikke omvende seg, og for slike har dåpen ingen hensikt.

23.   Men det er gudsbespottelse å fornekte Kristi barmhjertighet og hans Hellige Ånds kraft og sette sin lit til døde gjerninger.

24.   Se, min sønn, slik burde det ikke være, for omvendelse er for dem som er under fordømmelse og under forbannelse av en lov som er brutt.

25.   Og omvendelsens første frukt er dåp, og dåpen kommer ved tro til oppfyllelse av budene, og oppfyllelsen av budene gir syndenes forlatelse.

26.   Og syndenes forlatelse gir oss saktmodighet og hjertets ydmykhet. Og på grunn av saktmodighet og hjertets ydmykhet kommer Den Hellige Ånds nærvær, og denne Trøster fyller oss med håp og fullkommen kjærlighet, en kjærlighet som ved flittig bønn varer til enden kommer, da alle de hellige skal bo hos Gud.

27.   Se, min sønn, jeg vil skrive til deg igjen hvis jeg ikke snart går i krig mot lamanittene. Se, denne nasjons, eller det nephittiske folks stolthet vil føre til at de blir utryddet hvis de ikke omvender seg.

28.   Be for dem, min sønn, at de må omvende seg. Men se, jeg frykter for at Ånden har sluttet å streve med dem. Og i denne del av landet forsøker de også å fjerne all kraft og myndighet som kommer fra Gud, og de fornekter Den Hellige Ånd.

29.   Og etter å ha forkastet så stor kunnskap, min sønn, må de snart omkomme for å oppfylle de profetier som ble uttalt av profetene så vel som vår Frelsers egne ord.

30.   Farvel, min sønn, til jeg skriver til deg eller møter deg igjen. Amen.


 
Forrige
MORONIS BOK, kapittel 8
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige