Den Kostelige Perle - hellig skrift fra Jesu Kristi Kirke

DEN KOSTELIGE PERLE:

Et utvalg av åpenbaringene, oversettelsene og beretningene til Joseph Smith, den første profet, seer og åpenbarer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

[ INNHOLDSFORTEGNELSE ]INNLEDNING

Faderen og Sønnen viser seg for og taler til den 14 år gamle Joseph Smith Den kostelige perle er et utvalg av utsøkt stoff som berører mange viktige sider ved Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges tro og lære. Dette stoffet ble frembragt av profeten Joseph Smith og ble utgitt i Kirkens tidsskrifter på hans tid.

Den første samling stoff med tittelen Den kostelige perle ble laget i 1851 av Franklin D. Richards som dengang var et medlem av De tolvs råd og president for Den britiske misjon. Hensikten var å sørge for at enkelte viktige artikler som bare hadde hatt begrenset utbredelse på Joseph Smiths tid, ble lettere tilgjengelig. Etter hvert som Kirkens medlemstall økte over hele Europa og Amerika, ble det behov for å gjøre dette stoffet tilgjengelig.

Den kostelige perle ble flittig brukt og ble senere et av Kirkens standardverker etter initiativ fra Det første presidentskap og generalkonferansen i Salt Lake City den 10. oktober 1880.

Innholdet er blitt revidert flere ganger etter hvert som Kirkens behov har gjort det nødvendig. I 1878 ble det lagt til enkelte deler av Mose bok som ikke var med i den første utgaven. I 1902 tok man ut enkelte deler av Den kostelige perle som også sto i Lære og pakter. Inndeling i kapitler og vers med fotnoter fant sted i 1902. Den første utgaven med to kolonner og stikkordregister kom i 1921. Ingen andre forandringer ble foretatt før i april 1976 da to åpenbaringer ble tatt inn. I 1979 ble disse to åpenbaringene tatt ut av Den kostelige perle og flyttet til Lære og pakter hvor de nå er å finne som kapittel 137 og 138. I den nåværende utgaven er det foretatt noen forandringer for å bringe teksten på linje med tidligere dokumenter.
Oversikt over det nåværende innhold:
(Klikk et boknavn for å lese)


Utdrag fra Mose bok.
Et utdrag fra 1. Mosebok hentet fra Joseph Smiths oversettelse av Bibelen som han påbegynte i juni 1830 (History of the Church, 1:98-101, 131-139).

Abrahams bok
En oversettelse av noen egyptiske papyrusruller som kom Joseph Smith i hende i 1835 og som inneholdt opptegnelser av patriarken Abraham. Denne oversettelsen ble utgitt som føljetong i Times and Seasons, første gang den 1. mars 1842 i Nauvoo, Illinois (History of the Church 4:519-534).

Joseph Smith – Matteus
Et utdrag av Matteus vitnesbyrd i Joseph Smiths oversettelse av Bibelen (se Lære og pakter 45:60-61 hvor han får guddommelig befaling om å begynne oversettelsen av Det nye testamente).

Joseph Smith – Historie
Utdrag fra Joseph Smiths offisielle vitnesbyrd og historie som han utarbeidet i 1838 og som ble utgitt som føljetong i Times and Seasons i Nauvoo, Illinois, og begynte den 15. mars 1842 (History of the Church, 1:1-44).

Trosartiklene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Dette er en uttalelse av Joseph Smith utgitt i Times and Seasons den 1. mars 1842 sammen med en kort beskrivelse av Kirkens historie, bedre kjent under navnet Wentworth-brevet (History of the Church, 4:535-541).


Den Kostelige Perle

Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige