Innledning | Mose bok | Abrahams bok | JS-Matteus | JS-Historie | Trosartiklene |


JOSEPH SMITH - MATTEUSEt utdrag fra oversettelsen av Bibelen slik den ble åpenbart til profeten Joseph Smith i 1831. Mat 23:39 og kapittel 24. Jesus forutsier den nær forestående ødeleggelse av Jerusalem - Han taler også om Menneskesønnens annet komme og om de ugudeliges ødeleggelse. (55 vers)


1.   FOR jeg sier dere at fra nå av skal dere ikke se meg og vite at jeg er den som profetene har skrevet om, før dere skal si: Velsignet er han som kommer i Herrens navn, i himmelens skyer, og med ham alle de hellige engler. Da forsto hans disipler at han skulle komme til jorden igjen etter at han var forherliget og kronet ved Guds høyre hånd.

2.   Og Jesus gikk ut og forlot templet, og hans disipler kom til ham for å høre ham og sa: Mester, vis oss det du har sagt om templets bygninger - de skal brytes ned og overlates øde til dere.

3.   Og Jesus sa til dem: Ser dere ikke alle disse ting, og forstår dere dem ikke? Sannelig sier jeg dere, av dette tempel skal det ikke bli osten tilbake på sten som ikke skal brytes ned.

4.   Og Jesus forlot dem og gikk opp på Oljeberget. Og mens han satt på Oljeberget, kom disiplene alene til ham og sa: Si oss, når skal disse ting skje som du har sagt om ødeleggelsen av templet og jødene, og hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende, eller de ugudeliges ødeleggelse, som er verdensende?

5.   Og Jesus svarte og sa til dem: Ta dere i vare så ingen bedrar dere,

6.   for mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Kristus, og skal føre mange vill,

7.   da skal de overgi dere til trengsel og skal slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld,

8.   og da skal mange ta anstøt og skal forråde hverandre og skal hate hverandre,

9.   og mange falske profeter skal stå frem og skal føre mange vill,

10.   og fordi ugudelig tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos mange,

11.   men den som forblir standhaftig og ikke overvinnes, skal bli frelst.

12.   Når dere derfor ser ødeleggelsens vederstyggelighet som profeten Daniel har talt om angående Jerusalems ødeleggelse, da skal dere stå på det hellige sted - den som leser, la ham forstå.

13.   La så dem som er i Judea, flykte opp i fjellene,

14.   la den som er på hustaket, flykte og ikke vende tilbake for å ta noe ut av sitt hus,

15.   la ei heller den som er ute på marken vende tilbake for å hente sine klær,

16.   og ve dem som er med barn og dem som gir die i de dager,

17.   derfor, be til Herren om at deres flukt ikke skjer om vinteren, ei heller på sabbaten,

18.   for da, i de dager, skal så stor en trengsel komme over jødene og over Jerusalems innbyggere som Gud aldri før har sendt over Israel siden deres rikes begynnelse frem til denne tid, nei, ei heller skal den noensinne sendes igjen over Israel.

19.   Alle ting som har rammet dem er bare begynnelsen til de sorger som skal komme over dem.

20.   Og ble ikke de dager forkortet, ville ingen av deres kjød bli reddet, men for de utvalgtes skyld, ifølge pakten, skal de dager bli forkortet.

21.   Se, disse ting har jeg talt til dere om jødene, og videre, om noen etter de dagers trengsler som skal komme over Jerusalem, sier til dere: Se, her er Kristus, eller der, tro det ikke,

22.   for i de dager skal det også stå frem falske Kristuser og falske profeter og skal vise store tegn og undere, så de om mulig skal bedra selv de utvalgte, de som er utvalgt ifølge pakten.

23.   Se, jeg taler disse ting til dere for de utvalgtes skyld, og dere skal også høre om kriger og rykter om kriger, se til at dere ikke lar dere skremme, for alt jeg har fortalt dere må skje, men enden er ikke ennå.

24.   Se, jeg har sagt dere det før,

25.   derfor, om de sier til dere: Se, han er i ørkenen, gå ikke dit, se han er i de hemmelige rom, tro det ikke,

26.   for som morgenens lys går ut fra øst og skinner like til vest og dekker hele jorden, slik skal også Menneskesønnens komme være.

27.   Og nå viser jeg dere en lignelse. Se, hvor åtslet er, der vil ørnene samles. Således skal mine utvalgte samles fra jordens fire hjørner.

28.   Og de skal høre om kriger og rykter om kriger.

29.   Se, jeg taler for mine utvalgtes skyld, for nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike, og det skal bli hunger og pest og jordskjelv på forskjellige steder.

30.   Og videre, fordi ugudelighet tar overhånd, skal menneskenes kjærlighet bli kold, men den som ikke overvinnes, skal bli frelst.

31.   Og videre, dette rikets evangelium skal forkynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle nasjoner, og så skal enden komme - eller de ugudeliges ødeleggelse,

32.   og igjen skal ødeleggelsens vederstyggelighet, omtalt av profeten Daniel, bli oppfylt.

33.   Og straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt lys, og stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

34.   Sannelig sier jeg dere, denne generasjon, i hvilken disse ting skal bli vist, skal ikke forgå før alt jeg har fortalt dere skal bli oppfylt.

35.   Selv om de dager vil komme da himmel og jord skal forgå, skal likevel ikke mine ord forgå, men alle skal oppfylles.

36.   Og som jeg sa tidligere, etter de dagers trengsel, og himmelens krefter skal rokkes, da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter sørge, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og stor herlighet,

37.   og den som skatter mitt ord, skal ikke bli bedratt, for Menneskesønnen skal komme, og han skal sende sine engler foran seg med basunens mektige lyd, og de skal samle levningen av hans utvalgte fra de fire vinder, fra himmelens ene ende til den annen.

38.   Nå, lær en lignelse om fikentreet: Når dets grener ennå er spede og dets blader begynner å springe ut, vet dere at sommeren er nær for hånden,

39.   så også med mine utvalgte, når de skal se alle disse ting, skal de vite at han er nær, ja like for døren,

40.   men dagen og timen kjenner ingen, ikke engang Guds engler i himmelen, men kun min Fader.

41.   Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være ved Menneskesønnens komme.

42.   For det skal være med dem som det var i dagene før vannflommen, for frem til den dag da Noah gikk inn i arken, spiste de og drakk, tok til ekte og ga til ekte.

43.   Og de visste det ikke før vannflommen kom og tok dem alle bort, slik skal også Menneskesønnens komme være.

44.   Da skal det bli oppfylt som skrevet står, at i de siste dager skal to være ute på marken, den ene skal bli tatt med, og den andre bli tilbake,

45.   to skal male på kvernen, den ene skal bli tatt med, og den andre bli tilbake,

46.   og hva jeg sier til en, sier jeg til alle mennesker, våk derfor, for dere vet ikke i hvilken time deres Herre kommer.

47.   Men vit dette: Hvis husbonden hadde visst i hvilken nattevakt tyven ville komme, ville han ha våket og ville ikke latt noen bryte inn i sitt hus, men ville ha vært rede.

48.   Derfor, vær dere også rede, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke tenker.

49.   Hvem er da en trofast og klok tjener som hans herre har satt til å råde over sin husstand for å gi dem mat i rette tid?

50.   Velsignet er den tjener som gjør så når hans herre kommer, og sannelig sier jeg dere, han skal sette ham til å råde over alt han eier.

51.   Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte, min herre drøyer med å komme,

52.   og begynner å slå sine medtjenere og å spise og drikke med drankere,

53.   da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter ham, og i en time han ikke vet,

54.   og skal hugge ham i stykker og skal gi ham hans del med hyklerne, det skal være gråt og tenners gnissel.

55.   Og således kommer de ugudeliges ende ifølge Mose profeti som lyder: De skal bli avskåret fra folket, men jordens ende er ikke ennå, men om litt.


 
JOSEPH SMITH - MATTEUSProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Den Kostelige Perle, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige