Lære og pakter i Jesu Kristi Kirke

LÆRE OG PAKTER:

Åpenbaringer gitt til profeten Joseph Smith med noen tilføyelser av hans etterfølgere i kirkens presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

[ INNHOLD / KAPITLER ]INNLEDNING

Joseph Smith: Profet, seer og åpenbarer Lære og pakter er en samling guddommelige åpenbaringer og inspirerte erklæringer som er gitt for å opprette og styre Guds rike på jorden i de siste dager. Selv om de fleste kapitlene er rettet mot medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er budskapene, advarslene og formaningene til gavn for hele menneskeheten og inneholder en innbydelse til alle mennesker overalt i verden om å høre Herrens, Jesu Kristi røst som taler til dem for deres timelige velferd og evige frelse.

De fleste åpenbaringene i denne samlingen ble mottatt gjennom Joseph Smith jr., den første profet og president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Andre ble utgitt gjennom noen av hans etterfølgere i presidentembedet. (Se overskriftene til kapitlene 135, 136 og 138, samt Offisiell erklæring 1 og 2.)

Boken Lære og pakter er et av Kirkens standardverker sammen med Bibelen, Mormons bok og Den kostelige perle. Lære og pakter er imidlertid helt enestående fordi den ikke er en oversettelse av et oldtidsskrift, men er av ny opprinnelse og ble gitt av Gud gjennom hans utvalgte profeter for gjenopprettelsen av hans hellige verk og opprettelsen av Guds rike på jorden i disse dager. I åpenbaringene hører vi Herrens, Jesu Kristi kjærlige, men bestemte røst som på ny taler i evangelieutdelingen i tidenes fylde, og det verk som innledes i denne boken, er en forberedelse til hans annet komme og oppfyller og er i overensstemmelse med de hellige profeters ord siden verdens begynnelse.

Joseph Smith jr. ble født den 23. desember 1805 i Sharon, Windsor fylke, Vermont. Tidlig i livet flyttet han sammen med familien til Manchester - vest i delstaten New York. Det var mens han bodde i nærheten av Manchester, våren 1820, da han var fjorten år gammel, at han hadde sitt første syn hvor han ble besøkt av Gud vår evige Fader og av hans Sønn, Jesus Kristus personlig. Han ble fortalt i dette synet at den sanne Jesu Kristi Kirke - som hadde blitt opprettet i nytestamentlig tid og som hadde forvaltet evangeliets fylde - ikke lenger fantes på jorden. Andre guddommelige tilkjennegivelser fulgte hvor han ble undervist av mange engler, det ble vist ham at Gud hadde et spesielt verk å utføre på jorden for ham, og at gjennom ham skulle Jesu Kristi Kirke bli gjenopprettet på jorden.

Etter en tid ble Joseph Smith ved guddommelig hjelp istand til å oversette og utgi Mormons bok. I mellomtiden ble han og Oliver Cowdery ordinert til Det aronske prestedømme i mai 1829 av døperen Johannes (L&p 13), og kort tid senere ble de også ordinert til Det melkisedekske prestedømme av de fordums apostler Peter, Jakob og Johannes (L&p 27:12). Andre ordinasjoner fulgte der prestedømmets nøkler ble overdratt til dem av Moses, Elijah, Elias og mange fordums profeter. (L&p 110; 128:18, 21.) Disse ordinasjoner var i virkeligheten en gjengivelse av guddommelig myndighet til mennesket på jorden. Den 6. april 1830, ved himmelsk veiledning, organiserte profeten Joseph Smith Kirken, og således er den sanne Jesu Kristi Kirke på ny i virksomhet som institusjon blant menneskene med myndighet til å undervise i evangeliet og forrette de frelsende ordinanser. (Se Den kostelige perle, Joseph Smiths Historie 1:1-75; L&p 20.)

Disse hellige åpenbaringer ble mottatt som svar på bønn i trengselstider, og ble gitt i faktiske situasjoner der levende mennesker var involvert. Profeten og hans medarbeidere søkte guddommelig veiledning, og disse åpenbaringene bekrefter at de mottok den. I åpenbaringene ser vi hvordan Jesu Kristi evangelium litt etter litt ble gjengitt og evangelieutdelingen i tidenes fylde innledet. Kirkens flytting vestover, fra delstatene New York og Pennsylvania til Ohio, til Missouri, til Illinois og endelig til Great Basin-området i den vestlige del av De forente stater, og de helliges kamp for å forsøke å bygge opp Sion på jorden i vår tid, ser vi også i disse åpenbaringene.

Flere av de første kapitlene har tilknytning til spørsmål som angår oversettelsen og utgivelsen av Mormons bok. (Se f.eks. kap. 3, 5, 10, 17 og 19.) Noen av de senere kapitlene er et resultat av profeten Joseph Smiths arbeide med en inspirert oversettelse av Bibelen, og da ble mange av de store doktrinære kapitlene mottatt. (F.eks. kap. 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 og 132, som alle har en eller annen direkte tilknytning til oversettelsen av Bibelen.)

I åpenbaringene fremsettes evangeliets læresetninger med forklaringer av slike grunnleggende spørsmål som guddommens natur, menneskets opprinnelse, Satans eksistens, hensikten med jordelivet, nødvendigheten av lydighet, behovet for omvendelse, Den Hellige Ånds virkemåte, ordinanser og handlinger som er forbundet med frelse, jordens fremtid, menneskets fremtidige tilstander etter oppstandelsen og dommen, ekteskapets evige bånd og familiens evige natur. På samme måte fremgår det hvordan Kirkens administrative struktur gradvis ble åpenbart gjennom kall av biskoper, Det første presidentskap, De tolvs råd og De sytti, samt ved at andre presiderende embeder og quorum ble opprettet. Dessuten gjør vitnesbyrdet om Jesus Kristus - hans guddommelighet, herlighet, fullkommenhet, kjærlighet og hans forløsende kraft - denne boken meget verdifull for den menneskelige familie og er av større verdi for dem enn alle jordens rikdommer.

Flere av åpenbaringene ble utgitt i Sion (Independence), Missouri i 1833, med følgende tittel: A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (En budenes bok for å lede Kristi Kirke). Kirkens eldster bar høytidelig vitnesbyrd om boken og om at Herren hadde vitnet for dem at disse åpenbaringene var sanne. Etter hvert som Herren fortsatte å kommunisere med sine tjenere, ble en utvidet samling utgitt to år senere i Kirtland, Ohio, med følgende tittel: Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (Lære og pakter i De Siste Dagers Helliges Kirke). I denne boken ble det i 1835 tatt inn følgende skriftlige vitnesbyrd fra De tolv apostler:


DE TOLV APOSTLERS VITNESBYRD
OM SANNHETEN AV BOKEN LÆRE OG PAKTER


Vitnesbyrdet fra vitnene til boken som inneholder Herrens bud - bud han ga til sin Kirke gjennom Joseph Smith jr. som ved Kirkens stemmegivning ble utpekt i dette øyemed.

Vi er derfor villige til å bevitne for alle verdens mennesker, for enhver skapning på jordens overflate - at Herren har kunngjort for våre sjeler gjennom Den Hellige Ånd som var utgytt over oss - at disse bud ble gitt ved inspirasjon fra Gud, og er til gavn for alle mennesker og visselig er sanne.

Vi gir dette vitnesbyrd til verden - Herren være vår hjelper - og det er ved Gud Faderens og ved hans Sønns, Jesu Kristi nåde at vi er tillatt å ha det store privilegium å bære dette vitnesbyrd for verden, noe vi gleder oss meget over, og stadig ber til Herren om at menneskenes barn må ha gavn av.

De tolvs navn var:
Thomas B. Marsh
Orson Hyde
William Smith
David W. Patten
Wm. E. McLellin
Orson Pratt
Brigham Young
Parley P. Pratt
John F. Boynton
Heber C. Kimball
Luke S. Johnson
Lyman E. Johnson

I senere utgaver av Lære og pakter er ytterligere åpenbaringer eller andre anliggender som er blitt nedtegnet, lagt til - slik det er mottatt og godkjent av kompetente forsamlinger eller av Kirkens konferanser.

Fra og med 1835-utgaven ble også en serie på syv teologiske leksjoner tatt med, disse ble kalt Lectures on Faith (Forelesninger om tro). De var utarbeidet til bruk ved profetenes skole i Kirtland, Ohio fra 1834 til 1835. Selv om disse forelesningene var nyttige med hensyn til lære og undervisning, ble disse forelesningene utelatt fra Lære og pakter fra og med 1921-utgaven fordi de aldri ble gitt eller fremlagt som åpenbaringer for hele Kirken.

Det er helt klart at enkelte feil har gått igjen i tidligere utgaver, spesielt i de historiske deler av kapitteloverskriftene. Derfor er det i denne utgaven foretatt rettelser av datoer og stedsnavn og også gjort noen få mindre rettelser som synes å være berettiget. Disse forandringene er foretatt for å bringe innholdet i overensstemmelse med de historiske dokumenter. Andre spesielle trekk ved denne siste utgaven er at krysshenvisninger, kapitteloverskrifter og oppsummeringer av emner er blitt forbedret. Alt dette er gjort for å hjelpe leseren til å forstå og bedre kunne glede seg over Herrens budskap slik han har gitt det i Lære og pakter.
Kapittelinnledningene i Lære og pakter inneholder referanser til History of the Church [Kirkens historie] som er en historisk beretning i syv bind om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra 1820 til 1848. Fordi disse bøkene ikke er oversatt, men kun er tilgjengelig på engelsk, henvises det til den engelske History of the Church i kapittelinnledningene i denne utgaven av Lære og pakter.


Du finner klikkbar oversikt over bokens 138 kapitler her:

  [ INNHOLDSFORTEGNELSE ]


Lære og pakter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige