Lære og pakter i Jesu Kristi Kirke

Innholdsfortegnelse


Klikk en kapittellink for å lese i Lære og pakter.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |LÆRE OG PAKTER INNLEDNING:   Lære og pakter er en samling guddommelige åpenbaringer og inspirerte erklæringer som er gitt for å opprette og styre Guds rike på jorden i de siste dager.   [ LES MER ]

Kap. 1:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith under en spesiell konferanse for kirkens eldster avholdt i Hiram, Ohio, den 1. november 1831 (History of the Church [Kirkens historie] 1:221-224). Mange åpenbaringer var tidligere mottatt fra Herren, og samlingen av disse for utgivelse i bokform var en av de viktigste saker som ble godkjent under konferansen. Dette kapitlet utgjør Herrens forord til de læresetninger, pakter og bud som er gitt i denne evangelieutdeling.   [ LES MER ]

Kap. 2:   Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden den 21. september 1823 mens han var i sin fars hus i Manchester, New York (History of the Church 1:12). Moroni var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som nå foreligger for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malakias 4:5-6. Se også kapitlene 27:9, 110:13-16 og 128:18.)   [ LES MER ]

Kap. 3:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1828 angående tapet av 116 manuskriptsider som var blitt oversatt fra den første del av Mormons bok, og som ble kalt Lehis bok. Profeten hadde motvillig gitt fra seg disse sidene til Martin Harris som en kortere tid hadde virket som skriver ved oversettelsen av Mormons bok. Åpenba ringen ble gitt gjennom urim og tummin. (History of the Church 1:21-23.) (Se også kapittel 10.)   [ LES MER ]

Kap. 4:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans far Joseph Smith senior i Harmony Pennsylvania i februar 1829 (History of the Church 1:28).   [ LES MER ]

Kap. 5:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i mars 1829 etter anmodning av Martin Harris (History of the Church 1:28-31).   [ LES MER ]

Kap. 6:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdrey i Harmony, Pennsylvania i april 1829 (History of the Church 1:32-35). Oliver Cowdery begynte å arbeide som skriver ved oversettelsen av Mormons bok den 7. april 1829. Han hadde allerede mottatt en guddommelig tilkjennegivelse som bekreftet sannheten av profetens vitnesbyrd om platene som Mormons boks opptegnelser var gravert på. Profeten adspurte Herren gjennom urim og tummim og mottok følgende svar.   [ LES MER ]

Kap. 7:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 da de adspurte Herren gjennom urim og tummim om hvorvidt Johannes, den elskede disippel, fremdeles levde i kjødet eller var død. Åpenbaringen er en oversatt versjon av den opptegnelse som ble skrevet på pergament av Johannes og gjemt av ham ( History of the Church 1:35-36).   [ LES MER ]

Kap. 8:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:36-37). Under oversettelsen av Mormons bok ønsket Oliver - som fortsatte å arbeide som skriver og skrev etter profetens diktat - å kunne motta oversettelsens gave. Herren besvarte hans påkallelse ved å gi denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 9:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:37-38). Oliver formanes til å være tålmodig, og anbefales for øyeblikket å være tilfreds med å skrive etter oversetterens diktat og ikke forsøke å oversette.   [ LES MER ]

Kap. 10:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, sommeren 1828 (History of the Church 1:20-23). I denne forteller Herren Joseph om forandringer som ugudelige menn har foretatt i de 116 sider av manuskriptet til Mormons bok som ble oversatt fra Lehis bok. Disse manuskriptsidene hadde kommet bort fra Martin Harris mens han midlertidig var betrodd disse arkene. (Se sammendrag av kapittel 3.) Den ondskapsfulle planen gikk ut på å vente på en ny oversettelse av innholdet av de stjålne sidene, og deretter bringe oversetteren i vanry ved å vise til uoverensstemmelser som var oppstått på grunn av forandringene. At denne onde hensikt var unnfanget av den onde og var kjent av Herren allerede da nephittenes historiker, Mormon, i fordums tid foretok sin forkortelse av alle platene, fremgår av Mormons bok (Se Mormons ord 1:3-7).   [ LES MER ]

Kap. 11:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum Smith i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829 (History of the Church 1:39-46). Denne åpenbaringen ble mottatt gjennom urim og tummim som svar på Josephs påkallelse og spørsmål. History of the Church antydes det at denne åpenbaringen ble mottatt etter gjengivelsen av Det aronske prestedemme.   [ LES MER ]

Kap. 12:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Joseph Knight senior i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829 (History of the Church 1:47-48). Joseph Knight trodde på det Joseph Smith fortalte om at han hadde platene til Mormons bok i sin besittelse og om oversettelsesarbeidet som da pågikk. Han hadde flere ganger gitt økonomisk støtte til Joseph Smith og hans skriver, og dette gjorde det mulig for dem å fortsette med oversettelsen. På Joseph Knights anmodning adspurte profeten Herren og mottok denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 13:   Joseph Smith og Oliver Cowdery blir ordinert til Det aronske prestedømme ved bredden av elven Susquehanna i nærheten av Harmony, Pennsylvania, den 15. mai 1829 (History of the Church 1:39-42). Ordinasjonen ble utført ved en engels hender, og han fortalte at han var Johannes, den samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente. Engelen forklarte at han handlet under ledelse av de fordums apostler Peter, Jakob og Johannes, som hadde nøklene til det høyere prestedømme som ble kalt Melkisedeks prestedømme. Løftet ble gitt til Joseph og Oliver om at når tiden var inne, ville Melkisedeks prestedømme bli overdratt til dem. (Se også kapittel 27:7, 8, 12.)   [ LES MER ]

Kap. 14:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:48-50). Familien Whitmer var blitt meget interessert i oversettelsen av Mormons bok. Profeten flyttet til Peter Whitmer seniors hjem hvor han ble boende til oversettelsen var ferdig og han hadde sikret seg opphavsretten til den boken som var iferd med å bli utgitt. Tre av Whitmers sønner, som alle hadde mottatt et vitnesbyrd om verkets ekthet, ble svært opptatt av spørsmålet om sine personlig plikter. Denne åpenbaringen og de to neste (kapittel 15 og 16) ble gitt som svar på en forespørsel gjennom urim og tummim. David Whitmer ble senere et av de tre vitnene til Mormons bok.   [ LES MER ]

Kap. 15:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:50). (Se også forordet til kapittel 14.) Budskapet er fortrolig og svært personlig fordi Herren forteller om noe som bare var kjent av John Whitmer og ham selv. John Whitmer ble senere ett av de åtte vitner til Mormons bok.   [ LES MER ]

Kap. 16:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Peter Whitmer jr. i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:51). (Se også forordet til kapittel 14.) Peter Whitmer jr. ble senere ett av de åtte vitnene til Mormons bok.   [ LES MER ]

Kap. 17:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York i juni 1829 før de fikk se platene med graveringene som inneholdt opptegnelsen over Mormons bok (History of the Church 1:52-57). Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, hadde ved oversettelsen av platene til Mormons bok sett at tre spesielle vitner skulle utpekes (se Ether 5:2-4, se også 2. Nephi 11:3 og 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris ble inspirert og fikk et sterkt ønske om å få være de tre spesielle vitner. Profeten adspurte Herren, og som svar ble denne åpenbaringen gitt gjennom urim og tummim.   [ LES MER ]

Kap. 18:   Åpenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:60-64). Da Det aronske prestedømme ble overdratt, fikk de løfte om å motta Det melkisedekske prestedømme (se forordet til kapittel 13). Som svar på bønn om å få mer kunnskap om saken, ga Herren denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 19:   Åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith i Manchester, New York, i mars 1830 (History of the Church 1:72-74). I sin historie kaller profeten dette en befaling fra Gud og ikke fra mennesker til Martin Harris, gitt av ham som er Evig.   [ LES MER ]

Kap. 20:   Åpenbaring om Kirkens organisasjon og ledelse gitt gjennom profeten Joseph Smith i april 1830 (History of the Church 1:64-70). Før han nedtegnet denne åpenbaringen, skrev profeten: Av ham (Jesus Kristus) mottok vi følgende ved profetiens og åpenbaringens Ånd, dette ga oss ikke bare mange opplysninger, men pekte også på nøyaktig hvilken dag vi ifølge hans vilje og befaling, igjen skulle begynne å organisere hans Kirke her på jorden (History of the Church 1:64).   [ LES MER ]

Kap. 21:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6, april 1830 (History of the Church 1:74-79). Denne åpenbaringen ble gitt da Kirken ble organisert, på den dato som tidligere er nevnt, i Peter Whitmer seniors hjem. Seks menn, som tidligere var blitt døpt, deltok. Disse personer uttrykte enstemmig som sitt ønske og sin beslutning å organisere Kirken ifølge Guds befaling (se kapittel 20). De vedtok også ved avstemning å godkjenne og oppholde Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery som Kirkens presiderende embedsmenn. Ved håndspåleggelse ordinerte Joseph Oliver til en eldste i Kirken, og likeledes ordinerte Oliver Joseph. Etter å ha forrettet nadverden, la Joseph og Oliver sine hender på hver enkelt for å meddele dem Den Hellige Ånd og bekrefte hver især som et medlem av Kirken.   [ LES MER ]

Kap. 22:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 (History of the Church 1:79-80). Denne åpenbaringen ble gitt til Kirken som en følge av at noen som tidligere var blitt døpt, ønsket å slutte seg til Kirken uten å bli døpt på ny.   [ LES MER ]

Kap. 23:   Åpenbaring gitt gjevnorn profeten Joseph Smith i Manchester, New York i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. (History of the Church 7:80). Som følge av de fent nevnte personers oppriktige ønske orn å få vite hva som var deres respektive plikter, adspurte profeten Herren og rnottok denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 24:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Iarmsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:101-103). Selv om det var gått mindre enn fire måneder siden Kirken ble organisert, vør forfølgelsene blitt intense, og lederne måtte søke sikkerhet ved å holde seg delvis skjult. De neste tre åpenbaringene ble gitt i denne tiden for å styrke, oppmuntre og instruere Kirkens ledere.   [ LES MER ]

Kap. 25:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:103-104). (Se også forordet til kapittel 24.) Denne åpenbaring tilkjennegir Herrens vilje til Emma Smith, profetens hustru.   [ LES MER ]

Kap. 26:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:104). (Se også forordet til kapittel 24.)   [ LES MER ]

Kap. 27:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania i august 1830 (History of the Church 1:106-108). Underforberedelsen til en gudstjeneste hvor nadverden skulle forrettes med brød og vin, gikk Joseph utfor å skaffe vin. Han ble møtt av et himmelsk sendebud og mottok denne åpenbaringen hvorav en del ble skrevet ned med en gang, og resten i september samme år. Vann brukes nå i stedet for vin når nadverden forrettes i Kirken.   [ LES MER ]

Kap. 28:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Fayette, New York, i september 1830 (History of the Church 1:109-111). Hiram Page, et medlem av Kirken, hadde en viss sten og hevdet at han ved hjelp av den mottok åpenbaringer om Sions oppbygging og Kirkens orden. Flere medlemmer var blitt bedratt av disse påstandene, og til og med Oliver Cowdery ble påvirket i negativ retning. Like før en fastsatt konferanse adspurte profeten Herren inderlig om denne saken, og mottok følgende åpenbaring.   [ LES MER ]

Kap. 29:   Åpenbaring gitt gjennom profetert Joseph Smith i nærvær av seks eldster i Fayette, New York, i septernber 1830 (History of the Church 1:111-115). Denne åpenbaringen ble gitt noen dager før konferansen sont begynte den 26. september 1830.   [ LES MER ]

Kap. 30:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer, Peter Whitmer jr. og John Whitmer i Fayette, New York, i september 1830 etter en tre-dagers konferanse i Fayette, nmen for Kirkens eldster hadde skilt lag (History of the Church 1:115-116). Opprinnelig ble denne åpenbaringen utgitt i tre åpenbaringer, men profeten samlet dem i ett kapittel i 1835-utgaven av Lære og pakter.   [ LES MER ]

Kap. 31:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i september 1830 (History of the Church 1:115-117). Dette skjedde like etter en konferanse i Kirken (se forordet til kapittel 30). Thomas B. Marsh var blitt døpt tidligere i måneden og hadde blitt ordinert til eldste i Kirken før denne åpenbaringen ble gitt.   [ LES MER ]

Kap. 32:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseplt Smith til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i oktober 1830 (History of the Church 1:118-120). Eldstene var meget interessert i lamanittene og hadde sterke ønsker for dem i tilknytning til de velsignelser Kirken hadde fått vite var forutsagt for dem i Mormons bok. Følgelig ble Herren adspurt om han ville tilkjennegi sin vilje og fortelle om eldstene nå skulle sendes til indianerstammene i vest. Åpenbaringen fulgte.   [ LES MER ]

Kap. 33:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York, i oktober 1830 (History of the Church 1:126-127). Da profeten skrev ned denne åpenbaringen, bekreftet han at Herren alltid er rede til å undervise dem som flittig søker i tro (History of the Church 1:126).   [ LES MER ]

Kap. 34:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette, New York, den 4. november 1830 (History of the Church 1:127-128). Bror Pratt var dengang 19 år gammel. Han hadde blitt omvendt og døpt da han seks uker tidligere for første gang hørte det gjengitte evangelium forkynt av sin eldre bror, Parley P. Pratt. Denne åpenbaringen ble mottatt i Peter Whitmer seniors hjem.   [ LES MER ]

Kap. 35:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 7:128-131). I denne tiden var profeten nesten daglig opptatt med å oversette Bibelen. Oversettelsen ble påbegynt så tidlig som i juni 1830, og både Oliver Cowdery og John Whitmer hadde arbeidet som skrivere. Ettersom de nå var blitt kalt til andre oppgaver, ble Sidney Rigdon kalt ved guddommelig utvelgelse til å være profetens skriver i dette arbeidet (se vers 20). Som forord til sin opptegnelse om denne åpenbaringen skrev profeten: I desember kom Sidney Rigdon (fra Ohio) for å adspørre Herren, og sammen med ham kom Edward Partridge.. . . Like etter at disse to brødrene var ankommet, talte Herren på denne måte (History of the Church 1:128).   [ LES MER ]

Kap. 36:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Edward Partridge i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:131). (Se forordet til kapittel 35.) Profeten sa at Edward Partridge var et mønster på fromhet og en av Herrens store menn (History of the Church 1:128).   [ LES MER ]

Kap. 37:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:139). I denne åpenbaringen gis den første befaling om en samling i denne evangelieutdeling.   [ LES MER ]

Kap. 38:   Åpenbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 2. januar 1831 (History of the Church 1:140-143). Anledningen var en konferanse i kirken.   [ LES MER ]

Kap. 39:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til James Covill i Fayette, New York, den 5. januar 1831 (History of the Church 1:143-145). James Covill, som hadde vært baptistprest i nærmere 40 år, sluttet en pakt med Herren om at han ville adlyde en hvilken som helst befaling Herren ville gi ham gjennorn profeten Joseph.   [ LES MER ]

Kap. 40:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831 (History of the Church 1:145). Før denne åpenbaringen ble nedtegnet, skrev profeten: "Da James Covill forkastet Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga Herren meg og Sidney Rigdon følgende åpenbaring" (History of the Church 1:145).   [ LES MER ]

Kap. 41:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 4. februar 1831 (History of the Church 1:146-147). Kirkens gren i Kirtland var på denne tiden i rask vekst. Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten: "Medlemmene strevde for å gjøre Guds vilje så langt de kjente den, men enkelte merkelige oppfatninger og falske ånder hadde sneket seg inn blant dem ... [og] Herren ga følgende til Kirken" (History of the Church 1:146-147).   [ LES MER ]

Kap. 42:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. februar 7831 (History of the Church 1:148-154). Den ble mottatt i nærvær av tolv eldster og for å oppfylle et løfte Herren tidligere hadde gitt om at "loven" ville bli gitt i Ohio (se kapittel 38:32). Profeten fastslår at denne åpenbaringen "utgjør Kirkens lov" (History of the Church 1:148).   [ LES MER ]

Kap. 43:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831 (History of the Church 1:154-156). På denne tiden ble noen av Kirkens medlemmer forstyrret av folk som fremsatte falske påstander og hevdet at de var åpenbarere. Profeten adspurte Herren og mottok denne meddelelse hvor Herren henvender seg til Kirkens eldster. Første del omhandler spørsmål i forbindelse med Kirkens styreform, mens siste del inneholder en advarsel som eldstene skal gi til jordens nasjoner.   [ LES MER ]

Kap. 44:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutten av februar 1837 (History of the Church 1:157). For å rette seg etter de krav som her blir fremsatt, bestemte Kirken å avholde en konferanse i begynnelsen av juni måned samme år.   [ LES MER ]

Kap. 45:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 7. mars 1831 (History of the Church 1:158-163). I de innledende bemerkninger i sin opptegnelse til denne åpenbaringen sier profeten at: på denne tid i kirken ... ble det utgitt ... og satt i omløp ... mange falske rykter ... og tåpelige historier ... for å hindre folk i å undersøke eller få tro på dette verk ... rnen til glede for de hellige ... mottok jeg følgende åpenbaring (History of the Church 1:158).   [ LES MER ]

Kap. 46:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:163-165). I Kirkens tidligste tid hadde det ikke utviklet seg noe ensartet mønster for hvordan gudstjenester skulle ledes. Imidlertid var det etter hvert blitt alminnelig skikk og bruk at bare medlemmer og oppriktige undersøkere fikk være tilstede på nadverdsrnøter og andre sammenkomster i Kirken. I denne åpenbaringen gir Herren uttrykk for sin vilje når det gjelder å forvalte og lede møter.   [ LES MER ]

Kap. 47:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:166). Inntil denne tid hadde Oliver Cowdrey virket som Kirkens historiker og protokollfører. John Whitmer hadde ikke forsøkt å bli utnevnt som historiker, men da han ble spurt om han ville virke i denne stillingen, sa han at han ville adlyde Herrens vilje i saken. Han hadde allerede vært sekretær for profeten og hadde skrevet ned mange av de åpenbaringer som ble mottatt mens de oppholdt seg i og omkring Fayette, New York.   [ LES MER ]

Kap. 48:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:166-167). Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle gå frem for å anskaffe jordeiendommer hvor de hellige kunne slå seg ned. Dette var et viktig spørsmål for Kirkens medlemmer som hadde utvandret fra den østlige del av De forente stater for å være lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap. 37:1-3; 45:64).   [ LES MER ]

Kap. 49:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:167-169). (Enkelte historiske kilder oppgir at denne åpenbaringen ble gitt i mai 1831.) Leman Copley hadde mottatt evangeliet, rnen holdt fremdeles fast ved noen av læresetningene til "Shakers" (Det forente samfunn av de som tror på Kristi annet komme) som han tidligere hadde tilhørt. Shakerne trodde blant annet at Kristi annet komme allerede hadde funnet sted og at han hadde vist seg i en kvinnes, dvs. i Ann Lees skikkelse. Dåp med vann ble ikke ansett som nødvendig. Spesielt var det forbudt å spise svinekjøtt, mange spiste ikke kjøtt i det hele tatt, og et liv i sølibat ble betraktet som mer høyverdig enn et liv i ekteskap. I forordet til denne åpenbaringen skrev profeten: "For å få en mer fullstendig forståelse av emnet, adspurte jeg Herren, og mottok følgende" (History of the Church 1:167). Åpenbaringen tilbakeviste noen av shakernes grunnleggende oppfatninger. De brødre som er nevnt ovenfor, tok med seg en kopi av åpenbaringen til shakernes menighet (i nærheten av Cleveland, Ohio) og leste den for dem i sin helhet, men den ble avvist.   [ LES MER ]

Kap. 50:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mai 1831 (History of the Church 1:170-173). Profeten fastslår at noen av eldstene ikke forsto hvordan de forskjellige ånder som finnes på jorden, gir seg tilkjenne, og at denne åpenbaringen ble gitt som svar på det spesielle spørsmål han stilte i den forbindelse. Såkalte åndelige fenomener var ikke ualminnelige blant medlemmene, og noen av dem hevdet at de mottok syner og åpenbaringer.   [ LES MER ]

Kap. 51:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, i mai 1831 (History of the Church 1:173-174). På denne tiden begynte de hellige som utvandret fra de østlige delstatene, å komme til Ohio, og det ble nødvendig å gjøre endelige forberedelser med hensyn til hvor de skulle slå seg ned. Da denne oppgaven spesielt hørte inn under biskopens embede, søkte biskop Edward Partridge veiledning om saken, og profeten adspurte Herren.   [ LES MER ]

Kap. 52:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831 (History of the Church 1:175-179). En konferanse var blitt avholdt i Kirtland, og den begynte den 3. og ble avsluttet den 6. juni. Under denne konferansen ble de første ordinasjoner til høyprest utført, og enkelte tilkjennegivelser av falske og bedragerske ånder ble oppdaget og refset.   [ LES MER ]

Kap. 53:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Algernon Sidney Gilbert i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:179-180). På Sidney Gilberts anmodning adspurte profeten Herren om bror Gilberts arbeide og utnevnelse i Kirken.   [ LES MER ]

Kap. 54:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:180-181). Kirkens medlemmer i Thompson gren i Ohio var uenige om spørsmål som hadde med innvielse av eiendom å gjøre. Egoisme og grådighet gjorde seg gjeldende, og Leman Copley hadde brutt pakten harr hadde inngått om å innvie sin store gård til et sted hvor de hellige som kom fra Colesville i New York, kunne få en arv. Ezra Thayre var også innblandet i denne striden. Som følge av dette gikk Newel Knight (president for grenen i Thompson) og noen andre eldster til profeten for å spørre ham hvordan de skulle forholde seg. Profeten adspurte Herren, og mottok denne åpenbaringen. (Se også kapittel 56 som er en fortsettelse av denne saken.)   [ LES MER ]

Kap. 55:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Willaim W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:184-186). Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profeten søkte opplysninger orn ham av Herren.   [ LES MER ]

Kap. 56:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:186-188). Ezra Thayre, som var blitt utpekt til å reise til Missouri samrnen med Thomas B. Marsh (se kapittel 52:22), kunne ikke tafatt på sitt oppdrag da sistnevnte var rede. Eldste Thayre var ikke ferdig til å dra avgårde fordi han hadde engasjert seg i problemene i Thompson, Ohio. (Se kapittelsammendrag til kapittel 54.) Herren besvarte profetens spørsmål om saken ved å gi ham denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 57:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 20. juli 1831 (History of the Church 1:189-190). I overensstemmelse med Herrens befaling (kapittel 52), hadde eldstene reist fra Kirtland til Missouri, gjort mange forskjellige erfaringer, og møtt endel motstand. Etter å ha sett hvilken tilstand lamanittene befant seg i og den mangel på sivilisasjon, dannelse og religion som var blant folk i sin alminnelighet, utbrøt profeten: "Når skal ørkenen blomstre som en rose? Når skal Sion bli bygget opp i sin herlighet, og hvor skal ditt tempel stå, som alle nasjoner skal komme til i de siste dager?" (History of the Church 1:189). Deretter mottok han denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 58:   Åpenbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 1. august 1831 (History of the Church 1:190-195). På den første sabbat etter at profeten og hans følge ankom Jackson fylke, Missouri, ble en gudstjeneste avholdt, og to medlemmer ble innlemmet ved dåp. I løpet av samme uke ankom noen medlemmer fra Thompson gren i Colesville, og andre (se kap. 54). Mange var ivrige etter å få vite Herrens vilje angående dem på det nye innsamlingsstedet.   [ LES MER ]

Kap. 59:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 7. august 1831 (History of the Church 1:196-201). Før nedtegnelsen av denne åpenbaringen gir profeten en beskrivelse av Sions land hvor folket da var forsamlet. Landområdet ble innviet slik Herren hadde befalt, og likeledes tomten hvor det fremtidige tempel skulle ligge. Herren gir disse bud spesielt til de hellige i Sion.   [ LES MER ]

Kap. 60:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 8. august 1831 (History of the Church 1:201-202). Foranledningen var at noen av eldstene som var utpekt til å reise tilbake til de østlige deler av landet, ønsket å vite hvordan de skulle forholde seg, hvilken reiserute de skulle følge og hvilken reisemåte de skulle benytte.   [ LES MER ]

Kap. 61:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av elven Missouri ved McIlwaines Bend, den 12. august 1831 (History of the Church 1:202-205). På tilbakeveien til Kirtland hadde profeten og ti eldster reist nedover elven Missouri i kanoer. I å reisens tredje dag opplevde de mange farer. I et syn ved høylys da,, så eldste William W. Phelps ødeleggeren fare med kraft over vannets overflate.   [ LES MER ]

Kap. 62:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith på bredden av elven Missouri, i Chariton, Missouri, den 13. august 1831 (History of the Church 1:205-206). Denne dagen møtte profeten og hans følge, som var på vei fra Independence til Kirtland, flere eldster som var underveis til Sions land. Etter å ha hilst hjertelig på hverandre, ble denne åpenbaringen mottatt.   [ LES MER ]

Kap. 63:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, sent i august 1831 (History of the Church 1:206-211). Profeten, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery hadde kommet til Kirtland den 27. august etter å ha besøkt Missouri. I sitt forord til denne åpenbaringen skrev profeten: "Mens Kirken ennå befant seg i sin spede barndom, hadde man et inderlig ønske om å motta Herrens ord om ethvert emne som på noen måte angikk vår frelse, og ettersom Sions land nå var det viktigste timelige spørsmål som var aktuelt, adspurte jeg Herren og ba om flere opplysninger, om de helliges innsamling, om kjøp av jord og om andre spørsmål" (History of the Church 1:207).   [ LES MER ]

Kap. 64:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 11. september 1831 (History of the Church 1:211-214). Profeten gjorde forberedelser for å flytte til Hiram, Ohio, for å gjenoppta arbeidet med oversettelsen av Bibelen, som hadde blitt lagt til side mens han var i Missouri. En gruppe brødre som var blitt befalt å reise til Sion (Missouri), var travelt opptatt med å gjøreforberedelser til å reise i oktober. I denne travle tiden ble denne åpenbaringen mottatt.   [ LES MER ]

Kap. 65:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i oktober 1831 (History of the Church 1:218). Profeten kaller denne åpenbaringen en bønn.   [ LES MER ]

Kap. 66:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Orange, Ohio, den 25. oktober 1831 (History of the Church 1:219-221). Dette var første dag av en viktig konferanse. Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten: "Etter anmodning fra William E. McLellin adspurte jeg Herren, og mottok følgende" (History of the Church 1:220).   [ LES MER ]

Kap. 67:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i novernber 1831 (History of the Church 1:224-225). Anledningen var en spesiell konferanse hvor man vurderte å utgi de åpenbaringer som allerede var mottatt fra Herren gjennom profeten (se forordet til kapittel 1). Det ble bestemt at Oliver Cowdery og John Whitmer skulle ta manuskriptene til åpenbaringene med seg til Independence, hvor W. W. Phelps skulle utgi dem som Book of Commandments (Budenes Bok). Mange av brødrene bar sine høytidelige vitnesbyrd om at de åpenbaringer som da var samlet for utgivelse, virkelig var sanne, noe som ble bekreftet av Den Hellige Ånd som ble utgydt over dem. Profeten skriver at etter at åpenbaringen kjent som kapittel 1 var mottatt, uttalte noen seg kritisk til det språk som var brukt i åpenbaringene. Deretter fulgte denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 68:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 etter anmodning fra Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin (History of the Church 1:227-229). Selv om denne åpenbaringen ble gitt som svar på en bønn om at Herrens vilje med disse eldstene måtte gjøres kjent, gjelder mye av innholdet for hele Kirken.   [ LES MER ]

Kap. 69:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 (History of the Church 1:234-235). De åpenbaringer som var samlet med henblikk på snarlig utgivelse, ble godkjent på en spesiell konferanse den 1. november. Den 3. november ble den åpenbaring som utgjør kapittel 133 lagt til og kalt Tillegget. Konferansen bestemte at Oliver Cowdery skulle ta med seg manuskriptet til samtlige åpenbaringer og bud og sørge for at de ble trykt i Independence, Missouri. Han skulle også ta med seg penger som var blitt gitt for å bygge opp Kirken i Missouri, men da harr rnåtte reise gjennom et tynt befolket strøk ut til grenseland, var det ønskelig at han hadde reisefølge.   [ LES MER ]

Kap. 70:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 12. november 1831 (History of the Church 1:235-237). 1 den historie som ble skrevet av profeten, kan vi lese at fra 1. til 12. november ble det avholdt fire spesielle konferanser. Under den siste av disse sammenkomstene ble den store betydning av Budenes bok, senere kalt Lære og pakter, tatt opp til behandling, og profeten kaller den "Kirkens grunnvol i disse siste dager som er til gavn for verden og viser at nøklene til vår Frelsers rikes mysterier igjen er betrodd mennesket" (History of the Church 1:235).   [ LES MER ]

Kap. 71:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 1. desember 1831 ( History of the Church 1:238-239). Profeten hadde fortsatt å oversette Bibelen med Sidney Rigdon som skriver inntil denne åpenbaringen ble mottatt, men da ble arbeidet midlertidig lagt til side så de kunne utføre de instruksjoner som ble gitt her. Brødrene skulle dra ut og forkynne for å dempe de uvennlige følelser mot Kirken som hadde oppstått på grunn av noen avisartikler skrevet av den frafalne Ezra Booth.   [ LES MER ]

Kap. 72:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. desember 1831 (History of the Church 1:239-241). Flere eldster og medlemmer var kommet sammen for å lære sine plikter og bli videre oppbygget i Kirkens lære. I dette kapitlet er to åpenbaringer - mottatt samme dag - slått sammen. Vers 1-8 omhandler Newel K. Whitneys kall til biskop. Etter at han var kalt og ordinert, ble vers 9-26 mottatt hvor det gis flere opplysninger om en biskops plikter.   [ LES MER ]

Kap. 73:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 10. januar 1832 (History of the Church 1:241-242). Siden begynnelsen av desember 1831 hadde profeten og Sidney vært opptatt med å forkynne evangeliet, og på denne måten ble mye gjort for å dempe ugunstige følelser som hadde oppstått overfor Kirken (se forordet til kapittel 71).   [ LES MER ]

Kap. 74:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i januar 1832 (History of the Church 1:242). Profeten skriver: "Da jeg mottok de foregående ord av Herren [L&p 73], gjenopptok jeg arbeidet med oversettelsen av Skriftene og arbeidet flittig nesten helt frem til konferansen skulle begynne til fastsatt tid den 25. januar. I denne tiden mottok jeg også det følgende som en forklaring av 1. Korinterbrev 7:14" (History of the Church 1:242).   [ LES MER ]

Kap. 75:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (History of the Church 1:242-245). Anledningen var en konferanse som tidligere var bestemt. Under denne konferansen ble joseph Smith oppholdt og ordinert til president for Det høye prestedømme. Visse eldster som hadde hatt vanskeligheter med å få menneskene til å forstå sitt budskap, ønsket å lære mer detaljert om sine umiddelbare plikter. Denne åpenbaringen fulgte.   [ LES MER ]

Kap. 76:   Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 16. februar 1832 (History of the Church 7:245-252). I forordet til dette synet skrev profeten: Da jeg kom tilbake fra konferansen i Amherst, fortsatte jeg med å oversette Skriftene. På grunnlag av forskjellige åpenbaringer som var mottatt, var det tydelig at mange viktige punkter som berører menneskets frelse, var blitt tatt ut av Bibelen, eller var gått tapt før den ble samlet. Av de sannheter som var igjen er det innlysende lit hvis Gud belønnet enhver i henhold til de gjerninger som ble gjort i kjødet, da måtte ordet 'himmel' med henblikk på de helliges evige hjem omfatte rner enn ett rike. I den anledning så jeg selv og eldste Rigdon ... mens vi holdt på med oversettelsen av Johannes-evangeliet, følgende syn (History of the Church 1:245). Det var etter at profeten hadde oversatt Johannes 5:29 at dette synet ble gitt.   [ LES MER ]

Kap. 77:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:253-255). Profeten skrev: "I forbindelse med oversettelsen av Skriftene mottok jeg følgende forklaring av Johannes åpenbaring" (History of the Church 1:253).   [ LES MER ]

Kap. 78:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:255-257). Ordenen ble gitt av Herren til Joseph Smith for å opprette et lagerhus for de fattige. Det var ikke alltid ønskelig at de personer Herren talte til i åpenbaringene skulle bli kjentfor verden, derfor blir brødrene i denne og noen senere åpenbaringer tiltalt med andre enn sine egne navn. Da det ikke lenger var nødvendig å hemmeligholde disse personers navn, ble deres virkelige navn senere satt i parentes. Ettersom det i dag ikke er noe presserende behov for å fortsette med disse hemmelige navn, brukes her bare de virkelige navn slik de står i originalmanuskriptet.   [ LES MER ]

Kap. 79:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).   [ LES MER ]

Kap. 80:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).   [ LES MER ]

Kap. 81:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257-258). Frederick G. Williams kalles til å være en høyprest og rådgiver i Det høye prestedømmes presidentskap. De historiske opptegnelser viser at da denne åpenbaringen ble mottatt i mars 1832, ble Jesse Gause kalt til å være Joseph Smiths rådgiver i presidentskapet, men da han ikke fortsatte å leve på en måte som var i pakt med denne utnevnelsen, ble kallet senere gitt til Frederick G. Williams. Åpenbaringen (datert mars 1832) skulle betraktes som et skritt på veien til den offisielle organiseringen av Det første presidentskap. Stillingen som rådgiver i dette presidentskapet nevnes spesielt, og det blir forklart hvor ærverdig dette kallet er. Bror Gause tjenestegjorde en tid, men ble utelukket av Kirken i desember 1832. Bror Williams ble beskikket til dette spesielle einbedet den 18. mars 1833.   [ LES MER ]

Kap. 82:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 26. april 1832 (History of the Church 1:267-269). Foranledningen var et rådsmøte for hele Kirken hvor profeten Joseph Srnith ble oppholdt som president for Det høye prestedømme, et embede han tidligere var blitt ordinert til under en konferanse av høyprester, eldster og medlemmer i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (se forordet til kapittel 75). Tidligere uvanlige navn ble brukt under utgivelsen av denne åperrbaringen for å skjule den egentlige identitet til de personer som er nevnt (se forordet til kapittel 78).   [ LES MER ]

Kap. 83:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832 (History of the Church 1:269-270). Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten satt i rådsmøte med sine brødre.   [ LES MER ]

Kap. 84:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 22. og 23. september 1832 (History of the Church 1:286-295). I løpet av september måned hadde eldstene begynt å vende tilbake fra sin misjon i de østlige delstatene og avla rapport om sitt arbeide. Mens de var forsamlet i denne gledesstund, ble følgende åpenbaring mottatt. Profeten kaller den en åpenbaring om prestedømmet.   [ LES MER ]

Kap. 85:   Åpenbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. november 1832 (History of the Church 1:298-299). Dette kapitlet er utdrag av et brev fra profeten til W. W. Phelps som bodde i Independence, Missouri. Den ble gitt for å besvare spørsmål angående de hellige som hadde flyttet til Sion, men som ikke hadde mottatt sin arv i henhold til Kirkens etablerte orden.   [ LES MER ]

Kap. 86:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. desember 1832 (History of the Church 1:300). Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten gjennomgikk og redigerte manuskriptet til oversettelsen av Bibelen.   [ LES MER ]

Kap. 87:   Åpenbaring og profeti om krig gitt gjennom profeten Joseph Smith den 25. desember 1832 (History of the Church 1:301-302). Dette kapitlet ble mottatt på et tidspunkt da Brødrene tenkte nærmere over og vurderte afrikanere i slaveri på det amerikanske kontinent og menneskenes barn i slaveri rundt omkring i verden.   [ LES MER ]

Kap. 88:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. desember 1832 (History of the Church 1:302-312). Profeten kalte denne åpenbaringen "olivenbladet ... plukket fra paradisets tre, Herrens budskap omfred til oss" (History of the Church 1:316). Av de historiske opptegnelser synes det å fremgå at deler av denne åpenbaringen ble mottatt den 27. og 28. desember 1832, og den 3. januar 1833.   [ LES MER ]

Kap. 89:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. februar 1833 (History of the Church 1:327-329). Som følge av at brødrene den første tiden brukte tobakk på sine møter, ble profeten ledet til å tenke nærmere over saken, og følgelig adspurte han Herren om det. Resultatet ble denne åpenbaringen som er kjent under navnet Visdomsordet. De tre første versene skrev profeten opprinnelig som en inspirert innledning og beskrivelse.   [ LES MER ]

Kap. 90:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1833 (History of the Church 1:329-337). Denne åpenbaringen var et videre steg i opprettelsen av Det første presidentskap (se forordet til kapittel 81), og som følge av dette ble de nevnte rådgivere ordinert den 18. mars 1833.   [ LES MER ]

Kap. 91:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mars 1833 (History of the Church 1:331-332). Profeten var på dette tidspunkt opptatt med å oversette Det gamle testamente. Da han kom til den del av de gamle skrifter som kalles De apokryfiske bøker, adspurte han Herren og rnottok denne undervisning.   [ LES MER ]

Kap. 92:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. mars 1833 (History of the Church 1:333). Åpenbaringen henvender seg til Frederick G. Williams som nylig var blitt utpekt til rådgiver i Det første presidentskap.   [ LES MER ]

Kap. 93:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833 (History of the Church 1:343-346).   [ LES MER ]

Kap. 94:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833 (History of the Church 1:346-347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon og Jared Carter blir utpekt som Kirkens byggekomite.   [ LES MER ]

Kap. 95:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. juni 1833 (History of the Church 1:350-352). Denne åpenbaringen er en fortsettelse av guddomrnelig befaling om å bygge flere hus for tilbedelse og undervisning, spesielt Herrens hus (se kapittel 88:119-136 og kapittel 94).   [ LES MER ]

Kap. 96:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. juni 1833 som viser hvordan Sions by eller stav skulle organiseres og være et mønster for de hellige i Kirtland (History of the Church 1:352-353). Foranledningen var en konferanse av høyprester hvor det hovedemne som ble behandlet, var hva som skulle gjøres rned det landområde som ble kalt French-gården som Kirken eide i nærheten av Kirtland. Ettersom konferansen ikke greide å bestemme seg for hvert som skulle ta hånd om gården, ble de alle enige om å adspørre Herren om saken.   [ LES MER ]

Kap. 97:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833 (History of the Church 1:400-402). Denne åpenbaringen handler spesielt om de helliges anliggender i Sion, Jackson fylke, Missouri, og var et svar på profetens spørsmål til Herren om å bli opplyst. Medlemmer av Kirken i Missouri ble på denne tiden utsatt for alvorlige forfølgelser og var den 23. juli 1833 blitt tvunget til å undertegne en avtale om å forlate Jackson fylke.   [ LES MER ]

Kap. 98:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833 (History of the Church 1:403-406). Denne åpenbaringen kom fordi de hellige ble forfulgt i Missouri. Det er forståelig at de hellige i Missouri som hadde gjennomgått fysiske lidelser og også hadde mistet eiendom, følte en trang til gjengjeldelse og hevn. Derfor ga Herren denne åpenbaringen. Selv om noen av problemene i Missouri utvilsomt hadde kommet profeten for øre i Kirtland (over 1400 km borte), var det bare ved åpenbaring han på dette tidspunkt kunne ha fått vite hvor alvorlig situasjonen var.   [ LES MER ]

Kap. 99:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock i august 1832 i Hiram, Ohio. Selv om det i tidligere utgaver av Lære og pakter fra og med 1876 har stått at denne åpenbaringen ble mottatt i Kirtland i august 1833, viser tidligere utgaver og andre historiske opptegnelser at ovennevnte opplysning er riktig.   [ LES MER ]

Kap. 100:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg, New York, den 12. oktober 1833 (History of the Church 1:416, 419-421). De to brødrene som hadde vært borte fra sine familier i flere dager, var noe bekymret for dent.   [ LES MER ]

Kap. 101:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 16. desember 1833 (History of the Church 1:458-464). På denne tiden ble de hellige som hadde samlet seg i Missouri, utsatt for stor forfølgelse. Pøbelen hadde drevet dem fra deres hjem i Jackson fylke, og noen av de hellige hadde forsøkt å slå seg ned i Van Buren fylke, men også der ble de forfulgt. Hovedgruppen av de hellige bcfattt seg på denne tiden i Clay fylke, Missouri. Det ble fremsatt mange dødstrusler mot enkeltpersoner i Kirken. De hadde mistet husgeråd, klær, buskap og annen personlig eiendom, og store deler av deres avlinger var blitt ødelagt.   [ LES MER ]

Kap. 102:   Referat fra organiseringen av Kirkens første høyråd i Kirtland, Ohio, den 77. februar 1834 (History of the Church 2:28-31). Originalreferatet ble ført av eldstene Oliver Cowdery og Orson Hyde. To dager senere ble referatet rettet av profeten, lest oppfor høyrådet og godtatt av rådet. Vers 30-32 som gjelder de tolv apostlers råd, ble tilføyd av profeten Joseph Smith i 1835 da han forberedte dette kapitlet til utgivelse i Lære og pakter.   [ LES MER ]

Kap. 103:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 24. februar 1834 (History of the Church 2:36-39). Denne åpenbaringen ble mottatt etter at Parley P. Pratt og Lyrnan Wight hadde kommet fra Missouri til Kirtland, Ohio, for å rådføre seg med profeten om hvordan de hellige kunne få hjelp og få tilbake sine landområder i Jackson fylke.   [ LES MER ]

Kap. 104:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith den 23. april 1834 angående den forente orden, eller Kirkens orden til gavn for de fattige (History of the Church 2:54-60). Foranledningen var et rådsmøte for Det første presidentskap og andre høyprester hvor folkets påtrengende timelige behov var blitt drøftet. Den forente orden i Kirtland skulle midlertidig oppløses og omorganiseres, og eiendommer innlevert som forvaltninger skulle fordeles blant ordenens medlemmer.   [ LES MER ]

Kap. 105:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith ved Fishing River, Missouri, den 22. juni 1834 (History of the Church 2:108-111). Pøbelopptøyene mot de hellige i Missouri hadde økt, og organiserte grupper fra flere fylker erklærte at de hadde til hensikt å utrydde folket. Profeten hadde kommet fra Kirtland som leder for en gruppe som var kjent under navnet Sions leir, og hadde med seg klær og forsyninger. Mens denne gruppen lå i leir ved Fishing River, mottok profeten åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 106:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834 (History of the Church 2:170-171). Denne åpenbaringen er stilet til Warren A. Cowdery, en eldre bror av Oliver Cowdery.   [ LES MER ]

Kap. 107:   Åpenbaring om prestedømmet gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, datert 28. mars 1835 (History of the Church 2:209-217). På nevnte dato kom de tolv sammen til rådsmøte, bekjente hvor de selv var svake og kom til kort, ga uttrykk for omvendelse og søkte videre veiledning fra Herren. De skulle nettopp skille lag for å reise på misjon til anviste distrikter. Selv om deler av dette kapitlet ble mottatt på ovennevnte dato, viser de historiske opptegnelser at ulike deler ble mottatt på forskjellige tidspunkter, noen så tidlig som i november 1831.   [ LES MER ]

Kap. 108:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. desember 1835 (History of the Church 2:345). Dette kapitlet ble mottatt etter anmodning fra Lyman Sherman, som tidligere var blitt ordinert til høyprest og sytti, og hadde kommet til profeten for å be om en åpenbaring så han kunne vite hva hans oppgave var.   [ LES MER ]

Kap. 109:   Bønn fremsagt ved innvielsen av templet i Kirtland, Ohio, den 27. mars 1836 (History of the Church 2:420-426). Ifølge profetens skriftlige utsagn ble denne bønnen gitt til ham ved åpenbaring.   [ LES MER ]

Kap. 110:   Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland, Ohio, den 3. april 1836 (History of the Church 2:435-436). Foranledningen var et møte på sabbatsdagen. Profeten innleder sin opptegnelse av åpenbaringene med disse ord: "Om ettermiddagen bisto jeg de andre presidentene med å dele ut Herrens nadverd til menigheten, og vi mottok den fra De tolv, hvis privilegium det var å forrette ved nadverdsbordet denne dagen. Etter å ha utført denne handling for mine brødre, gikk jeg tilbake til forhøyningen, hvor forhengene var senket helt ned, og sammen med Oliver Cowdery knelte jeg ned i høytidelig og stille bønn. Da vi reiste oss etter bønnen, ble følgende syn vist oss begge" (History of the Church 2:435).   [ LES MER ]

Kap. 111:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836 (History of the Church 2:465-466). På dette tidspunkt hadde Kirkens ledere satt seg i stor gjeld på grunn av sitt arbeide i Kirkens tjeneste. Da de fikk høre at de kunne få tak i et stort pengebeløp i Salem, reiste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery dit fra Kirtland, Ohio, for å undersøke denne påstanden, samtidig som de forkynte evangeliet. Brødrene ordnet flere av Kirkens anliggender og forkynte også noe. Da det ble tydelig at de ikke ville få tak i noen penger, reiste de tilbake til Kirtland. Flere av de viktige bakenforliggende forhold fremgår av denne åpenbaringens ordlyd.   [ LES MER ]

Kap. 112:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837 (History of the Church 2:499-501). Denne åpenbaringen inneholder Herrens ord til Thomas B. Marsh om Lammets tolv apostler. Profeten skriver at denne åpenbaringen ble mottatt på den dag da evangeliet første gang ble forkynt i England. Thomas B. Marsh var dengang president for De tolv apostlers quorum.   [ LES MER ]

Kap. 113:   Svar på bestemte spørsmål om det Jesaja har skrevet, gitt av profeten Joseph Smith i mars 1838 (History of the Church 3:9-10).   [ LES MER ]

Kap. 114:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 17. april 1838 (History of the Church 3:23).   [ LES MER ]

Kap. 115:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Far West, Missouri, den 26. april 1838, som tilkjennegir Guds vilje når det gjelder å bygge opp dette sted og bygge Herrens hus (History of the Church 3:23-25). Denne åpenbaringen er rettet til Kirkens presiderende embedsmenn.   [ LES MER ]

Kap. 116:   Åpenbaring gitt den 19. mai 1838 til profeten Joseph Smith i nærheten av Wights ferjested på et sted som ble kalt Spring Hill, Daviess fylke, Missouri (History of the Church 3:35).   [ LES MER ]

Kap. 117:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 angående øyeblikkelige plikter for William Marks, Newel K. Whitney og Oliver Granger (History of the Church 3:45-46).   [ LES MER ]

Kap. 118:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på bønnen: "Vis oss din vilje, O Herre, angående De tolv" (History of the Church 3:46).   [ LES MER ]

Kap. 119:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på hans bønn: "O Herre, vis dine tjenere hvor stor del av ditt folks eiendom du forlanger som tiende" (History of the Church 3:44). Tiendeloven, slik vi forstår den i dag, hadde ikke blitt gitt til Kirken før denne åpenbaringen ble mottatt. Uttrykket tiende i den bønn som nettopp er sitert og i tidligere åpenbaringer (64:23; 85:3; 97:11), omfattet ikke bare en tiendedel, men alle frivillige gaver eller bidrag til Kirkens fond. Herren hadde tidligere gitt loven om innvielse og forvaltning av eiendom, som medlemmene (hovedsakelig de ledende eldster) fulgte ved å inngå en pakt som skulle vare evig. Men fordi mange ikke holdt denne pakten, trakk Herren den en tid tilbake og ga i stedet tiendeloven til hele Kirken. Profeten spurte Herren hvor stor del av deres eiendom han forlangte til hellige formål. Svaret kom i denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 120:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838. Den forklarer disponeringen av midler innlevert som tiende, beskrevet i foregående åpenbaring, kapittel 119 (History of the Church 3:44).   [ LES MER ]

Kap. 121:   Bønn og profetier datert den 20. mars 1839, skrevet av profeten Joseph Smith mens han satt fengslet i Liberty, Missouri (History of the Church 3:289-300). Profeten og flere av hans medarbeidere hadde sittet måneder i fengsel. Deres søknader og henvendelser til ledende embedsmenn og til domstolen hadde ikke gitt noe resultat.   [ LES MER ]

Kap. 122:   Herrens ord til profeten Joseph Smith i mars 1839 mens han satt fengslet i Liberty, Missouri (History of the Church 3:300-301).   [ LES MER ]

Kap. 123:   De helliges plikt rned hensyn til sine forfølgere forklart av profeten Joseph Smith mens han satt fengslet i Liberty, Missouri i mars 1839 (History of the Church 3:302-303).   [ LES MER ]

Kap. 124:   Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19. januar 1841 (History of the Church 4:274-286). 1å grunn av tiltagende forfølgelser og ulovlige tiltak av offentlige tjenestemenn, var de hellige blitt tvunget til å forlate Missouri. Utryddelsesordren datert 27. oktober 1838 utstedt av Missouris guvernør, Lilburn W. Boggs, ga dem ikke noe valg (History of the Church 3:175). 11841 da denne åpenbaringen ble gitt, hadde byen Nauvoo, som lå på samme sted som den tidligere landsbyen Commerce i Illinois hadde ligget, blitt bygget opp av de hellige, og her hadde Kirkens hovedkvarter blitt opprettet.   [ LES MER ]

Kap. 125:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i mars 1841 angående de hellige i Iowa-territoriet (History of the Church 4:311-312).   [ LES MER ]

Kap. 126:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hjem i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 (History of the Church 4:382). På dette tidspunkt var Brigham Young president i De tolv apostlers quorum.   [ LES MER ]

Kap. 127:   Et brev fra profeten Joseph Smith til de siste-dagers-hellige i Nauvoo, Illinois, med retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er datert Nauvoo den 1. september 1842 (History of the Church 5:142-144).   [ LES MER ]

Kap. 128:   Et brev fra profeten Joseph Smith til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige med flere retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er datert Nauvoo, Illinois, den 6. september 1842 (History of the Church 5:148-153).   [ LES MER ]

Kap. 129:   Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843 hvor han forklarer hvilke tre viktige nøkler som gjør det mulig å skjelne den sanne karakter til tjenende engler og ånder (History of the Church 5:267).   [ LES MER ]

Kap. 130:   Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2. april 1843 (History of the Church 5:323-325).   [ LES MER ]

Kap. 131:   Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og 17. mai 1843 (History of the Church 5:392-393).   [ LES MER ]

Kap. 132:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, og skrevet ned den 12. juli 1843, vedrørende den nye og evige pakt, herunder ekteskapspaktens evige tilstand, og også om flergifte (History of the Church 5:501-507). Selv om åpenbaringen ble nedtegnet i 1843, fremgår det tydelig av de historiske opptegnelser at profeten helt siden 1831 kjente til de læresetninger og prinsipper som finnes i denne åpenbaringen.   [ LES MER ]

Kap. 133:   Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3. november 1831 (History of the Church 1:229-234). Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten: "På dette tidspunkt var det mange ting som eldstene ønsket å få vite med hensyn til evangeliets forkynnelse til jordens innbyggere og om innsamlingen, og for å kunne vandre i det sanne lys og bli veiledet fra det høye, adspurte jeg Herren den 3. november 1831 og mottok følgende viktige åpenbaring" (History of the Church 1:229). Dette kapitlet ble først tatt inn i boken Lære og pakter som et tillegg, men fikk senere et kapittelnummer.   [ LES MER ]

Kap. 134:   En trosbekjennelse med hensyn til myndigheter og lover i sin alminnelighet, enstemmig vedtatt under en hovedforsamling i Kirken avholdt i Kirtland, Ohio, den 17. august 1835 (History of the Church 2:247-249). Foranledningen var et møte av Kirkens ledere som var sammenkalt for å ta stilling til hva som skulle tas inn i førsteutgaven av Lære og pakter. Denne trosbekjennelsen fikk dengang følgende forord "For at vår tro med hensyn til jordiske myndigheter og lover i sin alminnelighet ikke skal bli feiltolket eller misforstått, har vi funnet det riktig til slutt i denne boken å si vår mening om dette." (History of the Church 2:247).   [ LES MER ]

Kap. 135:   Profeten Joseph Smiths og hans bror patriarken Hyrum Smiths martyrdød i Carthage, Illinois, den 27. juni 1844 (History of the Church 6:629-631). Dette dokument ble skrevet av eldste John Taylor i De tolvs råd som var vitne til det som skjedde.   [ LES MER ]

Kap. 136:   Herrens ord og vilje gitt gjennom president Brigham Young ved Vinterkvarteret, Israels leir i Omaha-området på vestbredden av elven Missouri i nærheten av Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [Kirkens Historie i dagboksform], 14. januar 1847).   [ LES MER ]

Kap. 137:   Et syn gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland tempel, Ohio, den 21. januar 1836 (History of the Church 2:380-381). Foranledningen var at man skulle forrette begavelsens ordinanser så langt de inntil da var blitt åpenbart.   [ LES MER ]

Kap. 138:   Et syn gitt til president Joseph F. Smith i Salt Lake City, Utah, den 3. oktober 1918. I sin åpningstale under Kirkens 89. halvårlige generalkonferanse, den 4. oktober 1918, fortalte president Srnith at han i de foregående måneder hadde mottatt flere guddommelige tilkjennegivelser. En handlet om Frelserens besøk til de dødes ånder mens hans legeme lå i graven, denne hadde president Smith mottatt dagen i forveien, og den ble skrevet ned like etter at konferansen var avsluttet. Den 31. oktober 1918 ble den forelagt rådgiverne i Det første presidentskap, De tolvs råd og patriarken, og den ble enstemmig godkjent av dem.   [ LES MER ]

OFFISIELL ERKLÆRING 1   [ LES MER ]

OFFISIELL ERKLÆRING 2   [ LES MER ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige