AVANSERT SØK
MOSE BOK (8 kapitler)
(Klikk en kapittel-link for å lese kapittelet)

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |
MOSE BOK

Kap. 1:   (Juni 1830). Gud åpenbarer seg for Moses - Moses blir forklaret - Satan konfronterer ham - Moses ser mange verdener som er bebodd - Verdener uten tall ble skapt av Sønnen - Guds gjerning og herlighet er å tilveiebringe mennesket udødelig-het og evig liv.   [ Les mer ]

Kap. 2:   (juni-oktober 1830). Gud skaper himlene og jorden - Alle former for liv blir skapt - Gud skaper rnennesket og gir det herredømme over alt annet.   [ Les mer ]

Kap. 3:   (Juni-oktober 1830). Gud skapte alle ting åndelig før de ble naturlige på jorden - Han skapte mennesket, det første kjød på jorden - Kvinnen er en medhjelp som er mannens like.   [ Les mer ]

Kap. 4:   (juni-oktober 1830). Hvordan Satan ble djevelen - Han frister Eva - Adam og Eva faller, og døden kommer inn i verden.   [ Les mer ]

Kap. 5:   (Juni-oktober 1830). Adam og Eva får barn - Adam ofrer og tjener Gud - Kain og Abel blir født - Kain gjør opprør, elsker Satan rner enn Gud og blir Fortapelse - Mord og ugudelighet griper om seg - Evangeliet blir forkynt fra begynnelsen av.   [ Les mer ]

Kap. 6:   (November-desember 1830). Adams ætt fører en minnebok - Hans rettferdige etterkommere forkynner omvendelse - Gud åpenbarer seg for Enok - Enok forkynner evangeliet - Frelsesplanen ble åpenbart til Adam - Han tok imot dåp og prestedømmet.   [ Les mer ]

Kap. 7:   (Desember 1830). Enok underviser, leder folket og flytter fjell - Sions by blir opprettet - Enok forutser Menneskesønnens komme, hans sonoffer og de helliges oppstandelse - Han forutser gjenopprettelsen, innsamlingen, det annet komme og Sions tilbakekomst.   [ Les mer ]

Kap. 8:   (Februar 1831). Metusalah profeterer - Noah og hans sønner forkynner evangeliet - Stor ugudelighet råder - Et kall om omvendelse går upåaktet hen - Gud bestemmer at alt kjød vil bli tilintetgjort av vannflommen.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Den kostelige perle, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige