Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


Kapittel 13
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Menn blir kalt som høyprester på grunn av sin overmåte store tro og sine gode gjerninger - De skal undervise i budene - Ved å handle rettferdig blir de helliggjort og går inn til Herrens hvile - Melkisedek var en av dem - Engler forkynner godt budskap over hele landet - De vil åpenbare når Kristus virkelig kommer. Ca. 82 f. Kr. (31 vers)


1.   Og videre, mine brødre, vil jeg be dere erindre den tid da Gud Herren ga disse bud til sine barn, og jeg vil dere skal huske at Gud Herren ordinerte prester etter sin hellige orden - som var etter hans Sønns orden - for å undervise folket om disse ting.

2.   Og disse prestene ble ordinert etter hans Sønns orden på en slik måte at folket derved kunne vite hvordan de skulle se frem til hans Sønn for å få forløsning.

3.   Og på denne måten ble de ordinert: De ble kalt og beredt fra verdens grunnvoll ble lagt - ifølge Guds forutkunnskap - på grunn av sin overmåte store tro og sine gode gjerninger. I begynnelsen fikk de velge mellom godt og ondt, derfor, da de har valgt det gode og har utøvet overmåte stor tro, er de kalt med et hellig kall, ja, med det hellige kall som ble beredt til en forberedende forløsning for slike.

4.   Og slik er de blitt kalt til dette hellige kall på grunn av sin tro, mens andre forkastet Guds Ånd på grunn av sine hårde hjerter og blinde sinn, mens de - om det ikke hadde vært for dette - kunne hatt et like stort privilegium som sine brødre.

5.   Med andre ord, i begynnelsen var de på samme trinn som sine brødre, og slik var dette hellige kall beredt fra verdens grunnvoll ble lagt - for dem som ikke forherdet sine hjerter - og det kommer i og gjennom forsoningen ved Den Enbårne Sønn, han som ble beredt.

6.   Og slik ble de kalt ved dette hellige kall og ordinert til det høye prestedømme i Guds hellige orden for å lære menneskenes barn hans bud, så de også kunne gå inn til hans hvile.

7.   Dette høye prestedømme var etter hans Sønns orden, en orden som har eksistert helt siden verdens grunnvoll ble lagt, eller som med andre ord er uten dagers begynnelse eller års ende, og er beredt fra evighet til all evighet som følge av hans forutkunnskap om alle ting.

8.   På denne måten ble de ordinert, idet de ble kalt med et hellig kall og ordinert med en hellig ordinans og påtok seg det høye prestedømme i den hellige orden. Og dette kall, denne ordinans og dette høye prestedømme er uten begynnelse eller ende.

9.   Slik blir de høyprester for evig etter Sønnens orden, han som er Faderens Enbårne, som er uten dagers begynnelse eller års ende, og som er full av nåde, rettferdighet og sannhet. Og slik er det. Amen.

10.   Nå, som jeg sa om den hellige orden - eller dette høye prestedømme - var det mange som ble ordinert og ble Guds høyprester, og det var på grunn av deres overmåte store tro og omvendelse og deres rettferdighet for Gud, for de valgte å omvende seg og gjøre rettferdige gjerninger i stedet for å forgå.

11.   Derfor ble de kalt ved denne hellige orden og ble helliggjort og fikk sine klær vasket hvite ved Lammets blod.

12.   Etter at de var blitt helliggjort ved Den Hellige Ånd og hadde fått sine klær vasket hvite så de var rene og plettfrie for Gud, kunne de ikke se på synd uten med avsky, og det var mange, ja, overmåte mange, som ble gjort rene og gikk inn til Herren sin Guds hvile.

13.   Og nå, mine brødre, vil jeg dere skal ydmyke dere for Gud og bære frukt som er omvendelsen verdig, så dere også kan gå inn til denne hvile.

14.   Ja, ydmyk dere likesom folket i Melkisedeks dager, han som også var en høyprest av den samme orden som jeg har omtalt, og han mottok også det høye prestedømme for evig.

15.   Og det var til den samme Melkisedek Abraham betalte tiende, ja, selv vår far Abraham betalte tiende - en tiendedel av alt han eide.

16.   Nå ble disse ordinanser gitt på denne måten for at folket derved kunne se fremover til Guds Sønn, for det var et forbilde på hans orden - eller det var hans orden - og dette for at de kunne se frem til ham for å få forlatelse for sine synder, så de kunne gå inn til Herrens hvile.

17.   Nå var denne Melkisedek konge over Salems land, og hans folk hadde sunket dypt i misgjerning og avskyelighet, ja, de hadde alle kommet på avveie og var fulle av allslags ugudelighet.

18.   Men Melkisedek, som hadde utøvet mektig tro og hadde mottatt det høye prestedømmes embede ifølge Guds hellige orden, forkynte omvendelse til sitt folk. Og se, de omvendte seg, og Melkisedek opprettet fred i landet i sine dager. Derfor ble han kalt fredsfyrsten, for han var konge i Salem og regjerte under sin far.

19.   Nå var det mange før ham, og det var også mange etter ham, men ingen var større, derfor har man særlig omtalt ham.

20.   Nå behøver jeg ikke fortelle mer om dette, for det jeg har sagt, er tilstrekkelig. Se, dere har Skriftene foran dere, og hvis dere forvrenger dem, skal dere selv bli ødelagt.

21.   Og nå skjedde det at da Alma hadde sagt disse ord til dem, rakte han ut sin hånd mot dem, og ropte med høy røst og sa: Nå er tiden inne til å omvende seg, for frelsens dag nærmer seg.

22.   Ja, og Herrens røst forkynner det ved englers munn til alle nasjoner, ja, forkynner det så de kan få et stort og gledelig budskap, ja, og han lar dette glade budskap lyde blant hele sitt folk, ja, også til dem som er adspredt omkring på jorden, derfor er det kommet til oss.

23.   Og det er gjort kjent for oss med klare og tydelige ord så vi kan forstå og ikke ta feil, og dette fordi vi er omstreifere i et fremmed land. Slik er vi derfor rikt velsignet, for dette glade budskap er blitt forkynt for oss i alle deler av vår vingård.

24.   For se, engler forkynner det nå for mange i vårt land, og dette skjer for å berede menneskenes barns hjerter til å motta hans ord når han kommer i sin herlighet.

25.   Og nå venter vi bare å høre det glade budskap om hans komme forkynt for oss ved englers munn -for tiden kommer - hvor snart vet vi ikke. Ved Gud skulle jeg ønske det måtte bli i min tid, men enten det skjer før eller senere, vil jeg fryde meg over det.

26.   Og det skal kunngjøres for hellige og rettferdige menn ved englers munn ved hans komme, så våre fedres ord kan gå i oppfyllelse ifølge det de har talt om ham, og dette var ifølge profetiens ånd som var i dem.

27.   Og nå, mine brødre, ønsker jeg fra dypet av mitt hjerte - ja, med så stor engstelse at det volder meg smerte - at dere vil lytte til mine ord og legge bort deres synder og ikke utsette deres omvendelsesdag,

28.   men at dere vil ydmyke dere for Herren og påkalle hans hellige navn og alltid våke og be, så dere ikke blir fristet mer enn dere kan tåle og således være ledet av Den Hellige Ånd, bli ydmyke, saktmodige, medgjørlige, tålmodige, fulle av kjærlighet og all langmodighet,

29.   ha tro på Herren, ha et håp om at dere skal motta evig liv, og alltid ha Guds kjærlighet i deres hjerter, så dere kan bli løftet opp på den siste dag og gå inn til hans hvile.

30.   Og måtte Herren innrømme dere omvendelse, så dere ikke nedkaller hans vrede over dere, så dere ikke blir bundet med helvetes lenker, så dere ikke må lide den annen død.

31.   Og Alma talte mange flere ord til folket som ikke er skrevet i denne bok.


 
Forrige
ALMAS BOK, kapittel 13
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige