Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MOSIAHS BOK


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


MOSIAHS BOK Kap. 1:   Kong Benjamin underviser sine sønner i deres fedres språk og profetier - Deres religion og sivilisasjon er blitt bevart på grunn av de opptegnelser som ble ført på de forskjellige platene - Mosiah blir valgt til konge, og opptegnelsene og andre ting blir overlatt i hans forvaring. Ca. 130-124 f.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Kong Benjamin taler til sitt folk - Han forteller om den upartiskhet, rettferdighet og åndelighet som har preget hans regjeringstid - Han råder dem til å tjene sin himmelske Konge - De som gjør opprør mot Gud, vil lide kvaler som en uslukkelig ild. Ca. 124 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Kong Benjamin fortsetter sin tale - Herren Den Allmektige vil virke blant menneskene i et jordisk tabernakel - Blod vil komme fra hver pore når han soner for verdens synder - Hans navn er det eneste hvorved frelse kommer - Menneskene kan avlegge det naturlige menneske og gjennom forsoningen bli en hellig - De ugudeliges pine vil være som en sjø av ild og svovel. Ca. 124 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Kong Benjamin fortsetter sin tale - Frelse kommer på grunn av forsoningen - Tro på Gud for å bli frelst - Bevar deres syndsforlatelse gjennom trofasthet - Gi av deres midler til de fattige - Gjør alle ting i visdom og orden. Ca. 724 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Ved tro blir de hellige Kristi sønner og døtre - Deretter kalles de ved Kristi navn - Kong Benjamin formaner dem til å være standhaftige og urokkelige i å gjøre gode gjerninger Ca. 124 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   Kong Benjamin skriver ned folkets navn og utnevner prester til å undervise dem - Mosiah regjerer som en rettferdig konge. Ca. 124-121 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   Ammon finner LehiNephis land hvor Limhi er konge - Limhis folk er i trelldom under lamanittene - Limhi gjenforteller deres historie - En profet (Abinadi) hadde vitnet om at Kristus er alle tings Gud og fader - De som sår urenhet, høsler hvirvelvinden, og de som setter sin lit til Herren, vil bli befridd. Ca a. 121 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 8:   Ammon underviser Limhis folk - Han får høre om jaredittenes fire og tyve plater - Gamle opptegnelser kan oversettes av seere - Seerens gave overgår alle andre. Ca. 121 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 9:   Zeniff leder en gruppe som drar fra Zarahernla for å ta LehiNephis land i besittelse - Lamanittenes konge gir dem tillatelse til å slå seg ned i landet - Krig bryter ut mellom lamanittene og Zeniffs folk. Ca. 200-187f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 10:   Kong Laman dør - Hans folk er ville og grusomme og tror på falske overleveringer - Zeniff og hans folk seirer over dem. Ca. 187-160 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 11:   Kong Noah regjerer i ugudelighet - Han nyter å leve et løssluppent liv sammen med sine hustruer og medhustruer - Abinadi profeterer at folket vil bli ført i trelldom - Kong Noah står ham etter livet. Ca. 160-150 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 12:   Abinadi kastes i fengsel fordi han profeterer at folket vil bli ødelagt og kong Noah vil avgå ved døden - De falske prestene siterer Skriftene og påberoper seg å holde Moseloven - Abinadi begynner å lære dem de ti bud. Ca. 148 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 13:   Abinadi blir beskyttet ved guddommelig kraft - Han lærer dem de ti bud - Frelse kommer ikke ved Moseloven alene - Gud selv vil utføre en forsoning og forløse sitt folk. Ca. 148 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 14:   Jesaja taler om Messias - Hvordan Messias ydmykes og lider, fremlegger sin sjel som offer for synd og går i forbønn for overtredere Sammenlign med Jesaja 53. Ca. 148 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 15:   Hvordan Kristus er både Faderen og Sønnen - Han vil gå i forbønn og bære sitt folks overtredelser - De og alle de hellige profeter er hans ætt - Han tilveiebringer oppstandelsen - Små barn har evig liv. Ca. 148 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 16:   Gud forløser menneskene fra deres fortapte og falne tilstand - De som er kjødelige, forblir som om ingen forløsning var utført - Kristus tilveiebringer en oppstandelse til uendelig liv eller til uendelig fordømmelse. Ca. 148 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 17:   Alma tror og skriver Abinadis ord - Abinadi lider døden ved ild - Han profeterer om sykdom og død ved ild over sine mordere. Ca. 148 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 18:   Alma forkynner i all hemmelighet - Han forklarer dåpspakten og døper ved Mormons vann - Han organiserer Kristi Kirke og ordinerer prester - De forsørger seg selv og underviser folket - Alma og hans folk flykter fra kong Noah ut i villmarken. Ca. 147-145 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 19:   Gideon forsøker å slå kong Noah ihjel - Lamanittene invaderer landet - Kong Noah lider døden ved ild - Limhi regjerer som en underordnet monark. Ca. 145-121 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 20:   Noen av lamanittenes døtre blir bortført av Noahs prester - Lamanittene fører krig mot Limhi og hans folk - Lamanittenes hærskarer blir drevet tilbake og blir fredelig stemt. Ca. 145-123 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 21:   Limhis folk blir slått og nedkjempet av lamanittene - Limhis folk møter Ammon og blir omvendt - De forteller Ammon om de fire og tyve jareditt-platene Ca. 122-127 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 22:   Planer legges for at folket skal unnslippe lamanittenes trelldom - Lamanittene skjenkes fulle - Folket unnslipper, vender tilbake til Zarahemla og blir underlagt kong Mosiah. Ca. 121-120 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 23:   Alma nekter å være konge - Han tjener som høyprest - Herren refser sitt folk, og lamanittene erobrer Helams land - Amulon leder for kong Noahs ugudelige prester, regjerer under lamanittenes monark. Ca. 145-121 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 24:   Amulon forfølger Alma og hans folk - De vil bli henrettet hvis de ber - Herren får deres byrder til å virke lette - Han frir dem ut av trelldom, og de vender tilbake til Zarahemla. Ca. 145-120 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 25:   Etterkommere av Mulek i Zarahemla blir nephitter - De får høre om Almas folk og om Zeniff - Alma døper Limhi og hele linris folk - Mosiah gir Alma tillatelse til å organisere Guds Kirke. Ca. 120 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 26:   Mange medlemmer av Kirken ledes ut i synd av de vantro - Alma blir lovet evig liv - De som omvender seg og blir døpt, blir tilgitt - Kirkerns medlemmer som lever i synd, rnen som omvender seg og bekjenner for Alma og for Herren, vil bli tilgitt, ellers vil de ikke bli regnet blant Kirkens folk. Ca. 120-100 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 27:   Mosiah forbyr forfølgelse og påbyr likhet - Alma den yngre og Mosiahs fire sønner forsøker å ødelegge Kirken - En engel viser seg og befaler dem å slutte med deres onde handlinger - Alma blir slått stum - Hele menneskeheten må bli født på ny for å oppnå frelse - Alma og Mosiahs sønner forkynner det glade budskap. Ca. 100-92 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 28:   Mosiahs sønner drar ut for å forkynne for lamanittene - Mosiah bruker de to seerstenene og oversetter jaredittplatene. Ca. 92 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 29:   Mosiah foreslår at det velges dommere i stedet for en konge - Urettferdige konger fører sitt folk inn i synd - Alma den yngre velges til øverste dommer ved folkets røst - Han er også høypresten over Kirken - Alma den eldre og Mosiah dør. Ca. 92-91 f. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige