Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ETHERS BOK


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


ETHERS BOK Kap. 1:   Moroni forkorter det Ether har skrevet - Ethers slektshistorie gjengis - Jaredittenes språk blir ikke forvirret ved Babels tårn - Herren lover å føre dem til et utvalgt land og gjøre dem til en stor nasjon.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Jaredittene forbereder seg til sin reise til et lovet land - Det er et utvalgt land hvor menneskene må tjene Kristus eller bli utryddet - Herren taler til Jareds bror i tre timer - Jaredittene bygger båter - Herren ber Jareds bror foreslå hvordan de skal få lys i båtene.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Jareds bror ser Herrens finger når han berører seksten stener - Kristus viser sin ånds legeme for Jareds bror - De som har en fullkommen kunnskap, kan ikke holdes utenfor sløret - Uttydere gis for å bringe Jaredittenes opptegnelse frem i lyset.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Moroni blir befalt å forsegle det Jareds bror har skrevet - Det vil ikke bli åpenbart før menneskene har like stor tro som Jareds bror - Kristus befaler menneskene å tro på hans egne og hans disiplers ord - Menneskene blir befalt å omvende seg, tro på evangeliet og bli frelst.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Tre vitner og verket selv vil stå som et vitnesbyrd om sannheten av Mormons bok.   [ Les mer ]

Kap. 6:   Jaredittenes båter driver med vinden mot det lovede land - Folket priser Herren for hans godhet - Orihah velges til å være konge over dem - Jared og hans bror dør.   [ Les mer ]

Kap. 7:   Orihah regjerer i rettferdighet - Under maktkamp og strid blir Shules og Cohors rivaliserende riker opprettet - Profeter fordømrner folkets ugudelighet og avgudsdyrkelse, og folket omvender seg.   [ Les mer ]

Kap. 8:   Det er strid og uenighet om riket - Akish danner et hemmelig forbund med edsavleggelse for å slå kongen ihjel - Hemmelige forbund er av djevelen og fører til nasjoners fall - Hedningefolkene i nyere tid advares mot det hemrnelige forbund som vil forsøke å omstyrte friheten i alle land, nasjoner og riker.   [ Les mer ]

Kap. 9:   Riket går fra den ene til den andre ved slektskapsforhold, renkespill og mord - Emer så Rettferdighetens Sønn - Mange profeter roper omvendelse - En hungersnød og giftige slanger plager folket.   [ Les mer ]

Kap. 10:   Den ene kongen følger etter den andre - Noen av kongene er rettferdige, andre er ugudelige - Når rettferdigheten er fremherskende, blir folket velsignet av Herren og det går dem vel.   [ Les mer ]

Kap. 11:   Kriger, splid og ugudelighet dominerer jaredittenes liv - Profeter forutsier at jaredittene vil bli fullstendig utryddet hvis de ikke omvender seg - Folket forkaster profetenes ord.   [ Les mer ]

Kap. 12:   Profeten Ether formaner folket til å tro på Gud - Moroni forteller hvilke undere og rnirakler som utføres ved tro - Tro gjorde det mulig for Jareds bror å se Kristus - Herren gir menneskene svakhet så de kan være ydmyke - Ved tro flyttet Jareds bror fjellet Zerin - Tro, håp og kjærlighet er avgjørende for å bli frelst - Moroni så Jesus ansikt til ansikt.   [ Les mer ]

Kap. 13:   Ether taler om et nytt Jerusalem som skal bygges i Amerika av Josefs ætt - Han profeterer, blir utstøtt, skriver jaredittenes historie og forutsier at jaredittene vil bli utryddet - Krig raser over hele landet.   [ Les mer ]

Kap. 14:   Folkets synd bringer en forbannelse over landet - Coriantumr fører krig rnot Gilead, så mot Lib og så mot Shiz - Blod og blodbad over hele landet.   [ Les mer ]

Kap. 15:   Millioner av jareditter blir drept i kamp - Shiz og Coriantumr samler hele folket til en kamp på liv og død - Herrens Ånd slutter å streve med dem - Jaredittenes nasjon blir fullstendig utryddet - Bare Coriantumr blir iglen.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige