Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 


ALMAS BOK Kap. 1:   Nehor underviser i falske læresetninger, oppretter en kirke, innfører prestelist og slår Gideon ihjel - Nehor blir henrettet for sine forbrytelser - Prestelist og forfølgelser spres blant folket - Prestene forsørger seg selv, folket tar seg av de fattige, og Kirken har fremgang. Ca. 91-88. f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Amlici søker å bli konge, men blir forkastet ved folkets stemme - Hans tilhengere gjør ham til konge - Amlicittene går til krig mot nephittene og blir slått - Lamanittene og amlicittene forener sine styrker og blir slått - Alma dreper Ammlici. Ca. 87 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Amlicittene hadde merket seg selv ifølge det profetiske ord - Lamanittene var blitt slått med en forbannelse fordi de gjorde opprør - Menneskene bringer selv sin egen forbannelse over seg - Nephittene seirer over enda en lamanittisk hærstyrke. Ca. 87-86 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Alma døper tusener av konvertitter - Ugudelighet kommer inn i Kirken, og Kirkens fremgang hindres - Nephihah blir utnevnt til øverste dommer - I egenskap av høyprest ofrer Alma seg for sin kirkelige virksomhet. Ca. 86-83 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   For å oppnå frelse må menneskene omvende seg og holde budene, bli født på ny, rense sine klær ved Kristi blod, være ydmyke og legge vekk stolthet og misunnelse og gjøre rettferdige gjerninger - Den gode hyrde kaller på sitt folk - De som gjør onde gjerninger, er djevelens barn - Alma bærer vitmesbyrd om at hans lære er sann, og befaler menneskene å omvende seg - De rettferdiges navn skal nedtegnes i livets bok. Ca. 83 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   Kirken i Zarahemla blir renset og settes i orden - Alma drar til Gideon for å forkynne. Ca. 83 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   Kristus vil bli født av Maria Han vil løse dødens bånd og bære sitt folks synder De som omvender seg, blir døpt og holder budene, vil få evig liv Den som er uren, kan ikke arve Guds rike Det kreves ydmykhet, tro, håp og kjærlighet. Ca. 83 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 8:   Alma forkynner og doper i Melek - Han blir forkastet i Ammonihah og drar sin vei - En engel befaler ham å vende tilbake og rope omvendelse til folket - Han blir ønsket velkommen av Amulek, og sammen forkynner de i Ammonihah. Ca. 82 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 9:   Alma befaler Ammonihahs folk å omvende seg - Herren vil være barmhjertig mot lamanittene i de siste dager - Hvis nephittene forkaster lyset, vil de bli ødelagt av lamanittene - Guds Sønn vil snart komme - Han vil forløse dem som omvender seg, blir døpt og har tro på hans navn. Ca. 82 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 10:   Lehi nedstammet fra Manasse - Amulek forteller at engelen befalte ham å ta godt være på Alma - De rettferdiges bønner bevirker at tolket blir spart - Urettferdige lovkyndige og dommere legger grunnvollen til folkets ødeleggelse. Ca. 82 f . Kr.   [ Les mer ]

Kap. 11:   Nephittenes myntsystem forklares - Amulek diskuterer heftig med Zeezrom - Kristus vil ikke frelse menneskene i deres synder - Bare de som arver himmelens rike, blir frelst - Alle mennesker vil oppstå til udødelighet - Det er ingen død etter oppstandelsen. Ca. 82 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 12:   Alma diskuterer heftig med Zeezrom - Guds mysterier kan bare gis til de trofaste - Menneskene blir dømt for sine tanker, sin tro, sine ord og gjerninger - De ugudelige vil lide en åndelig død - Dette dødelige liv er en prøvetilstand - Forløsningsplanen tilveiebringer oppstandelsen og, gjennom tro, en forlatelse for synder - Den som omvender seg, har krav på barmhjertighet gjennom Den Enbårne Sønn. Ca. 82 f . Kr.   [ Les mer ]

Kap. 13:   Menn blir kalt som høyprester på grunn av sin overmåte store tro og sine gode gjerninger - De skal undervise i budene - Ved å handle rettferdig blir de helliggjort og går inn til Herrens hvile - Melkisedek var en av dem - Engler forkynner godt budskap over hele landet - De vil åpenbare når Kristus virkelig kommer. Ca. 82 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 14:   Alma og Amulek blir kastet i fengsel og blir slått - De troende og deres hellige skrifter brennes med ild - Disse martyrene blir mottatt av Herren i herlighet - Fengslets vegger revner og faller Alma og Amulek blir befridd, og deres forføgere blir drept. Ca. 82-81 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 15:   Alma og Amulek drar til Sidom og oppretter en menighet - Alma helbreder Zeezrom, som slutter seg til Kirken - Mange blir døpt, og Kirken blomstrer - Alma og Amulek drar til Zarahemla. Ca. 81 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 16:   Lamanittene ødelegger Ammonihahs folk - Zoram leder nephittene til seier over lamanittene - Alma og Amulek og mange andre forkynner ordet - De underviser om at Kristus etter sin oppstandelse vil vise seg for nephittene. Ca. 81-77 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 17:   Mosiahs sønner har profetiens og åpenbaringens ånd - De drar hver sin vei for å forkynne ordet til lamanittene - Ammon drar til Ismaels land og blir kong Lamonis tjener - Ammon redder kongens småfe og slår hans fiender ihjel ved Sebusvannet. Vers 13, ca. 77 f. Kr., vers 4 ca. 91-77 f. Kr., og vers 5-39 ca. 91 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 18:   Kong Lamoni tar Amnion for å være Den Store Ånd - Ammon underviser kongen om skapelsen, om Guds handlemåte med menneskene og om forløsningen som kommer gjennom Kristus - Lamoni tror og faller til jorden som om han er død. Ca. 90 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 19:   Lamoni mottar det evige livs lys og ser Forløseren - Alle i hans hus blir henrykket i Ånden, og mange ser engler - Amnion blir bevart på en mirakualøs måte - Han døper mange og oppretter en menighet blant dem. Ca. 90 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 20:   Herren sender Ammon til Middoni for å befri sine brødre som sitter i fengsel - Ammon og Lamoni møter Lamonis far, som er konge over hele landet - Ammon tvinger den gamle kongen til å gå med på å sette hans brødre fri. Ca. 90 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 21:   Aaron underviser amalekittene om Kristus og hans forsoning - Aaron og hans medbrødre blir fengslet i Middoni - Etter at de er befridd, underviser de i synagogene, og mange omvender seg - Lamoni gir folket i Ismaels land religionsfrihet. Ca. 90-77 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 22:   Aaron underviser Lamonis far om skapelsen, Adams fall og forløsningsplanen gjennom Kristus - Kongen og hele hans hus blir omvendt - Forklaring på hvordan landet var delt mellom nephittene og lamanittene. Ca. 90-77 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 23:   Religionsfrihet erklæres - Lamanittene i syv land og byer blir omvendt - De kaller seg Anti-Nephi-Lehis folk og blir befridd fra forbannelsen - Amalekittene og amulonittene forkaster sannheten. Ca. 90-77 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 24:   Lamanittene går mot Guds folk - Anti-Nephi-Lehis folk fryder seg i Kristus og blir besøkt av engler - De velger å lide døden fremfor å forsvare seg - Flere lamanitter blir omvendt. Ca. 90-77 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 25:   Lamanitt-aggresjon sprer seg - Etterkommere av Noahs prester omkommer på den måten Abinadi profeterte - Mange lamanitter blir omvendt og slutter seg til Anti-Nephi-Lehis folk - De tror på Kristus og holder Moseloven. Ca. 90-77 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 26:   Ammon priser Herren - De trofaste blir styrket av Herren og blir gitt kunnskap - Ved tro kan menneskene bringe tusenvis av sjeler til omvendelse - Gud har all makt og fatter alle ting. Ca. 90-77 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 27:   Herren befaler Ammon å føre Anti-Nephi-Lehis folk i trygghet - Idet han møter Alma, blir Ammon helt utmattet av glede - Nephittene gir Jershons land til Anti-Nephi-Lehis folk - De kalles Ammons folk. Ca. 90-77 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 28:   Lamanittene blir slått i et fryktelig slag - Titusener blir drept - De ugudelige henvises til en tilstand av endeløs sørg - De rettferdige oppnår en lykke som aldri tar slutt. Ca. 77-76 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 29:   Alma ønsker å ropt, omvendelse med en engels nidkjærhet - Herren sender lærere til alle nasjoner - Alma frydes over Herrens verk og over dett fremgang Ammon og hans brødre har hatt. Ca. 76 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 30:   Korihor, en antikrist, latterliggjør Kristus, forsoningen og profetiens ånd - Han underviser om at det ikkefinnes noen Gud, at mennesket ikke falt, at det ikke er noen straff for synd, og at det ikke er noen Kristus - Alma bærer vitnesbyrd om at Kristus vil komme, og at alle ting viser at det finnes en Gud - Korihor krever et tegn og blir stum - Djevelen hadde vist seg for Korihor som en engel og lært ham hva han skulle si - Korihor blir trampet ned og dør. Ca. 76-74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 31:   Alma leder en misjon for å vinne tilbake de frafalne zoramitter - Zoramittene fornekter Kristus, har en feilaktig oppfatning om at de er utvalgt, og de tilber med faste bønner - Misjonærene fylles med Den Hellige Ånd - Deres lidelser blir oppslukt i gleden de føler for Kristus. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 32:   Alma underviser de fattige som var blitt ydmyket på grunn av sine lidelser - Tro er et håp om det som ikke sees, som er sant - AIma bærer vitnesbyrd om at engler betjener menn kvinner og barn - Alma sammenligner ordet med et frø - Det må bli sådd og få næring - Da vokser det og blir til et tre hvorfra frukt til evig liv høstes. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 33:   Zenos underviste om at menneskene skulle be og dyrke Gud alle steder, og at straffedommer vendes bort på grunn av Sønnen - Zenock underviste om at barmhjertighet skjenkes på grunn av Sønnen - I villmarken løftet Moses opp et symbol på Guds Sønn. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 34:   Amulek vitner om at ordet er i Kristus til frelse - Hvis ikke en forsoning blir utført, må hele menneskeheten gå til grunne - Hele Moseloven peker på Guds Sønns Offer - Den evige forløsningsplan bygger på tro og omvendelse - Be om timelige og åndelige velsignelser - Dette liv er den tid mennesket har til å forberede seg til å møte Gud - Arbeid på deres frelse med ære frykt for Gud. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 35:   Forkynnelsen av ordet setter en stopper for zornmittenes aktiviteter - De utviser konvertittene, som deretter slutter seg til Ammons folk i Jershon - Alma sørger over folkets ugudelighet. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 36:   Alma forteller Helaman hvordan han ble omvendt etter å ha sett en engel - Han led en fordømt sjels smerter, han påkalte Jesu navn og ble deretter født av Gud - Sødme og glede fylte hans sjel - Han så engleskarer som priste Gud - Mange konvertitter har opplevd og sett det samme som han har opplevd og sett. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 37:   Messingplatene og andre av Skriftene bevares for å bringe sjeler til frelse - Jaredittene ble utryddet på grunn av sin ugudelighet - Deres hemmelige eder og pakter må holdes borte fra folket - Søk råd hos Herren i alt du foretar deg - På samme måte som Liahona veiledet nephittene, leder Kristi ord menneskene til evig liv. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 38:   Shiblon ble forfulgt for rettferdighets skyld - Frelse er i Kristus, som er verdens liv og lys - Hold alle dine lidenskaper i tømme. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 39:   Seksuell synd er en avskyelighet - Coriantons synder hindret zoramittene i ti motta ordet - Kristi forløsning har tilbakevirkende kraft til frelse for de trofaste som levde før den fa fant sted. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 40:   Kristus tilveiebringer oppstandelsen for alle mennesker - De rettferdige døde går til paradis og de ugudelige til det ytterste mørke for ti vente på sin oppstandelse - Alle ting vil føres tilbake til sin rette og fullkomne skikkelse i oppstandelsen. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 41:   I oppstandelsen kommer menneskene frem i en tilstand av uendelig lykke eller uendelig elendighet - Ugudelighet har aldri vært lykke - Kjødelige mennesker er uten Gud i verden - Enhver person får i gjenopprettelsen tilbake sine karakteristiske trekk og de egenskaper de har tilegnet seg i jordelivet. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 42:   Jordelivet er en prøvetid som gjør det rnulig for rnennesket å omvende seg og tjene Gud - Fallet tilveiebragte timelig og åndelig død for hele menneskeheten - Forløsningen kommer gjennom omvendelse - Gud selv soner for verdens synder - Barmhjertighet er for dem som omvender seg - Alle andre er underlagt Guds rettferdighet - Barmhjertighet kommer på grunn av forsoningen - Bare de sont virkelig angrer, blir frelst. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 43:   Alma og hans sønner forkynner ordet - Zoramittene og andre frafalne nephitter blir lamanitter - Lamanittene går til krig mot nephittene - Moroni utruster nephittene med en beskyttelsesrustning - Herren avslører lamanittenes strategi for Alma - Nephittene forsvarer sine hjem, sin frihet sine familier og sin religion - Moronis og Lehis hærstyrker omringer lamanittene. Ca. 74 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 44:   Moroni befaler lamanittene å inngå en fredspakt eller bli drept - Zerahemnah forkaster tilbudet, og kampene gjenopptas - Moronis hærstyrker slår lamanittene. Ca. 74-73 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 45:   Helaman tror Almas ord - Alma profeterer at nephittene vil bli utryddet - Han velsigner og forbanner landet - Alma kan ha blitt tatt opp ved Ånden likesom Moses - Uenigheten vokser i Kirken. Ca. 73 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 46:   Amalickiah benytter seg av sammensvergelse for å bli konge - Moroni heiser frihetens fane - Han samler folket så de kan forsvare sin religion - Sanne troende kalles kristne - En levning av Josef vil bli bevart - Amalickiah og frafalne flykter til Nephis land - De som ikke vil støtte frihetens sak, blir tatt av dage. Ca. 73-72 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 47:   Amalickiah benytter seg av svik, mord og intriger for å bli lamanittenes konge - Frafalne nephitter er mer ugudelige og grusomme enn lamanittene. Ca. 72 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 48:   Amalickiah oppegger lamanittene mot nephittene - Moroni forbereder sitt folk til å forsvare de kristnes sak - Han fryder seg over frihet og uavhengighet og er en mejtig Guds mann. Ca. 72 f . Kr.   [ Les mer ]

Kap. 49:   De fremstormende lamanitter greier ikke å innta de befestede byene Ammonihah og Noah - Amalickiah forbanner Gud og sverger at han skal drikke Moronis blod - Helaman og hans brødre fortsetter å styrke Kirken. Ca. 72 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 50:   Moroni befester nephittenes landområder - De bygger mange nye byer - Nephittene ble rammet av kriger og ødeleggelser når de var ugudelige og avskyelige - Morianton og hans opprørere blir beseiret av Teancum - Nephihah dør, og hans sønn, Pahoran, overtar dommersetet. Ca. 72-67 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 51:   Kongemenn forsøker å forandre loven og innsette en konge - Pahoran og frimennene støttes av folkets stemme - Moroni tvinger kongemennene til enten å forsvare sitt land eller bli drept - Amalickiah og lamanittene erobrer mange befestede byer - Teancum slår tilbake lamanittenes invasjon og dreper Amalickiah i hans telt. Ca. 67-66 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 52:   Ammoron etterfølger Amalickiah som lamanittenes konge - Moroni, Teancum og Lehi leder nephittene til seier i en krig mot lamanittene - Byen Mulek blir gjenerobret, og zoramitten Jakob blir drept. Ca. 66-64 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 53:   Lamanitter som er tatt til fange, brukes til å befeste byen Overflod - Uenighet blant nephittene gir lamanittene flere seire - Helaman tar kornmandoen over de to tusen unge sønner av Ammons folk. Ca. 64-63 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 54:   Ammoron og Moroni forhandler om utveksling av fanger - Moroni forlanger at lamanittene skal trekke seg tilbake og stanse sine morderiske angrep - Arnmoron forlanger at nephittene skal legge ned sine våpen og underkaste seg lamanittene. Ca. 63 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 55:   Moroni nekter å utveksle fanger - Lamanittenes vakter lokkes til å drikke seg fulle, og nephittene som er tatt til fange, blir befridd - Byen Gid blir tatt uten blodsutgytelse. Ca. 63-62 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 56:   Helaman sender et brev til Moroni og forteller hvordan krigssituasjonen med lamanittene er - Antipus og Helaman vinner en stor seier over lamanittene - Helarnans to tusen unge sønner kjemper med mirakuløs kraft, og ingen av dem blir drept Vers 1 ca. 62 f. Kr., vers 2-19 ca. 66 f. Kr. og vers 20-57 ca. 65-64 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 57:   Helaman forteller at Antiparah blir erobret, og at Cumeni overgir seg og senere blir forsvart - Hans unge ammonitter kjemper tappert, alle blir såret, men ingen blir drept - Gid forteller at noen av lamanittene som var tatt til fange blir drept og noen rømmer. Ca. 63 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 58:   Helaman, Gid og Teomner inntar byen Manti ved krigslist - Lamanittene trekker seg tilbake - Ammons folks sønner blir spart nør de står fast og forsvarer sin frihet og tro. Ca. 63-62 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 59:   Moroni ber Pahoran om å sende forsterkninger til Helaman - Lamanittene inntar byen Nephihah - Moroni blir sint på myndighetene. Ca. 62 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 60:   Moroni klager til Pahoran fordi myndighetene har forsømt hæren - Herren tillater at de rettferdige blir drept - Nephittene rnå bruke all sin kraft og alle sine midler for å redde seg fra sine fiender - Moroni truer med å gå til kamp mot myndighetene hvis hans hærstyrker ikke får hjelp. Ca. 62 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 61:   Pahoran forteller Moroni om opprør og oppstand mot myndighetene - Kongemennene inntar Zarahemla og allierer seg med lamanittene - Pahoran ber om militær hjelp mot opprørerne. Ca. 62 f.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 62:   Moroni marsjerer for å komme Pahoran til unnsetning i Gideons land - De kongemenn som nekter å forsvare sitt land, blir tatt av dage - Pahoran og Moroni gjenerobrer Nephihah - Mange lamanitter slutter seg til Ammons folk - Teancum slår Ammoron ihjel og blir selv drept - Lamanittene jages ut av landet og fred gjenopprettes - Helaman vender tilbake til sitt virke og bygger opp Kirken. Ca. 62-57 f.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 63:   Shiblon og senere Helaman overtar de hellige opptegnelser - Mange nephitter reiser til landet i nord - Hagoth bygger skip som seiler ut ved havet i vest - Moronihah beseirer lamanittene i karnp. Ca. 56-52 f. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige