Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


3. NEPHIS BOK


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


3. NEPHIS BOK Kap. 1:   Helamans sønn, Nephi, drar ut av landet, og hans sønn Nephi fører opptegnelsene - Selv om det skjer mange tegn og undere, planlegger de ugudelige å slå de rettferdige ihjel - Natten for Kristi fødsel kommer - Tegnet blir gitt, og en ny stjerne viser seg - Løgn og bedrag tiltar, og Gadiantonrøverne dreper mange. Ca. 14 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Ugudelighet og avskyelighet tiltar blant folket - Nephittene og lamanittene går sammen for å forsvare seg mot Gadiantonrøverne - Omvendte lamanitter blir hvite og kalles nephitter. Ca. 5-16 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Gadiantonleder Giddianhi forlanger at Lachoneus og nephittene skal overgi seg og oppgi sine landområder - Lachoneus utnevner Gidgiddoni til øverstkommanderende over hærstyrkene - Nephittene samler seg i Zarahemla og Overflod for å forsvare seg. Ca. 16-18 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Nephittenes hærstyrker slår Gadiantonrøverne - Giddianhi blir drept og hans etterfølger, Zemnarihah, blir hengt - Nephittene priser Herreri for sine seire. Ca. 19-22 c. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Nephittene omvender seg og forsaker sine synder - Mormon skriver sitt folks historie og forkynner det evige ordfor dem - Israel vil samles inn fra sin lange adspredelse. Ca. 22-26 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   Nephittene har fremgang - Stolthet, velstand og klasseskille oppstår - Kirken splittes på grunn av uoverensstemmelser - Satan leder folket til åpent opprør - Mange profeter roper omvendelse og blir drept - Deres rnordere sammensverger seg for å overta regjeringen. Ca. 2630 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   Den Øverste dommer myrdes, styreformen ødelegges og folket deler seg i stammer - Jakob, en antikrist, blir konge for et hemmelig forbund - Nephi forkynner omvendelse og tro på Kristus - Engler betjener ham daglig, og han oppvekker sin bror fra de døde - Mange omvender seg og blir døpt. Ca. 30-33 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 8:   Uvær, jordskjelv branner, hvirvelvinder og fysiske omveltninger vitner om Kristi korsfestelse - Mange mennesker blir drept - Mørke dekker landet i tre dager - De som blir igjen, jamrer seg over sin skjebne. Ca. 33-34 e.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 9:   I mørket forkynner Kristi røst at mange folk er drept og byer blitt ødelagt på grunn av deres ugudelighet - Han kunngjør også at han er guddommelig, forteller at Moseloven er oppfylt og innbyr menneskene til å komme til ham og bli frelst. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 10:   Det er stillhet i landet i mange timer - Kristi røst høres, og han lover å samle sitt folk som en høne samler sine kyllinger - Den mest rettferdige del av folket er blitt spart. Ca. 34-35 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 11:   Faderen vitner om sin elskede Sønn - Kristus viser seg og forteller om sin forsoning - Folket kjenner merkene i hans hender, føtter og side - De roper hosianna - Han forklarer fremgangsmåten ved dåp og hvordan den skal utføres - Stridighetens ånd er av djevelen - Kristi lære innebærer at menneskene skal tro og bli døpt og motta Den Hellige And. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 12:   Jesus kaller de tolv og gir dem myndighet - Han holder en tale i likhet med Bergprekenen for nephittene - Han gjengir Saligprisningene - Hans lære går videre står over Moseloven - Menneskene blir befalt å være fullkomme likesom han selv og hans Fader fullkomne - Sammenlign med Matteus 5. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 13:   Jesus lærer nephittene Herrens bønn - De skal samle seg skatter i himmelen - De tolv blir befalt at de i sitt virke ikke skal bekymre seg for timelige ting - Sammenlign med Matteus 6. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 14:   Jesus befaler: Døm ikke, adspør Gud, vær på vakt mot falske profeter - Han lover frelse til dem som gjør Faderens vilje - Sammenlign med Mattens 7. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 15:   Jesus bekjentgjør at Moseloven er oppfylt ved ham - Nephittene er de andre får som han talte om i Jerusalem - På grunn av ugudelighet vet Herrens folk i Jerusalem ikke om Israels adspredte får. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 16:   Jesus vil besøke andre av Israels tapte får - I de siste dager vil evangeliet bli forkynt for hedningefolkene og deretter for Israels hus - Herrens folk vil se likefor sine øyne at han skal bringe Sion tilbake. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 17:   Jesus ber folket om å overveie hans ord og be for å få større forståelse - Han helbreder deres syke - Han ber for folket og bruker et språk som ikke kan skrives - Engler betjener ders små og ild omkranser dem. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 18:   Jesus innstifter nadverden blant nephittene - De blir befalt alltid å be i hans navn - De som spiser hans kjød og drikker hans blod uverdig, blir fordømt - Disiplene får myndighet til å meddele Den Hellige Ånd. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 19:   De tolv disipler betjener folket og ber for å motta Den Hellige Ånd - Disiplene blir døpt og mottar Den Hellige Ånd og blir betjent av engler - Jesus ber og bruker ord som ikke kan skrives - Han bærer vitnesbyrd om den overmåte store tro disse nephittene har. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 20:   Jesus tilveiebringer brød og vin på en mirakuløs måte og forretter nadverden for folket igjen - Levningen av Jakob vil komme til kunnskap om Herren sin Gud og vil få det amerikanske fastland til arv - Jesus er den profet som er likesom Moses, og nephittene er barn av profetene - Andre av Herrens folk vil bli samlet til Jerusalem. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 21:   Israel vil bli samlet når Mormons bok kommer frem - Hedningefolkene vil bli grunnfestet i Amerika og være et fritt folk - De vil bli frelst hvis de tror og er lydige, ellers vil de bli avskåret og utryddet - Israel vil bygge det nye Jerusalem, og de tapte stammer vil vende tilbake. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 22:   I de siste dager vil Sion og hennes staver bli opprettet, og Israel vil bli samlet med barmhjertighet og ømhet - De vil seire - Sammenlign med Jesaja 54. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 23:   Jesus godkjenner Jesajas ord - Han befaler folket å granske profetene - Lamanitten Samuels ord om oppstandelsen blir føyet til deres opptegnelser. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 24:   Herrens sendebud vil berede veien for det annet komme - Kristus skal holde dom - Israel blir befalt å betale tiende og offergaver - En minnebok blir ført - Sammenlign med Malakias 3. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 25:   Ved det annet komme vil de stolte og ugudelige bli brent som halm - Elijah vil vende tilbake før denne store og forferdelige dag - Sammenlign med Malakias 4. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 26:   Jesus forklarer alle ting fra begynnelsen til enden - Spebarn og barn uttaler vidunderlige ting som ikke kan skrives - De som tilhorer Kristi Kirke, har alle ting felles. Ca. 34 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 27:   Jesus befaler dem å kalle Kirken ved hans navn - Hans misjon og sonoffer utgjør hans evangelium - Menneskene blir befalt å omvende seg og bli døpt så de kan bli helliggjort ved Den Hellige Ånd - De skal være slik som Jesus er. Ca. 34-35 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 28:   Ni av de tolv ønsker, og blir lovet, en arv i Kristi rike når de dør - De tre nephitter ønsker, og får makt over døden, så de kan bli på jorden inntil Jesus komrner igjen - De blir forvandlet og ser ting det ikke er tillatt å omtale, og de virker nå blant menneskene. Ca. 3435 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 29:   Når Mormons bok kommer frem, er det et tegn på at Herren har begynt å samle Israel og oppfylle sine pakter - De som forkaster hans åpenbaringer og gaver i de siste dager, vil bli slått med enforbannelse. Ca. 3435 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 30:   Hedningefolkene i de siste dager blir befalt å omvende seg, komme til Kristus og bli regnet til Israels hus. Ca. 34-35 e. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige