AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 94
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833 (History of the Church 1:346-347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon og Jared Carter blir utpekt som Kirkens byggekomite.1-9: Herren befaler at det skal bygges et hus hvor presidentskapet kan arbeide. 10-12: Det skal bygges et trykkeri. 13-17: Visse arvelodd blir tildelt.


1.   Og videre, sannelig sier jeg dere, mine venner, en befaling gir jeg dere, at dere skal påbegynne arbeidet med å utparsellere og gjøre forberedelser til å legge en begynnelse og en grunnvoll til byen i Sions stav her i landområdet Kirtland, og begynne med mitt hus.

2.   Og se, det må gjøres i henhold til det mønster som jeg har gitt dere.

3.   Og la den første tomten mot syd innvies til meg, hvor det skal bygges et hus til presidentskapet hvor presidentskapet kan arbeide, motta åpenbaringer og utføre presidentskapets tjenestegjerning i alle ting som hører til kirken og riket.

4.   Sannelig sier jeg dere at det skal bygges i fem og femti ganger fem og seksti fots bredde og lengde, innvendige mål.

5.   Og det skal være en nedre etasje og en øvre etasje i henhold til det mønster som skal bli gitt dere senere.

6.   Og det skal innvies til Herren fra grunnvollen av etter prestedømmets orden og i henhold til det mønster som skal bli gitt dere senere.

7.   Og det skal innvies fullt og helt til Herren og til presidentskapets arbeide.

8.   Og dere skal ikke la noe urent komme inn i det, og min herlighet skal være der, og mitt nærvær skal være der.

9.   Men hvis noe urent kommer inn der, skal ikke min herlighet være der, og mitt nærvær skal ikke komme inn der.

10.   Og videre, sannelig sier jeg dere, den andre tomten mot syd skal innvies til meg for å bygge et hus til meg hvor oversettelsen av mine skrifter kan bli trykt, og alle ting jeg ellers skal befale dere.

11.   Og det skal være fem og femti ganger fem og seksti fot, bredde og lengde, innvendige mål, og det skal bygges i to etasjer.

12.   Og dette hus skal fra grunnvollen av innvies fullt og helt til Herren, til arbeidet med å trykke alt jeg skal befale dere, og det skal være hellig og ubesmittet, på alle måter i henhold til det mønster som skal bli gitt dere.

13.   Og på den tredje tomten skal min tjener Hyrum Smith motta sin arv.

14.   Og på den første og andre tomten mot nord skal mine tjenere Reynolds Cahoon og Jared Carter motta sin arv,

15.   så de kan utføre det arbeide jeg har utpekt dem til, og være en komite for å bygge mine hus i henhold til den befaling jeg, Gud Herren, har gitt dere.

16.   Disse to hus skal ikke oppføres før jeg gir dere en befaling angående dem.

17.   Og nå gir jeg dere ikke mer denne gang. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 94
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige