AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 90
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1833 (History of the Church 1:329-337). Denne åpenbaringen var et videre steg i opprettelsen av Det første presidentskap (se forordet til kapittel 81), og som følge av dette ble de nevnte rådgivere ordinert den 18. mars 1833.1-5: Rikets nøkler er overdratt til Joseph Smith og gjennom ham til Kirken. 6-7: Sidney Rigdon og Frederick G. Williams skal virke i Det første presidentskap. 8-11: Evangeliet skal forkynnes til Israels nasjoner, til hedningefolkene og til jødene, og enhver skal høre på sitt eget tungemål. 12-18: Joseph Smith og hans rådgivere skal organisere Kirken. 19-37: Forskjellige personer blir rådet av Herren til å vandre rettskaffent og gjøre tjeneste i hans rike.


1.   Så sier Herren, sannelig, sannelig sier jeg deg, min sønn, ifølge din inderlige påkallelse er dine synder deg forlatt, for dine bønner og dine brødres bønner har steget opp for mine ører.

2.   Derfor, velsignet er du fra nå av, du som bærer nøklene til det rike som er gitt deg, et rike som er i ferd med å komme frem for siste gang.

3.   Sannelig sier jeg deg, dette rikes nøkler skal aldri bli fratatt deg mens du er i verden, ei heller i den kommende verden -

4.   ikke desto mindre, gjennom deg skal oraklene bli gitt til andre, ja, til kirken.

5.   Og alle som mottar Guds orakler, må være på vakt - hvordan de verdsetter dem - så de ikke betrakter dem som noe ubetydelig og derved kommer under fordømmelse og snubler og faller når stormene kommer og vindene blåser og regnet skyller ned og slår mot deres hus.

6.   Og videre, sannelig sier jeg til dine brødre, Sidney Rigdon og Frederick G. Williams, deres synder er dem også forlatt, og de regnes som likestilt med deg i å ha nøklene til dette siste rike,

7.   og også gjennom din forvaltning nøklene til profetenes skole som jeg har befalt skulle organiseres

8.   så de derved kunne bli fullkommengjort i sin tjeneste til frelse for Sion og for Israels nasjoner og for hedningefolkene, så mange som vil tro,

9.   at de gjennom din forvaltning kan motta ordet, og ordet gjennom deres forvaltning kan gå ut til jordens ender, først til hedningefolkene, og se, deretter skal de vende seg til jødene.

10.   Og så kommer dagen da Herrens arm skal åpenbares med kraft for å overbevise nasjonene, hedningenasjonene og Josefs hus, om det evangelium som er til deres frelse.

11.   For det skal skje på den dag at enhver skal høre evangeliets fylde i sitt eget tungemål og på sitt eget språk av dem som er gitt denne kraft ved Trøsterens betjening, utgytt over dem for å åpenbare Jesus Kristus.

12.   Og nå, sannelig sier jeg deg, jeg gir deg et bud at du fortsatt skal virke i evangeliets tjeneste og i presidentskapet.

13.   Og når du har avsluttet oversettelsen av profetene, skal du fra den tid av presidere over kirkens og skolens anliggender,

14.   og fra tid til annen, etter hvert som det blir tilkjennegitt av Trøsteren, motta åpenbaringer for å utfolde rikets mysterier,

15.   og organisere menighetene og studere og lære og bli kjent med alle gode bøker og med språk, tungemål og folk.

16.   Og dette skal være deres oppgave og misjon så lenge dere lever, å presidere i råd og organisere alle anliggender i denne kirke og dette rike.

17.   Skjemmes ikke, bli heller ikke forvirret, men ta imot formaning i alt deres hovmod og i all deres stolthet, for denslags lokker deres sjeler i en felle.

18.   Og sett deres hus i orden, hold dovenskap og urenhet langt fra dere.

19.   Nå, sannelig sier jeg deg, sørg snarest mulig for et bosted for din rådgiver og skriver Frederick G. Williams og hans familie.

20.   Og la min aldrende tjener Joseph Smith senior fortsatt være hos sin familie på det sted hvor han nå bor, og det skal ikke selges før Herrens munn har talt.

21.   Og la min rådgiver, Sidney Rigdon, bli hvor han nå bor inntil Herrens munn har talt.

22.   Og la biskopen søke flittig for å finne en fullmektig, og la ham være en mann som har lagt seg opp rikdommer, en Guds mann med sterk tro,

23.   så han derved kan være istand til å betale all gjeld, så Herrens lagerhus ikke kommer i vanry i folkets øyne.

24.   Søk flittig, be alltid og ha tro, og alle ting skal tjene dere til et gode hvis dere vandrer rettskaffent og husker pakten dere har inngått med hverandre.

25.   La deres husstand være liten med hensyn til dem som ikke tilhører deres familier, dette gjelder spesielt for min aldrende tjener Joseph Smith seniors familie -

26.   så de ting som er gitt dere for å gjøre min gjerning, ikke blir tatt fra dere og gitt til dem som ikke er verdige,

27.   og at dere derved blir hindret i å utføre det som jeg har befalt dere.

28.   Og videre, sannelig sier jeg dere, det er min vilje at min tjenerinne Vienna Jaques skal motta penger til å dekke sine utgifter og dra opp til Sions land -

29.   og resten av pengene kan innvies til meg, og hun vil bli belønnet i min egen beleilige tid.

30.   Sannelig sier jeg dere at det er riktig i mine øyne at hun drar opp til Sions land og mottar en arv fra biskopens hånd,

31.   så hun kan slå seg ned i fred, så sant hun er trofast og ikke er doven i sine levedager etter denne tide.

32.   Og se, sannelig sier jeg dere at dere skal skrive ned dette bud og med kjærlig hilsen si til deres brødre i Sion at jeg også har kalt dere til å presidere over Sion i min egen beleilige tid.

33.   Derfor, la dem slutte å besvære meg med denne sak.

34.   Se, jeg sier dere at deres brødre i Sion begynner å omvende seg, og englene fryder seg over dem.

35.   Likevel er det mange ting jeg ikke er tilfreds med, og jeg er ikke tilfreds med min tjener William E. McLellin, heller ikke med min tjener Sidney Gilbert, og både biskopen og andre har mange ting å omvende seg fra.

36.   Men sannelig sier jeg dere at jeg, Herren, vil stride med Sion og gå i rette med henne inntil hun seirer og blir ren for meg.

37.   For hun skal ikke flyttes fra sitt sted. Jeg, Herren, har talt det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 90
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige