AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 88
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. desember 1832 (History of the Church 1:302-312). Profeten kalte denne åpenbaringen "olivenbladet ... plukket fra paradisets tre, Herrens budskap omfred til oss" (History of the Church 1:316). Av de historiske opptegnelser synes det å fremgå at deler av denne åpenbaringen ble mottatt den 27. og 28. desember 1832, og den 3. januar 1833.1-5: Trofaste hellige mottar Talsmannen som er løftet om evig liv. 6-13: Alle ting kontrolleres og styres ved Kristi lys. 14-16: Oppstandelsen skjer gjennom forløsningen. 17-31: Lydighet mot henholdsvis celestial, terrestrial og telestial lov forbereder menneskene til disse respektive riker og herligheter. 32-35: De som ønsker å forbli i synd, vil fortsatt være urene. 36-41: Alle riker styres ved lov. 42-45: Gud har gitt en lov til alle ting. 46-50: Mennesket skal fatte endog Gud. 51-61: Lignelsen om mannen som sendte sine tjenere ut på marken og besøkte dem etter tur. 62-73: Hold dere nær til Herren, og dere vil se hans åsyn. 74-80: Helliggjør dere, og lær hverandre rikets lærdommer. 81-85: Enhver som er blitt advart, skulle advare sin neste. 86-94: Tegn, elementene i opprør, samt engler, bereder veien for Herrens komme. 95-102: Engler blåser i basun og kaller de døde frem i tur og orden. 103-116: Engler blåser i basun og forkynner evangeliets gjengivelse, Babylons fall og det slag som utkjempes av den store Gud. 117-126: Søk lærdom, bygg et Guds hus (et tempel) og ikle dere kjærlighetens bånd. 127-141: En orden med profetenes skole fremsettes, herunder fottvettingens ordinans.


1.   Sannelig, så sier Herren til dere som er forsamlet for å få vite hans vilje med dere:

2.   Se, dette er velbehagelig for deres Herre, og englene fryder seg over dere, for deres bønners almisse har steget opp for Herren Sebaots ører og er nedtegnet i boken med navnene på dem som er helliggjort, ja, de som tilhører den celestiale verden.

3.   Derfor sender jeg dere nå en annen talsmann - ja, til dere mine venner - så den kan dvele i deres hjerter, ja, Forjettelsens Hellige Ånd, og denne annen talsmann er den samme som jeg lovet mine disipler slik det er nedtegnet i Johannes vitnesbyrd.

4.   Denne talsmann er det løfte jeg gir dere om evig liv, ja, det celestiale rikes herlighet,

5.   en herlighet som tilhører Den førstefødtes menighet, ja, Gud, den helligste av alle, gjennom hans sønn, Jesus Kristus -

6.   han som for opp til det høye og som også steg ned under alt og derved fattet alt, så han kunne være i alt og gjennom alt, sannhetens lys,

7.   og denne sannhet skinner. Dette er Kristi lys. Og han er også i solen og i solens lys og den kraft hvorved den ble skapt,

8.   likesom han også er i månen og er månens lys og den kraft hvorved den ble skapt,

9.   og er også stjernenes lys og den kraft hvorved de ble skapt,

10.   og også jordens og dens kraft, ja, den jord dere står på.

11.   Og lyset som skinner, som gir dere lys, kommer gjennom ham som opplyser deres øyne, det samme lys som skjerper deres forstand,

12.   et lys som utgår fra Guds nærhet for å fylle det uendelige rom -

13.   lyset som er i alt, som gir alle ting liv, som er den lov alt styres ved, ja, Guds kraft, han som sitter på sin trone og er i evighetens skjød og som er midtpunktet i alt.

14.   Nå, sannelig sier jeg dere at gjennom forløsningen som er utført for dere, er oppstandelsen fra de døde tilveiebragt for dere.

15.   Og ånden og legemet er menneskets sjel.

16.   Og oppstandelsen fra de døde er sjelens forløsning.

17.   Og sjelens forløsning skjer ved ham som gir alle ting liv, i hvis skjød det er fastsatt at de fattige og saktmodige på jorden skal arve den.

18.   Derfor må den nødvendigvis helliggjøres fra all urettferdighet, så den kan beredes for den celestiale herlighet,

19.   for etter at den har oppfylt sin skapelses mål, skal den bli kronet med herlighet, ja, med Gud Faderens nærvær,

20.   slik at legemer som tilhører det celestiale rike, kan eie den evindelig og alltid, for i denne hensikt ble den dannet og skapt, og i denne hensikt blir de helliggjort.

21.   Og de som ikke blir helliggjort gjennom den lov som jeg har gitt dere, ja, Kristi lov, må arve et annet rike, ja, et terrestrialt eller et telestialt rike.

22.   For den som ikke kan adlyde et celestialt rikes lov, kan ikke tåle en celestial herlighet.

23.   Og den som ikke kan adlyde et terrestrialt rikes lov, kan ikke tåle en terrestrial herlighet.

24.   Og den som ikke kan adlyde et telestialt rikes lov, kan ikke tåle en telestial herlighet, derfor er han ikke verdig rikes herlighet. Derfor må han motta et rike som er uten herlighet.

25.   Og videre, sannelig sier jeg dere, jorden adlyder et celestialt rikes lov, for den oppfyller sin skapelses mål og overtrer ikke loven,

26.   derfor skal den bli helliggjort, ja, selv om den skal dø, skal den levendegjøres igjen og skal tåle den kraft hvorved den blir levendegjort, og de rettferdige skal arve den.

27.   For selv om de dør, skal de også oppstå igjen, et åndelig legeme.

28.   De som er av en celestial ånd, skal motta det samme legeme som var et naturlig legeme, ja, dere skal motta deres legemer, og deres herlighet skal være den herlighet deres legemer blir levendegjort ved.

29.   Dere som blir levendegjort ved en del av den celestiale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

30.   Og de som blir levendegjort ved en del av den terrestriale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

31.   Og også de som blir levendegjort ved en del av den telestiale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

32.   Og de øvrige skal også bli levendegjort, likevel skal de vende tilbake til sitt eget sted for å nyte det som de er villige til å motta, fordi de ikke var villige til å nyte det som de kunne ha mottatt.

33.   For hva gavner det et menneske om det blir gitt ham en gave, og han ikke mottar gaven? Se, han fryder seg ikke over det som blir gitt ham, heller ikke fryder han seg over ham som er gavens giver.

34.   Og videre, sannelig sier jeg dere at det som styres ved lov, blir også bevart ved lov og blir fullkommengjort og helliggjort ved den.

35.   Den som bryter en lov og ikke adlyder loven, men søker å lage sin egen lov og foretrekker synd og fullt og helt vedblir i synd, kan ikke helliggjøres ved lov, heller ikke ved barmhjertighet, rettferdighet eller dom. Derfor må de fortsatt forbli urene.

36.   Alle riker er gitt en lov,

37.   og det er mange riker, for det finnes ikke rom hvor det ikke er noe rike, og det finnes ikke noe rike hvor det ikke er noe rom, enten et større eller et mindre rike.

38.   Og hvert rike er gitt en lov, og til enhver lov er det også satt bestemte grenser og betingelser.

39.   Alle skapinger som ikke retter seg etter disse betingelser, blir ikke rettferdiggjort.

40.   For intelligens klynger seg til intelligens, visdom mottar visdom, sannhet omfavner sannhet, dyd elsker dyd, lys klynger seg til lys, barmhjertighet har medlidenhet med barmhjertighet og gjør krav på alt som tilkommer den. Rettferdighet fortsetter på sin kurs og gjør krav på alt som tilkommer den, dom går frem for hans åsyn, han som sitter på tronen og styrer og fullbyrder alt.

41.   Han fatter alt og alt er for hans åsyn, og alt er rundt om ham, og han er hevet over alt og er i alt og gjennomsyrer alt og omgir alt, og alt er ved ham og av ham, ja, Gud, evindelig og alltid.

42.   Og videre, sannelig sier jeg dere, han har gitt alle ting en lov hvorved de beveger seg i sine tider og årstider,

43.   og deres baner er fastsatt, ja, himlenes og jordens baner som omfatter jorden og alle planetene.

44.   Og de gir lys til hverandre i sine tider og sine årstider, i sine minutter, i sine timer, i sine dager, i sine uker, i sine måneder, i sine år, alt dette er ett år for Gud, men ikke for mennesket.

45.   Jorden svever på sine vinger, og solen gir sitt lys om dagen og månen gir sitt lys om natten, og stjernene gir også sitt lys når de svever på sine vinger i sin herlighet omgitt av Guds kraft.

46.   Hva skal jeg sammenligne disse riker med så dere kan forstå?

47.   Se, alle disse er riker, og et menneske som har sett noen av disse, ja, det aller minste, har sett Gud bevege seg i sin velde og kraft.

48.   Jeg sier dere at han har sett ham, likevel ble han som kom til sitt eget, ikke forstått.

49.   Lyset skinner i mørket og mørket fatter det ikke, likevel skal dagen komme da dere skal fatte endog Gud, idet dere blir levendegjort i ham og ved ham.

50.   Da skal dere vite at dere har sett meg, at jeg er, og at jeg er det sanne lys som er i dere og at dere er i meg, ellers kunne dere ikke ha overflod.

51.   Se, jeg vil sammenligne disse riker med en mann som hadde en åker, og han sendte sine tjenere ut på åkeren for å grave i åkeren.

52.   Og han sa til den første: Gå ut og arbeid på åkeren, og i den første time vil jeg komme til deg, og du skal skue mitt åsyns glede.

53.   Og til den annen sa han: Gå ut på åkeren du også, og i den andre time vil jeg besøke deg med mitt åsyns glede.

54.   Og også til den tredje sa han: Jeg vil besøke deg.

55.   Og til den fjerde, og så videre til den tolvte.

56.   Og åkerens herre gikk til den første i den første time, og ble hos ham hele denne timen, og han gledet seg ved lyset av sin herres åsyn.

57.   Og deretter trakk han seg tilbake fra den første så han også kunne besøke den andre og den tredje og den fjerde og så videre til den tolvte.

58.   Og således mottok de alle av lyset fra sin herres åsyn, enhver i sin time og i sin tid og i sin årstid,

59.   idet han begynte med den første og så videre til den siste og fra den siste til den første, og fra den første til den siste,

60.   enhver i tur og orden inntil hans time var omme, ja, i overensstemmelse med det hans herre hadde befalt ham så hans herre kunne bli forherliget i ham og han i sin herre, så de alle kunne bli forherliget.

61.   Derfor vil jeg sammenligne alle disse riker og deres innbyggere med denne lignelsen, hvert rike i sin time og i sin tid og sin årstid, ja, i henhold til den beslutning Gud har tatt.

62.   Og videre, sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg gir dere disse mine ord for at dere kan grunne på dem i deres hjerter sammen med dette bud som jeg gir dere, at dere skal påkalle meg mens jeg er nær.

63.   Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Søk meg flittig, og dere skal finne meg, be og dere skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dere.

64.   Hva som helst dere ber Faderen om i mitt navn, skal bli gitt dere hvis det er tjenlig for dere.

65.   Og hvis dere ber om noe som ikke er tjenlig for dere, skal det bli dere til fordømmelse.

66.   Se, det som dere hører, er som røsten fra en som roper i villmarken, i villmarken fordi dere ikke kan se ham, min røst, fordi min røst er Ånd, min Ånd er sannhet, sannhet består og har ingen ende, og hvis den er i dere, skal den tilta.

67.   Og hvis deres øye ene og alene er vendt mot min ære, skal hele deres legeme fylles med lys, og det skal ikke være noe mørke i dere, og det legeme som er fylt med lys, fatter alle ting.

68.   Derfor, helliggjør dere så deres sinn ene og alene kan ære Gud, og de dager vil komme da dere skal se ham, for han vil blotte sitt ansikt for dere, og det skal skje i hans egen tid og på hans egen måte og i overensstemmelse med hans egen vilje.

69.   Husk det store og siste løfte som jeg har gitt dere, kast deres unyttige tanker vekk og deres overdrevne latter langt bort.

70.   Bli, ja, bli på dette sted, og sammenkall en høytidelig forsamling, ja, av dem som er de første arbeidere i dette siste rike.

71.   Og la dem som de har advart på sine reiser, påkalle Herren og en liten stund grunne i sine hjerter på den advarsel de har fått.

72.   Se og gi akt, jeg vil ta hånd om deres hjorder og vil oppreise eldster og sende til dem.

73.   Se, jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid.

74.   Og jeg gir en befaling til dere som er de første arbeidere i dette siste rike, at dere samler dere og organiserer dere og bereder dere og helliggjør dere, ja, rens deres hjerter og tvett deres hender og deres føtter for meg så jeg kan gjøre dere rene,

75.   så jeg kan vitne for deres Fader og deres Gud og min Gud at dere er rene fra denne ugudelige generasjons blod, så jeg, når jeg vil; kan oppfylle dette løfte, dette store og siste løfte som jeg har gitt dere.

76.   Jeg gir dere også et bud at dere skal vedbli i bønn og faste fra denne tid av.

77.   Og jeg gir dere et bud at dere skal lære hverandre rikets lære.

78.   Undervis med all flid og min nåde skal være hos dere, så dere mer fullkomment kan bli undervist i teori, i prinsipp, i lære, i evangeliets lov, i alle ting som hører til Guds rike som det er gavnlig for dere å forstå,

79.   om ting både i himmelen og på jorden og under jorden, om det som har vært, om det som er, om det som snart må skje, om det som er hjemme, om det som er ute i verden, om kriger og forvirring blant nasjonene, og om de straffedommer som er over landet, og også få kunnskap om land og riker,

80.   så dere kan være beredt i alle ting når jeg igjen skal sende dere ut for å foredle det kall jeg har kalt dere til og den misjon jeg har gitt dere fullmakt til å utføre.

81.   Se, jeg sender dere ut for å -itne og advare folket, og det tilkommer enhver som er advart, å advare sin neste.

82.   Derfor er de uten unnskyldning, og deres synder hviler på deres egne hoder.

83.   Den som søker meg tidlig, skal finne meg og skal ikke bli forlatt.

84.   Derfor, bli her og arbeid flittig så dere kan bli fullkommengjort i deres tjenestegjerning og kan gå ut blant hedningefolkene for siste gang, alle som Herrens munn skal nevne, for å gjøre loven bindende og besegle vitnesbyrdet og berede de hellige for dommens time som skal komme,

85.   så deres sjeler kan unnslippe Guds vrede, vederstyggelighetens ødeleggelse som venter de ugudelige både i denne verden og i den kommende verden. Sannelig sier jeg dere, la dem som ikke er de ledende eldster, fortsette i vingården inntil Herrens munn skal kalle dem, for deres time er ennå ikke kommet, deres klær er ikke rene for denne generasjons blod.

86.   Hold fast ved den frihet hvorved dere er gjort fri, vikle dere ikke inn i synd, men ha rene hender inntil Herren kommer.

87.   For ikke mange dager heretter skal jorden skjelve og rave frem og tilbake som en drukken mann, og solen skal skjule sitt ansikt og skal nekte å gi lys, og månen skal bli badet i blod, og stjernene skal bli overordentlig vrede og skal kaste seg ned som en fiken som faller ned fra et fikentre.

88.   Og etter deres vitnesbyrd kommer vrede og harme over folket.

89.   For etter deres vitnesbyrd følger jordskjelvs vitnesbyrd så jorden skal jamre seg i sitt indre, og mennesker skal falle om på marken og skal ikke være i stand til å stå.

90.   Og videre følger vitnesbyrdet fra tordenens røst og lynets røst og uværets røst, og fra røsten av havets bølger som skyller over sine bredder.

91.   Og alle ting skal være i forvirring, og menneskenes hjerter skal i sannhet svikte dem, for frykt skal komme over alle folk.

92.   Og engler skal fly midt igjennom himmelen, rope med høy røst, blåse i Guds basun og si: Bered dere, bered dere, O jordens innbyggere, for vår Guds dom er kommet. Se og gi akt, Brudgommen kommer, gå ut for å møte ham.

93.   Og straks skal det vise seg et stort tegn på himmelen, og alle folk skal se det.

94.   Og en annen engel skal blåse i sin basun og si: Den store kirke, avskyelighetens mor, som fikk alle nasjoner til å drikke av sitt horelivs vredes-vin, som forfølger Guds hellige, som utgyter deres blod, hun som sitter på de mange vann og på øyene i havet, se, hun er jordens ugress, hun er bundet i knipper, hennes bånd er gjort sterke så intet menneske kan løse dem, derfor er hun ferdig til å brennes. Og han skal blåse i sin basun både lenge og høyt, og alle nasjoner skal høre det.

95.   Og det skal være stillhet i himmelen i et tidsrom av en halv time, og straks etterpå skal himmelens forheng trekkes til side likesom en bokrull som rulles ut etter at den er rullet sammen, og Herren skal blotte sitt åsyn.

96.   Og de hellige på jorden som er i live, skal bli levendegjort og bli tatt opp for å møte ham.

97.   Og de som har sovet i sine graver, skal komme frem, for deres graver ska bli åpnet, og de skal også bli tatt opp for å møte ham i himmelens skyer,

98.   de tilhører Kristus og er førstegrøden, de som skal komme ned med ham først, og de som er på jorden og i sine graver som først blir tatt opp for å møte ham, og alt dette ved lyden av Guds engels basun.

99.   Og etter dette skal en annen engel blåse, som er den andre basun, og da kommer forløsningen for dem som tilhører Kristus ved hans komme, som har fått sin del i det fengsel som er beredt for dem for at de kunne ta imot evangeliet og bli dømt som mennesker i kjødet.

100.   Og videre, en annen basun skal lyde som er den tredje basun, og da kommer de menneskers ånder som skal bli dømt, de som er under fordømmelse.

101.   Og disse er resten av de døde, og de blir ikke levende igjen før de tusen år er til ende, heller ikke før jordens ende.

102.   Og en annen basun skal lyde som er den fjerde basun og sier: Blant dem som skal vente inntil den store og siste dag, ja, inntil enden, finnes dem som fortsatt skal være urene.

103.   Og en annen basun skal lyde som er den femte basun, som er den femte engel som flyr under det høyeste av himmelen og forkynner det evige evangelium til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk,

104.   og dette skal være lyden av hans basun som sier til alle folk både i himmelen og på jorden og til dem som er under jorden, for hvert øre skal høre den, og hvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal bekjenne når de hører lyden av basunen si: Frykt Gud, og gi ham ære som sitter på tron en evindelig og alltid, for timen for hans dom er kommet.

105.   Og videre, en annen engel som er den sjette engel, skal blåse i sin basun og si: Hun er falt som fikk alle nasjoner til å drikke av sitt horelivs vredesvin, hun er falt, er falt!

106.   Og videre en annen engel som er den syvende engel, skal blåse i sin basun og si: Det er fullbragt, det er fullbragt! Guds Lam har seiret og har tråkket vinpressen alene, ja, vinpressen med Gud Den Allmektiges strenge vrede.

107.   Og da skal englene bli kronet med hans veldes herlighet, og de hellige skal fylles med hans herlighet og motta sin arv og bli gjort lik med ham.

108.   Og så skal den første engel igjen blåse i sin basun i alle levendes ører og åpenbare menneskenes hemmelige gjerninger og Guds mektige gjerninger i det første årtusen.

109.   Og så skal den andre engel blåse i sin basun og åpenbare menneskenes hemmelige gjerninger og deres hjerters tanker og hensikter og Guds mektige gjerninger i det andre årtusen -

110.   og så videre inntil den syvende engel skal blåse i sin basun, og han skal stå frem på land og på hav og sverge ved hans navn som sitter på tronen, at tid ikke skal være lenger. Og Satan, den gamle slange som kalles djevelen, skal bindes og skal ikke løses i et tidsrom av et tusen år.

111.   Og så skal han slippes løs en kort tid så han kan samle sine hærstyrker.

112.   Og Mikael, den syvende engel, ja, erkeengelen, skal samle sine hærstyrker, ja, himmelens hærskarer.

113.   Og djevelen skal samle sine hærstyrker, ja, helvetes hærskarer, og skal komme opp for å kjempe mot Mikael og hans hærstyrker.

114.   Og da kommer det slag som utkjempes av den store Gud, og djevelen og hans hærstyrker skal bli drevet tilbake til sitt eget sted for at de aldri mer skal ha noen makt over de hellige.

115.   For Mikael skal utkjempe deres slag og skal seire over ham som trakter etter tronen som tilhører ham som sitter på tronen, ja, Lammet.

116.   Dette er Guds og de helliggjortes herlighet, og de skal aldri mer se døden.

117.   Derfor, sannelig sier jeg dere, mine venner, sammenkall deres høytidelige forsamling som jeg har befalt dere.

118.   Og ettersom ikke alle har tro, søk derfor flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk visdoms ord fra de beste bøker, søk lærdom ved studium og også ved tro.

119.   Organiser dere, forbered alt som er nødvendig, og bygg et hus, ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus,

120.   for at deres inngang kan skje i Herrens navn, for at deres utgang kan skje i Herrens navn, for at alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med oppløftede hender til Den Aller Høyeste.

121.   Derfor, avstå fra alt tomt snakk, fra all latter, fra alle deres kjødelige lyster, fra all deres stolthet og lettsindighet og fra alle deres ugudelige gjerninger.

122.   Velg en lærer blant dere, og la ikke alle tale på en gang, men la en tale om gangen og la alle lytte til det han sier, slik at når alle har talt, kan alle være oppbygget av alle, og for at alle kan få det samme privilegium.

123.   Se til at dere elsker hverandre, slutt med alt begjær og lær å dele med hverandre som evangeliet fordrer.

124.   Slutt med all lediggang, vær ei mer urene, tinn ei mer feil hos hverandre, sov ikke lenger enn nødvendig, gå tidlig til sengs for at dere ikke skal være trette, stå tidlig opp så deres legemer og deres sinn kan være i vigør.

125.   Og fremfor alt, ikle dere kjærlighetens bånd lik en kappe som er fullkommenhetens og fredens bånd.

126.   Be alltid, så dere ikke svikter før jeg kommer. Se, og gi akt, jeg kommer hastig og tar dere til meg. Amen.

127.   Og videre, ordenen i det hus som er forberedt til presidentskapet i profetenes skole, opprettet for å undervise dem i alle ting som er nødvendig for dem, ja, for alle kirkens embedsmenn, eller med andre ord, de som er kalt til å virke i kirken, fra høyprestene og ned til diakonene -

128.   og dette skal være ordenen i huset til skolens presidentskap: Den som er utpekt til å være president eller lærer, skal stå på sin plass i det hus som skal forberedes for ham.

129.   Derfor skal han komme først til Guds hus og være på et sted hvor alle som er forsamlet i huset, klart og tydelig kan høre hva han sier uten at han snakker med høy stemme.

130.   Og når han kommer inn i Guds hus, for han skulle komme først til huset, se, dette er velbehagelig for at han kan være et eksempel -

131.   la ham bøye kne og vende seg til Gud i bønn som et tegn på eller for å minnes den evige pakt.

132.   Og når noen senere kommer inn etter ham, la læreren reise seg, løfte hendene opp mot himmelen, ja, høyt over hodet, og hilse sin bror eller sine brødre med disse ord:

133.   Er du en bror, eller er dere brødre? Jeg hilser dere i vår Herre Jesu Kristi navn som tegn på eller for å minnes den evige pakt, og i denne pakt mottar jeg dere i fellesskapet med en beslutning som er fast, urokkelig og uforanderlig, om å være deres venn og bror gjennom Guds nåde i kjærlighetens bånd og vandre ulastelig i alle Guds bud med takksigelse evindelig og alltid. Amen.

134.   Og den som blir funnet uverdig til denne hilsen, skal ikke ha plass blant dere, for dere skal ikke tillate at mitt hus blir besmittet av ham.

135.   Og den som kommer inn og er trofast mot meg, og er en bror eller hvis de er brødre, skal løfte sine hender opp mot himmelen og hilse presidenten eller læreren med denne samme bønn og pakt eller ved å si amen, som tegn på det samme.

136.   Se, sannelig sier jeg dere, dette er et mønster for hvordan dere skal hilse hverandre i Guds hus, i profetenes skole.

137.   Og dere er kalt til å gjøre dette med bønn og takksigelse, ettersom Ånden påvirker dere i alle deres gjøremål i Herrens hus i profetenes skole, så det kan bli en helligdom, et tabernakel for Den Hellige Ånd til deres oppbyggelse.

138.   Og dere skal ikke motta noen iblant dere i denne skole uten at han er ren fra denne generasjons blod.

139.   Og han skal bli mottatt med fottvettingens ordinans, for i denne hensikt ble fottvettingens ordinans innstiftet.

140.   Og videre, fottvettingens ordinans skal forrettes av presidenten eller kirkens presiderende eldste.

141.   Den skal begynne med bønn, og etter å ha tatt del i brød og vin, skal han binde om seg på samme måte som det fortelles om meg i det trettende kapittel av Johannes vitnesbyrd. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 88
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige