AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 84
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 22. og 23. september 1832 (History of the Church 1:286-295). I løpet av september måned hadde eldstene begynt å vende tilbake fra sin misjon i de østlige delstatene og avla rapport om sitt arbeide. Mens de var forsamlet i denne gledesstund, ble følgende åpenbaring mottatt. Profeten kaller den en åpenbaring om prestedømmet.1-5: Det nye Jerusalem og templet vil bli bygget i Missouri. 6-17: Prestedømslinjen fra Moses til Adam. 18-25: Det større prestedømme har nøkkelen til kunnskapen om Gud. 26-32: Det mindre prestedømme har nøkkelen til englers betjening og det forberedende evangelium. 33-44: Menn oppnår evig liv gjennom prestedømmets ed og pakt. 45-53: Kristi Ånd opplyser alle mennesker, og verden ligger i synd. 54-61: De hellige må vitne om det de har mottatt. 62-76: De skal forkynne evangeliet, og tegn vil følge. 77-91: Eldstene skal gå ut uten pung eller skreppe, og Herren vil ivareta deres behov. 92-97: Pestsykdomrner og forbannelser venter dem som forkaster evangeliet. 98-102: Den nye sang til Sions forløsning. 103-110: Enhver rnå bli i sitt eget embede og arbeide i sitt eget kall. 111-120: Herrens tjenere skal forkynne ødeleggelsens vederstyggelighet i de siste dager.


1.   En åpenbaring fra Jesus Kristus til hans tjener Joseph Smith jr. og seks eldster mens de forenet sine hjerter og hevet sin røst opp mot det høye.

2.   Ja, Herrens ord om sin kirke, opprettet i de siste dager for å gjenopprette hans folk slik han har talt ved sine profeters munn, og for å samle hans hellige, så de kan stå på Sions berg som skal være byen Det nye Jerusalem.

3.   Byen som skal bygges og skal begynne på tempeltomten, som er utpekt ved Herrens finger ved delstaten Missouris grense mot vest, og ble innviet av Joseph Smith jr. og andre i hvem Herren hadde velbehag.

4.   Sannelig, dette er Herrens ord, at byen Det nye Jerusalem skal bli bygget ved at de hellige samles og skal begynne på dette sted, ja, på templets sted, et tempel som skal oppføres i denne generasjon.

5.   For sannelig, denne generasjon skal ikke helt gå bort før et hus skal bli bygget til Herren, og en sky skal hvile over det, en sky som endog skal være den Herrens herlighet som skal fylle huset.

6.   Og Mose sønner med hensyn til det hellige prestedømme som han mottok ved sin svigerfar Jetros hånd:

7.   Og Jetro mottok det ved Kalebs hånd,

8.   og Kaleb mottok det ved Elihus hånd,

9.   og Elihu ved Jeremias hånd,

10.   og Jeremias ved Gads hånd,

11.   og Gad ved Esaias hånd,

12.   og Esaias mottok det ved Guds hånd.

13.   Esaias levde i Abrahams dager og ble velsignet av ham -

14.   den samme Abraham mottok prestedømmet av Melkise-dek, som mottok det gjennom sine fedres slektslinje like til Noah,

15.   og fra Noah til Enok gjennom deres fedres slektslinje,

16.   og fra Enok til Abel som ble drept på grunn av sin brors sammensvergelse og mottok prestedømmet på Guds befaling ved sin far Adams hånd, han som var det første menneske -

17.   hvilket prestedømme fortsetter i Guds kirke i alle generasjoner og er uten dagers begynnelse eller års ende.

18.   Og Herren meddelte også et prestedømme til Aron og hans ætt gjennom alle deres generasjoner, et prestedømme som også fortsetter og består for evig sammen med det prestedømme som er etter Guds helligste orden.

19.   Og dette større prestedømme forvalter evangeliet og har nøkkelen til rikets mysterier, ja, endog nøkkelen til kunnskapen om Gud.

20.   Derfor, i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt,

21.   og uten prestedømmets ordinanser og prestedømmets myndighet, blir ikke guddommelighetens kraft tilkjennegitt for mennesker i kjødet,

22.   for uten dette kan intet menneske se Guds, ja, Faderens åsyn og leve.

23.   Nå, dette lærte Moses Israels barn tydelig i villmarken og søkte flittig å helliggjøre sitt folk, så de kunne se Guds åsyn,

24.   men de forherdet sine hjerter og kunne ikke tåle hans nærvær, derfor sverget Herren i sin vrede, for hans vrede var opptent mot dem, at de ikke skulle gå inn til hans hvile mens de var i villmarken, en hvile som er fylden av hans herlighet.

25.   Derfor tok han Moses ut fra deres midte, og likedan det hellige prestedømme,

26.   og det mindre prestedømme fortsatte, et prestedømme som har nøkkelen til englers betjening og det forberedende evangelium,

27.   og dette evangelium er omvendelsens og dåpens evangelium til syndenes forlatelse og de kjødelige buds lov som Herren i sin vrede lot fortsette med Arons hus blant Israels barn inntil Johannes som Gud oppreiste, som var fylt av Den Hellige Ånd, like fra sin mors liv.

28.   For han ble døpt mens han ennå var i sin barndom, og ble ordinert og gitt denne myndighet av en Guds engel da han var åtte dager gammel: Til å omstyrte jødenes rike og gjøre Herrens vei rett for hans folks åsyn, til å berede dem for Herrens komme, han som har fått all makt i sin hånd.

29.   Og videre, embedene eldste og biskop er nødvendige tilføyelser til det høye prestedømme.

30.   Og videre, embedene lærer og diakon er nødvendige tilføyelser til det mindre prestedømme, et prestedømme som ble bekreftet på Aron og hans sønner.

31.   Derfor, som jeg sa om Mose sønner, for Mose sønner og også Arons sønner skal bære frem et antagelig offer, og skal ofre i Herrens hus, et hus som skal bygges til Herren i denne generasjon på det innviede sted som jeg har utpekt -

32.   og Mose og Arons sønner skal bli fylt med Herrens herlighet i Herrens hus på Sions berg. Dere er disses sønner, og det er også mange andre som jeg har kalt og sendt ut for å bygge opp min kirke.

33.   For alle som er trofaste og mottar disse to prestedømmer som jeg har omtalt, og foredler sine kall, er helliggjort av Ånden til fornyelse av sine legemer.

34.   De blir Mose og Arons sønner og Abrahams ætt, og kirken og riket og Guds utvalgte.

35.   Og videre, alle som mottar dette prestedømme, mottar meg, sier Herren,

36.   for den som mottar mine tjenere, mottar meg,

37.   og den som mottar meg, mottar min Fader,

38.   og den som mottar min Fader, mottar min Faders rike, derfor, alt som min Fader har, skal bli gitt ham.

39.   Og dette er ifølge den ed og pakt som tilhører prestedømmet.

40.   Derfor, alle som mottar prestedømmet, mottar fra min Fader denne ed og pakt som han ikke kan bryte, ei heller kan den rokkes.

41.   Men enhver som bryter denne pakt etter å ha mottatt den og vender seg helt bort fra den, skal ikke få tilgivelse for sine synder i denne verden, ei heller i den kommende verden.

42.   Og ve alle dem som ikke vil ta imot dette prestedømme som dere har mottatt og som jeg nå bekrefter på dere som er tilstede her i dag, med min egen røst fra himmelen, og jeg har selv befalt de himmelske hærskarer og mine engler å våke over dere.

43.   Og nå gir jeg dere en befaling at dere skal ta dere i vare og gi flittig akt på det evige livs ord.

44.   For dere skal leve ved hvert ord som går ut av Guds munn.

45.   For Herrens ord er sannhet, og det som er sannhet er lys, og det som er lys er Ånd, ja, Jesu Kristi Ånd.

46.   Og Ånden gir lys til hvert menneske som kommer til verden, og Ånden opplyser hvert menneske i verden som lytter til Åndens røst.

47.   Og enhver som lytter til Åndens røst, kommer til Gud, ja, Faderen.

48.   Og Faderen Iærer ham om pakten som han har fornyet og bekreftet på dere, som er bekreftet på dere for deres skyld, og ikke bare for deres skyld, men for hele verdens skyld.

49.   Og hele verden ligger i synd og stønner under Mørke og under syndens trelldom.

50.   Og ved dette kan dere vite at de er under syndens trelldom, fordi de ikke kommer til meg.

51.   For den som ikke kommer til meg, er under syndens trelldom.

52.   Og den som ikke tar imot min røst, kjenner ikke min røst og er ikke av meg.

53.   Og ved dette kan dere kjenne den rettferdige fra den ugudelige og at hele verden nå stønner under synd og mørke.

54.   Og deres sinn har tidligere vært formørket på grunn av vantro, og fordi dere har behandlet lettsindig de ting som dere har mottatt -

55.   denne forfengelighet og vantro har bragt hele kirken under fordømmelse.

56.   Og denne fordømmelse hviler over Sions barn, ja, alle.

57.   Og de skal forbli under denne fordømmelse inntil de omvender seg og husker den nye pakt, endog Mormons bok og de tidligere bud som jeg har gitt dem, ikke bare med ord, men ved å gjøre det som jeg har skrevet,

58.   så de kan bære frukt som er deres Faders rike verdig, hvis ikke, vil en plage og straffedom bli utøst over Sions barn.

59.   For skal rikets barn vanhellige mitt hellige land? Sannelig sier jeg dere: Nei.

60.   Sannelig, sannelig sier jeg til dere som nå hører mine ord, som er min røst: Velsignet er dere i den grad dere mottar dette,

61.   for jeg vil tilgi dere deres synder med dette bud, så dere kan forbli standhaftige i deres sinn, i andektighet og i bønnens ånd når dere bærer vitnesbyrd til all verden om de ting som er blitt meddelt dere.

62.   Derfor, gå ut i all verden, og hvor som helst dere ikke selv kan gå, skal dere sende andre, så vitnesbyrdet kan komme fra dere til hver eneste skapning i hele verden.

63.   Og som jeg sa til mine apostler, så sier jeg også til dere, for dere er mine apostler, ja, Guds høyprester, dere er de som min Fader har gitt meg, dere er mine venner,

64.   derfor, som jeg sa til mine apostler, sier jeg også til dere, at enhver sjel som tror på deres ord og blir døpt i vann til syndenes forlatelse, skal motta Den Hellige Ånd.

65.   Og disse tegn skal følge dem som tror:

66.   I mitt navn skal de gjøre mange vidunderlige gjerninger,

67.   i mitt navn skal de drive ut djevler,

68.   i mitt navn skal de helbrede de syke,

69.   i mitt navn skal de åpne de blindes øyne og de døves ører,

70.   og den stummes tunge skal tale,

71.   og hvis noe menneske gir dem gift, skal den ikke skade dem,

72.   og en slanges gift skal ikke ha makt til å skade dem.

73.   Men en befaling gir jeg dem, at de ikke skal rose seg av disse ting, ei heller tale om dem til verden, for disse ting er gitt dere for å være dere til gavn og frelse.

74.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, de som ikke tror deres ord og ikke blir døpt i vann i mitt navn til sine synders forlatelse, så de kan motta Den Hellige Ånd, skal bli fordømt og skal ikke komme inn i min Faders rike hvor min Fader og jeg er.

75.   Og denne åpenbaring og befaling til dere trer i kraft for hele verden i denne selvsamme stund, og evangeliet er til alle som ikke har mottatt det.

76.   Men sannelig sier jeg til alle dem som riket er blitt gitt til: Fra dere må det forkynnes til dem for at de skal omvende seg fra sine tidligere onde gjerninger, for de skal irettesettes for sine onde hjerters vantro, og deres brødre i Sion for sitt opprør mot dere på den tid jeg sendte dere.

77.   Og videre sier jeg dere, mine venner, for fra nå av skal jeg kalle dere venner, det er nødvendig at jeg gir dere denne befaling, så dere blir lik mine venner i de dager da jeg var hos dem og gikk omkring og forkynte evangeliet i min kraft,

78.   for jeg lot dem ikke ta med seg pung eller skreppe, heller ikke to kjortler.

79.   Se, jeg sender dere ut for å prøve verden, og arbeideren er sin lønn verdt.

80.   Og enhver som drar ut og forkynner dette evangelium om riket og ikke svikter i å være trofast i alle ting, hans sinn skal ikke sløves, ei heller formørkes, ei heller hans legeme, lemmer eller ledd, og ikke et hår på hans hode skal falle ubemerket til jorden. Og de skal ikke gå sultne, ei heller tørste.

81.   Derfor, vær ikke bekymret for morgendagen, for hva dere skal spise og hva dere skal drikke eller hva dere skal kle dere med.

82.   For legg merke til liljene på marken hvordan de vokser, de strever ikke og spinner ikke, og verdens riker i all sin herlighet er ikke kledd som en av dem.

83.   For deres Fader som er i himmelen, vet at dere trenger alle disse ting.

84.   Derfor, la morgendagen bekymre seg for seg selv.

85.   Vær heller ikke bekymret på forhånd for hva dere skal si, men samle til enhver tid livets ord i deres sinn, og det skal bli gitt dere i samme stund den del som skal bli tildelt enhver.

86.   Derfor, la ingen blant dere som fra denne stund av drar ut for å forkynne dette rikets evangelium, ta med seg pung eller skreppe, for denne befaling er til alle de trofaste i kirken som er kalt av Gud til evangeliets tjeneste.

87.   Se, jeg sender dere ut for å irettesette verden for alle deres urettferdige gjerninger og for å lære dem om en dom som skal komme.

88.   Og hos den som mottar dere, der vil jeg også være, for jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min Ånd skal være i deres hjerter og mine engler rundt om dere og støtte dere.

89.   Den som mottar dere, mottar meg, og han vil gi dere mat og klær og gi dere penger.

90.   Og den som gir dere mat eller klær eller gir dere penger, skal ingenlunde miste sin lønn.

91.   Og den som ikke gjør disse ting, er ikke min disippel, på dette kan dere kjenne mine disipler.

92.   Gå bort fra den som ikke mottar dere, vær alene og for dere selv, og tvett deres føtter, ja, med vann, med rent vann, enten det er i hete eller kulde, og bær vitnesbyrd om det for deres Fader som er i himmelen, og vend ikke mer tilbake til dette menneske.

93.   Og i en hvilken som helst landsby eller by dere kommer til, gjør likedan.

94.   Likevel, søk flittig og spar ikke, og ve det hus eller den landsby eller by som forkaster dere eller deres ord eller deres vitnesbyrd om meg.

95.   Igjen sier jeg, ve det hus eller den landsby eller by som forkaster dere eller deres ord eller deres vitnesbyrd om meg,

96.   for jeg, Den Allmektige, har lagt mine hender på nasjonene for å tukte dem for deres ugudelighet.

97.   Og pestsykdommer skal gå ut, og de skal ikke borttas fra jorden før jeg har fullendt mitt verk som skal fremskyndes i rettferdighet -

98.   inntil alle som er tilbake skal kjenne meg - ja, fra den minste til den største, og de skal bli fylt med Herrens kunnskap og skal se øye til øye og skal oppløfte sin røst og sammen synge denne nye sang:

99.   Herren har bragt Sion tilbake. Herren har forløst sitt folk Israel ifølge nådens utvelgelse som ble tilveiebragt ved troen og deres fedres pakt.

100.   Herren har forløst sitt folk, og Satan er bundet, og tid er ei mer. Herren har samlet alle ting til ett. Herren har bragt Sion ned ovenfra. Herren har bragt Sion opp nedenfra.

101.   Jorden har hatt fødselsveer og har frembragt sin styrke, og sannhet er grunnfestet i hennes indre. Og himlene har smilt til henne, og hun er ikledd sin Guds herlighet. For han står midt iblant sitt folk.

102.   Ære og herlighet, makt og styrke tilhøre vår Gud, for han er full av barmhjertighet, rettferdighet, nåde og sannhet og fred evindelig og alltid. Amen.

103.   Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, det er tjenlig for alle som drar ut for å forkynne mitt evige evangelium, hvis de har familie og mottar pengegaver, skulle de sendes til dem, eller brukes til deres gavn ettersom Herren skal veilede dem, for slik synes det meg godt.

104.   Og la alle de som mottar penger og som ikke har familier, sende pengene til biskopen i Sion eller til biskopen i Ohio, så de kan brukes til å trykke og utgi åpenbaringene og til å opprette Sion.

105.   Og hvis noen skulle gi en av dere en frakk eller en dress, ta den gamle og gi den til de fattige, og gå deres vei med glede.

106.   Og hvis noen blant dere er sterke i Ånden, la ham ta med seg den som er svak, så han kan bli oppbygget i all saktmodighet, så han også kan bli sterk.

107.   Derfor, ta med dere dem som er ordinert til det mindre prestedømme, og send dem foran dere for å inngå avtaler og berede veien og for å oppfylle de avtaler som dere selv ikke er i stand til å holde.

108.   Se, det var slik mine apostler i fordums dager bygget opp min kirke for meg.

109.   La derfor enhver bli i sitt eget embede og arbeide i sitt eget kall, og la ikke hodet si til føttene at det ikke trenger føttene, for hvordan kan legemet greie å stå uten føttene?

110.   Også legemet trenger ethvert lem for at alle kan bli oppbygget sammen, så legemet kan være fullkomment.

111.   Og se, høyprestene skulle reise, og også eldstene og prestene i det mindre prestedømme, men diakonene og lærerne skulle settes til å våke over kirken og være fastboende tjenere for kirken.

112.   Og biskopen, Newel K. Whitney, skulle også reise omkring blant alle menighetene for å oppsøke de fattige og tilgodese deres ønsker ved å ydmyke de rike og de stolte.

113.   Han skulle også ansette en fullmektig som etter hans anvisning skal ta seg av og utføre alle hans verdslige oppgaver.

114.   Likevel, la biskopen reise til byen New York, også til byen Albany og også til byen Boston, og med høy røst forkynne evangeliet og advare folket i disse byene om den ødeleggelse og fullstendige oppløsning som venter dem hvis de forkaster disse ting.

115.   For hvis de virkelig forkaster disse ting, er timen for deres dom nær, og deres hus skal bli liggende øde og forlatt.

116.   La ham sette sin lit til meg, så skal han ikke bli gjort til skamme, og ikke et hår på hans hode skal falle ubemerket til jorden.

117.   Og sannelig sier jeg dere, mine øvrige tjenere, dra ut ettersom omstendighetene tillater det i deres forskjellige kall, til de store og ansette byer og landsbyer, og irettesett verden i rettferdighet for alle deres urettferdige og ugudelige gjerninger, og forkynn klart og tydelig om den vederstyggelige ødeleggelse i de siste dager.

118.   For ved dere, sier Herren Den Allmektige, vil jeg sønderrive deres riker. Ikke bare vil jeg ryste jorden, men stjernehimlene skal skjelve.

119.   For jeg, Herren, har rakt ut min hånd for å sette himmelens krefter i bevegelse. Dere kan ikke se det nå, men om en liten stund skal dere se det og vite at jeg er, og at jeg vil komme og regjere med mitt folk.

120.   Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 84
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige