AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 77
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:253-255). Profeten skrev: "I forbindelse med oversettelsen av Skriftene mottok jeg følgende forklaring av Johannes åpenbaring" (History of the Church 1:253).1-4: Dyrene har ånd og vil bo i evig lykksalighet på en udødelig jord. 5-7: Denne jorden har en timelig tilværelse av 7000 år. 8-10: Forskjellige engler gjengir evangeliet og betjener jorden. 11: Beseglingen av de 144 000. 12-14: Kristus vil komme i begynnelsen av det syvende årtusen. 15: To profeter vil bli oppreist for den jødiske nasjon.


1.   SPM.: Hva er glasshavet som omtales av johannes i Åpenbaringens 4. kapittel og 6. vers? Svar: Det er jorden i dens helliggjorte, udødelige og evige tilstand.

2.   Spm.: Hva skal vi forstå med de fire livsvesener som er omtalt i samme vers? Svar: Det er en billedlig uttrykksmåte brukt av åpenbareren Johannes for å beskrive himmelen, Guds paradis, menneskenes, dyrenes, krypdyrenes og luftens fuglers lykke; det som er av ånd, avbildes i det som er timelig, og det som er timelig, avbildes i det som er av ånd, menneskets ånd i dets persons skikkelse, og likeledes dyrets ånd og enhver annen skapning som Gud har skapt.

3.   Spm.: Er de fire livsvesener begrenset til individuelle dyr, eller forestiller de klasser eller kategorier? Svar: De er begrenset til fire individuelle dyr som ble vist Johannes, for å symbolisere herligheten til de forskjellige klasser av skapninger i deres bestemte orden eller skapelsessfære hvor de gleder seg i evig lykksalighet.

4.   Spm.: Hvordan skal vi forstå øynene og vingene som dyrene hadde? Svar: Øynene forestiller lys og kunnskap, det vil si, de er fulle av kunnskap, og deres vinger forestiller kraft til å bevege seg, til å handle, osv.

5.   Spm.: Hva forstår vi med de fire og tyve eldster som omtales av Johannes? Svar: Vi forstår at disse eldster som Johannes så, var eldster som hadde vært trofaste i evangeliets tjeneste og var døde, de tilhørte de syv menighetene, og befant seg da i Guds paradis.

6.   Spm.: Hva skal vi forstå med boken som Johannes så og som var forseglet med syv segl? Svar: Vi skal forstå at den inneholder Guds åpenbarte vilje, mysterier og gjerninger, de skjulte ting i hans forvaltning av denne jord, i de syv tusen år av dens løpebane eller dens timelige tilværelse.

7.   Spm.: Hva skal vi forstå med de syv segl som den var forseglet med? Svar: Vi skal forstå at det første segl inneholder de ting som hører til det første årtusen, det andre likedan til det andre årtusen, og så videre inntil det syvende.

8.   Spm.: Hva forstår vi med de fire engler som omtales i Åpenbaringens 7. kapittel og 1. vers? Svar: Vi forstår at de er fire engler utsendt fra Gud og som er gitt makt over jordens fire hjørner, til å spare og til å ta liv. Disse er de som har det evige evangelium å gi til hver nasjon og slekt, til hvert tungemål og folk, med makt til å lukke himlene, til å besegle til liv eller kaste ned til mørkets regioner.

9.   Spm.: Hva forstår vi med engelen som steg opp fra øst i Åpenbaringens 7. kapittel og 2. vers? Svar: Vi forstår at engelen som steg opp fra øst, er han som er gitt den levende Guds segl over Israels tolv stammer. Derfor roper han til de fire engler som har det evige evangelium, og sier: Skad ikke jorden, ei heller havet eller trærne før vi har satt et segl på vår Guds tjenere i deres panner. Og om dere vil ta imot det, dette er Elias som skulle komme for å samle Israels stammer og gjenopprette alle ting.

10.   Spm.: Når skal de ting som er omtalt i dette kapitlet, skje? Svar: Det skal skje i det sjette årtusen, ved åpningen av det sjette segl.

11.   Spm.: Hva forstår vi med beseglingen av de et hundre og fire og førti tusen fra alle Israels stammer, tolv tusen fra hver stamme? Svar: Vi forstår at de som er beseglet, er høyprester, ordinert til Guds hellige orden for å forvalte det evige evangelium, for det er de som er ordinert, fra hver nasjon og slekt, fra hvert tungemål og folk, av de engler som er gitt makt over jordens nasjoner, for å føre alle som ønsker det til Den førstefødtes menighet.

12.   Spm.: Hva forstår vi med lyden av basunene som er nevnt i Åpenbaringens 8. kapittel? Svar: Vi forstår at likesom Gud skapte denne verden på seks dager og avsluttet sitt verk på den syvende dag og helliget det og også dannet mennesket av jordens støv, på samme måte vil Gud Herren i begynnelsen av det syvende årtusen helliggjøre jorden og fullende menneskets frelse og dømme i alle ting og skal forløse alle ting unntatt det som han ikke har tatt i sin makt etter å ha beseglet alle ting til alle tings ende, og lyden av de syv englers basuner er forberedelsen og avslutningen av hans verk i begynnelsen av det syvende årtusen, forberedelsen avveien før tiden for hans komme.

13.   Spm.: Når skal de ting skje som står skrevet i Åpenbaringens 9. kapittel? Svar: De skal skje etter åpningen av det syvende segl, før Kristi komme.

14.   Spm.: Hva forstår vi med den lille boken som ble spist av Johannes, som står nevnt i Åpenbaringens 10. kapittel? Svar: Vi forstår at det var en oppgave og en hellig handling for ham å samle Israels stammer. Se, dette er Elias som, slik det står skrevet, må komme og gjenopprette alle ting.

15.   Spm.: Hva forstår vi med de to vitnene i Åpenbaringens 11. kapittel? Svar: Det er to profeter som skal bli oppreist for den jødiske nasjon i de siste dager ved gjenopprettelsens tid, og de skal profetere til jødene etter at de er samlet og har bygget byen Jerusalem i sine fedres land.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 77
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige