AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 72
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. desember 1831 (History of the Church 1:239-241). Flere eldster og medlemmer var kommet sammen for å lære sine plikter og bli videre oppbygget i Kirkens lære. I dette kapitlet er to åpenbaringer - mottatt samme dag - slått sammen. Vers 1-8 omhandler Newel K. Whitneys kall til biskop. Etter at han var kalt og ordinert, ble vers 9-26 mottatt hvor det gis flere opplysninger om en biskops plikter.1-8: Eldstene skal avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen. 9-15: Biskopen tar vare på lagerhuset og har omsorg for de fattige og trengende. 16-26: Biskopen skal bekrefte eldstenes verdighet.


1.   Hør og lytt til Herrens røst, dere som har forsamlet dere som er høyprester i min kirke, og til hvem riket og myndigheten er gitt.

2.   For sannelig, så sier Herren, jeg anser det for nødvendig at det blir utpekt en biskop for dere, eller blant dere, i kirken i denne del av Herrens vingård.

3.   Og sannelig, i dette har dere handlet klokt, for Herren fordrer av enhver forvalter å avlegge regnskap for sin forvaltning, både i tid og i evighet.

4.   For den som er trofast og klok i dette liv, blir aktet verdig til å arve de boliger som min Fader har beredt for ham.

5.   Sannelig sier jeg dere, kirkens eldster i denne del av min vingård skal avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen som skal utpekes av meg i denne del av min vingård.

6.   Disse ting skal nedtegnes for å bli overlevert til biskopen i Sion.

7.   Og biskopens plikt skal kunngjøres ved de bud som er gitt og ved konferansens stemmegivning.

8.   Og nå, sannelig sier jeg dere, at min tjener Newel K. Whit-ney er mannen som skal bli utpekt og ordinert til denne myndighet. Dette er Herren deres Guds og Forløsers vilje. Slik er det. Amen.

9.   Herrens ord - i tillegg til loven som er gitt - som gjør kjent biskopens plikter, han som er ordinert for kirken i denne del av vingården, er i sannhet dette:

10.   Å ta vare på Herrens lagerhus, å motta kirkens midler i denne del av vingården,

11.   å motta regnskap fra eldstene som tidligere befalt og ivareta deres behov, og de skal betale for det de mottar, i den grad de har noe å betale med,

12.   så dette også kan bli innviet til gavn for kirken, for de fattige og trengende.

13.   Og for den som ikke har noe å betale med, skal et regnskap overleveres til biskopen i Sion som skal betale gjelden av de midler som Herren skal legge i hans hender.

14.   Og de trofastes arbeide - de som arbeider med åndelige ting, med å forvalte evangeliet og rikets anliggender for kirken og for verden - skal være betaling for gjeld overfor biskopen i Sion.

15.   Således blir den betalt av kirken, for ifølge loven må enhver som kommer opp til Sion, legge alle ting frem for biskopen i Sion.

16.   Og nå, sannelig sier jeg dere, at ettersom enhver eldste i denne del av vingården må avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen i denne del av vingården,

17.   skal dommeren, eller biskopen, i denne del av vingården utstede en attest til biskopen i Sion for å godtgjøre at han tilfredsstiller alle krav til å motta en arv og bli mottatt som en klok forvalter og en trofast arbeider,

18.   ellers skal han ikke bli godtatt av biskopen i Sion.

19.   Og nå, sannelig sier jeg dere, la enhver eldste som avlegger regnskap for menighetens biskop i denne del av vingården, anbefales av den eller de menigheter hvor han arbeider, så han og hans regnskap på alle måter kan bli godkjent.

20.   Og videre, la mine tjenere som er utpekt til forvaltere over min kirkes litterære anliggender, ha krav på all mulig hjelp fra biskopen, eller biskopene -

21.   så åpenbaringene kan bli utgitt og gå ut like til jordens ender, så de også kan skaffe midler som på alle måter skal gavne kirken,

22.   så de også på alle måter kan bli godkjent og bli regnet som kloke forvaltere.

23.   Og nå, se, dette skal være et mønster for alle enheter i min kirke som er utbredt rundt omkring uansett hvor de blir opprettet. Og nå avslutter jeg mine ord. Amen.

24.   Noen få ord i tillegg til rikets lover, som gjelder kirkens medlemmer, de som er utpekt ved Den Hellige Ånd til å dra opp til Sion og de som får anledning til å dra opp til Sion.

25.   La dem ha med seg til biskopen en attest fra tre eldster i kirken eller en attest fra biskopen,

26.   ellers vil den som drar opp til Sions land, ikke bli regnet som en klok forvalter. Dette er også et mønster: Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 72
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige