AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 68
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 etter anmodning fra Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin (History of the Church 1:227-229). Selv om denne åpenbaringen ble gitt som svar på en bønn om at Herrens vilje med disse eldstene måtte gjøres kjent, gjelder mye av innholdet for hele Kirken.1-5: Eldstenes ord når de er drevet av Den Hellige Ånd, er hellig skrift. 6-12: Eldstene skal forkynne og døpe, og tegn skal følge de sanne troende. 13-24: Den førstefødte av Arons sønnor kan være presiderende biskop (eller med andre ord ha nøklene til å presidere som biskop) under ledelse av Det første presidentskap. 25-28: Foreldre blir befalt å undervise sine barn i evangeliet. 29-35: De hellige skal helligholde sabbaten, arbeide flittig og be.


1.   Min tjener, Orson Hyde, ble ved sin ordinasjon kalt til å forkynne det evige evangelium ved den levende Guds Ånd, fra folk til folk og fra sted til sted, i de ugudeliges forsamlinger og i deres synagoger, og til å samtale med og utdype all hellig skrift for dem.

2.   Og se, og gi akt, dette er et mønster for alle de som ble ordinert til dette prestedømme, og som er beskikket til den misjon å dra ut -

3.   og dette er mønsteret for dem, at de skal tale som de blir drevet av Den Hellige Ånd.

4.   Og hva som helst de taler når de er drevet av Den Hellige Ånd, skal være hellig skrift, skal være Herrens vilje, skal være Herrens sinn, skal være Herrens ord, skal være Herrens røst og Guds kraft til frelse.

5.   Se, dette er Herrens løfte til dere, ja, til dere, O mine tjenere.

6.   Vær derfor ved godt mot og frykt ikke, for jeg, Herren, er med dere og vil stå ved deres side, og dere skal vitne om meg, ja, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds Sønn, at jeg var, at jeg er, og at jeg skal komme.

7.   Dette er Herrens ord til deg, min tjener Orson Hyde, og også til min tjener Luke Johnson, og til min tjener Lyman Johnson, og til min tjener William E. McLellin, og til alle trofaste eldster i min kirke:

8.   Gå ut i all verden, forkynn evangeliet til enhver skapning ved å bruke den myndighet jeg har gitt dere og ved å døpe i Faderens og i Sønnens og i Den Hellige Ånds navn.

9.   Og den som tror og blir døpt, skal bli frelst, og den som ikke tror, skal bli fordømt.

10.   Og den som tror, skal bli velsignet med de tegn som følger, ja, som skrevet er.

11.   Og til dere skal det bli gitt å kjenne tidenes tegn, og tegnene på Menneskesønnens komme.

12.   Og så mange som Faderen skal vitne om, skal dere bli gitt makt til å besegle til evig liv. Amen.

13.   Og nå, dette er de punkter som kommer i tillegg til paktene og budene:

14.   Det vil heretter i Herrens beleilige tid bli beskikket flere biskoper i kirken, og de skal tjene på samme måte som den første,

15.   derfor skal de være høyprester som er verdige, og de skal utpekes av Det melkisedekske prestedømmes Første presidentskap, med mindre de er direkte etterkommere av Aron.

16.   Og hvis de er direkte etterkommere av Aron, har de en lovfestet rett til biskopembedet, hvis de er de førstefødte av Arons sønner.

17.   For den førstefødte har rett til å presidere over dette prestedømme, og har nøklene, eller myndigheten, til det samme prestedømme.

18.   Ingen mann har lovfestet rett til dette embede, til å ha dette prestedømmes nøkler, med mindre han er en direkte etterkommer av Aron og er den førstefødte.

19.   Men da en høyprest i Det melkisedekske prestedømme har myndighet til å virke i alle mindre embeder, kan han virke i en biskops embede når det ikke finnes en direkte etterkommer av Aron, dersom han blir kalt, beskikket og ordinert til denne stilling av Det melkisedekske prestedømmes Første presidentskap.

20.   Og en direkte etterkommer av Aron må også utpekes av dette presidentskap, og bli funnet verdig, og bli salvet og ordinert under dette presidentskaps hender, ellers er de ikke lovlig bemyndiget til å virke i sitt prestedømme.

21.   Men i kraft av forordningen om den rett de har til det prestedømme som går fra far til sønn, kan de kreve å bli salvet hvis de på noen måte kan bevise sin herkomst eller fastslå det ved åpenbaring fra Herren under det ovennevnte presidentskaps hender.

22.   Og videre, ingen biskop eller høyprest som blir beskikket til dette embede, kan stilles for en domstol eller dømmes for noen som helst forbrytelse av andre enn kirkens Første presidentskap,

23.   og i den grad presidentskapet finner ham skyldig på grunn av vitneprov som ikke kan bestrides, skal han dømmes.

24.   Og hvis han omvender seg, skal han bli tilgitt i henhold til kirkens pakter og bud.

25.   Og videre, i den grad foreldre i Sion eller i noen av hennes organiserte staver har barn, og de ikke lærer dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus den levende Guds Sønn og om dåp og Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse når de er åtte år gamle, skal synden være på foreldrenes hoder.

26.   For dette skal være en lov for Sions innbyggere og for alle hennes organiserte staver.

27.   Og deres barn skal døpes til sine synders forlatelse når de er åtte år gamle, og motta håndspåleggelsen.

28.   Og de skal også lære sine barn å be og vandre rettskaffent for Herren.

29.   Og Sions innbyggere skal også gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig.

30.   Og Sions innbyggere skal også huske å utføre sitt arbeide ettersom de er utpekt til å arbeide i all trofasthet, for den dovne skal Herren komme i hu.

31.   Nå, jeg, Herren, finner ikke behag i Sions innbyggere, for det er lediggjengere blant dem, og deres barn vokser også opp i ugudelighet, ei heller søker de oppriktig etter evighetens rikdommer, men deres øyne er fulle av begjær.

32.   Således skulle det ikke være, og det må avskaffes blant dem. Derfor skal min tjener, Oliver Cowdery, bringe disse ord til Sions land.

33.   Og et bud gir jeg til dem, at den som ikke oppsender sine bønner til Herren til enhver tid, ham skal dere komme i hu for mitt folks dommer.

34.   Disse ord er sanne og troverdige, overtre dem derfor ikke og ta heller ikke noe bort fra dem.

35.   Se, jeg er Alfa og Omega, og jeg kommer hastig. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 68
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige