AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 64
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 11. september 1831 (History of the Church 1:211-214). Profeten gjorde forberedelser for å flytte til Hiram, Ohio, for å gjenoppta arbeidet med oversettelsen av Bibelen, som hadde blitt lagt til side mens han var i Missouri. En gruppe brødre som var blitt befalt å reise til Sion (Missouri), var travelt opptatt med å gjøreforberedelser til å reise i oktober. I denne travle tiden ble denne åpenbaringen mottatt.1-11: De hellige blir befalt å tilgi hverandre, ellers hviler det en større synd på dem. 12-22: De som ikke omvender seg, skal stilles for Kirkens domstol. 23-25: Den som adlyder tiendeloven, skal ikke bli oppbrent ved Herrens komme. 26-32: De hellige advares mot å stifte gjeld. 33-36: De opprørske vil bli avskåret fra Sion. 37-40: Kirken vil dømme nasjonene. 41-43: Sion vil blomstre.


1.   Se, så sier Herren deres Gud til dere: O min kirkes eldster, lytt og hør og motta min vilje med dere.

2.   For sannelig sier jeg dere, jeg vil at dere skal overvinne verden, derfor vil jeg ha medlidenhet med dere.

3.   Det finnes noen blant dere som har syndet, men sannelig sier jeg, denne ene gang for min egen herlighets og deres frelses skyld har jeg tilgitt deres synder.

4.   Jeg vil være barmhjertig mot dere, for jeg har gitt dere riket.

5.   Og nøklene til rikets mysterier gjennom de midler jeg har fastsatt, skal ikke bli fratatt min tjener Joseph Smith jr. så lenge han lever, såfremt han adlyder mine ordinanser.

6.   Det er noen som har forsøkt å finne noe å anklage ham for uten grunn,

7.   ikke desto mindre har han syndet, men sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, tilgir synder hos dem som bekjenner sine synder for meg og ber om tilgivelse, og som ikke har syndet til døden.

8.   Mine disipler i fordums tid forsøkte å a finne feil hos hverandre og tilga ikke hverandre av hjertet, og på grunn av dette onde ble de tuktet og strengt refset.

9.   Derfor sier jeg dere at dere skulle a tilgi hverandre, for den som ikke tilgir sin bror hans overtredelser, står fordømt for Herren, for på ham hviler en større synd.

10.   Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, men av dere fordres det at dere tilgir alle mennesker.

11.   Og dere burde si i deres hjerter: La Gud dømme mellom meg og deg og lønne deg etter dine gjerninger.

12.   Og den som ikke omvender seg fra sine synder og ikke bekjenner dem, skal dere føre frem for kirken og gjøre med ham som Skriftene forteller dere, enten i bud eller åpenbaring.

13.   Og dette skal dere gjøre så Gud kan bli forherliget, ikke fordi dere mangler medlidenhet og ikke tilgir, men for at dere kan bli rettferdiggjort i henhold til loven og ikke krenker ham som er deres lovgiver -

14.   sannelig sier jeg, av denne grunn skal dere gjøre disse ting.

15.   Se, jeg, Herren, ble vred på Ezra Booth som var min tjener, og også på min tjener Isaac Morley, for de holdt ikke loven og heller ikke budet.

16.   De ga næring til ondskap i sitt hjerte, og jeg, Herren, holdt min Ånd tilbake. De fordømte som ondt det som ikke var ondt, men likevel har jeg tilgitt min tjener Isaac Morley.

17.   Og også min tjener Edward Partridge, se, han har syndet, og Satan forsøker å ødelegge hans sjel, men når disse ting blir gjort kjent for dem, og de omvender seg fra det onde, skal de bli tilgitt.

18.   Og nå, sannelig sier jeg at jeg anser det nødvendig at min tjener Sidney Gilbert, etter noen få uker skal vende tilbake og arbeide i sin forretning og som fullmektig i Sions land,

19.   og for at det han har sett og hørt, kan bli kunngjort for mine disipler så de ikke skal forgå. Og av denne grunn har jeg talt disse ting.

20.   Og videre sier jeg dere, for at min tjener Isaac Morley ikke skal bli fristet mer enn han kan tåle og gi dere feilaktige råd som skader dere, befalte jeg at gården hans skulle selges.

21.   Jeg vil ikke at min tjener Frederick G. Williams skal selge sin gård, for jeg, Herren, akter å ha et sterkt fotfeste i landområdet Kirtland i et tidsrom av fem år, og i denne tiden vil jeg ikke omstyrte de ugudelige, for at jeg derved kan frelse noen.

22.   Og etter den tid vil jeg, Herren, ikke holde noen skyldig som av et oppriktig hjerte drar opp til Sions land, for jeg, Herren, krever menneskenes barns hjerter.

23.   Se, nå heter det i dag inntil Menneskesønnens komme, og sannelig, det er en offerdag og en dag for mitt folk til å betale tiende, for den som betaler tiende, skal ikke oppbrennes ved hans komme.

24.   For etter i dag kommer ilden, slik er Herrens talemåte, for sannelig sier jeg, i morgen skal alle de stolte og alle de ugudelige være som halm, og jeg vil brenne dem opp, for jeg er Hærskarenes Herre, og jeg vil ikke spare noen som blir tilbake i Babylon.

25.   Derfor, hvis dere tror meg, vil dere arbeide mens det heter i dag.

26.   Og det er ikke tjenlig at mine tjenere Newel K. Whitney og Sidney Gilbert selger sin forretning og sine eiendommer her, for det er ikke visdom i dette før resten av kirkens medlemmer som er tilbake på dette sted, drar opp til Sions land.

27.   Se, det er sagt i mine lover, eller forbudt å stifte gjeld hos dine fiender,

28.   men se, aldri har det noen gang vært sagt at Herren ikke kunne ta når det behager ham, og betale som det synes ham best.

29.   Derfor, ettersom dere er fullmektiger, går dere Herrens ærend, og hva dere enn gjør ifølge Herrens vilje, er Herrens gjerning.

30.   Og han har satt dere til å sørge for sine hellige i disse siste dager så de kan få en arv i Sions land,

31.   og se, jeg, Herren, kunngjør for dere, og mine ord står fast og skal ikke svikte, at de skal motta den.

32.   Men alle ting må skje i rett tid.

33.   Derfor, bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av små ting kommer det som er stort.

34.   Se, Herren krever hjertet og et villig sinn, og den som er villig og lydig, skal ete det gode i Sions land i disse siste dager.

35.   Og de opprørske skal bli avskåret fra Sions land, de skal bli vist bort og skal ikke arve landet.

36.   For sannelig sier jeg at de opprørske er ikke av Efraims blod, derfor skal de rykkes opp.

37.   Se, jeg, Herren, har gjort min kirke i disse siste dager lik en dommer som sitter på en høyde, eller på et høyt sted, for å dømme nasjonene.

38.   For det skal skje at Sions innbyggere skal dømme i alt som vedrører Sion.

39.   Og løgnere og hyklere skal oppdages av dem, og de som ikke er apostler eller profeter, skal bli avslørt.

40.   Og selv biskopen, som er en dommer, og hans rådgivere, skal bli fordømt hvis de ikke er trofaste i sin forvaltning, og -indre skal bli innsatt i deres sted.

41.   For se, jeg sier dere at Sion skal blomstre, og Herrens herlighet skal hvile over henne,

42.   og hun skal være et banner for folket, og fra alle nasjoner under himmelen skal de komme til henne.

43.   Og dagen kommer da jordens nasjoner skal skjelve på grunn av Sion og skal frykte pa grunn av hennes mektige. Herren har sagt det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 64
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige