AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 60
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 8. august 1831 (History of the Church 1:201-202). Foranledningen var at noen av eldstene som var utpekt til å reise tilbake til de østlige deler av landet, ønsket å vite hvordan de skulle forholde seg, hvilken reiserute de skulle følge og hvilken reisemåte de skulle benytte.1-9: Eldstene skal forkynne evangeliet i de ugudeliges forsamlinger. 10-14: De skulle ikke sløse med tiden og heller ikke begrave sine talenter. 15-17: De kan tvette sine føtter som et vitnesbyrd mot dent som forkaster evangeliet.


1.   Se, så sier Herren til sin kirkes eldster som i hast skal vende tilbake til den del av landet de kom fra. Se, det behager meg at dere er kommet hit opp.

2.   Men i noen har jeg ikke behag, for de vil ikke åpne sin munn, men på grunn av menneskefrykt skjuler de det talent som jeg har gitt dem. Ve slike, for min vrede er opptent mot dem.

3.   Og det skal skje at hvis de ikke er mer trofaste mot meg, skal også det de har, bli tatt fra dem.

4.   For jeg, Herren, hersker i himmelen oventil og blant jordens hærstyrker, og på den dag jeg skal samle mine juveler, skal alle mennesker vite hvordan Guds kraft tilkjennegis.

5.   Men sannelig, jeg vil tale til dere om deres reise til det sted dere kom fra. La et fartøy bygges eller kjøpes ettersom dere synes best, det spiller ingen rolle for meg, og reis i hast til det sted som kalles St. Louis.

6.   Og derfra skal mine tjenere - Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery - reise til Cincinnati.

7.   Og la dem på dette sted oppløfte sin røst og forkynne mitt ord med høy stemme, uten vrede eller tvil, og løfte hellige hender over dem. For jeg kan gjøre dere hellige, og deres synder er dere tilgitt.

8.   Og la de øvrige reise fra St. Louis to og to, og forkynne ordet i de ugudeliges forsamlinger - men ikke i hast - inntil de vender tilbake til de menigheter de kom fra.

9.   Og alt dette til menighetenes beste, for i denne hensikt har jeg sendt dem.

10.   Og la min tjener Edward Partridge overlate en del av de pengene jeg har gitt ham, til mine eldster som er befalt å vende tilbake,

11.   og la den som kan, betale tilbake til fullmektigen, men av den som ikke kan, forlanges det ikke.

12.   Og nå taler jeg om de øvrige som skal komme til dette landområde.

13.   Se, de er blitt sendt for å forkynne mitt evangelium i de ugudeliges forsamlinger, derfor gir jeg dem et bud som sier: Du skal ikke sløse med din tid, heller ikke skal du begrave ditt talent så det ikke blir kjent.

14.   Og etter at du er kommet opp til Sions land og har forkynt mitt ord, skal du straks vende tilbake og forkynne mitt ord i de ugudeliges forsamlinger, ikke i hast, og heller ikke i vrede eller med strid.

15.   Og ryst støvet av dine føtter mot dem som ikke tar imot deg - ikke i deres nærvær for at du ikke skal provosere dem, men i lønndom. Og tvett dine føtter som et vitnesbyrd mot dem på dommens dag.

16.   Se, dette er tilstrekkelig for dere, og slik er hans vilje som har sendt dere.

17.   Og ved min tjener Joseph Smith juniors munn skal Sidney Rigdon og Oliver Cowdery få beskjed. Resten følger senere. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 60
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige