AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 59
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 7. august 1831 (History of the Church 1:196-201). Før nedtegnelsen av denne åpenbaringen gir profeten en beskrivelse av Sions land hvor folket da var forsamlet. Landområdet ble innviet slik Herren hadde befalt, og likeledes tomten hvor det fremtidige tempel skulle ligge. Herren gir disse bud spesielt til de hellige i Sion.1-4: De trofaste hellige i Sion vil bli velsignet. 5-8: De skal elske og tjene Herren og holde hans bud. 9-19: Ved å holde Herrens dag hellig blir de hellige velsignet både timelig og åndelig. 20-24: De rettferdige får løfte omfred i denne verden og evig liv i den kommende verden.


1.   Se, velsignet er de, sier Herren, som er kommet opp til dette land med øyet fullt og helt vendt mot min ære, i overensstemmelse med mine befalinger.

2.   For de som lever, skal arve jorden, og de som dør, skal hvile fra sitt arbeide, og deres gjerninger skal følge dem, og de skal motta en krone i min Faders boliger som jeg har beredt for dem.

3.   Ja, velsignet er de hvis føtter står på Sions land og som har vært lydige mot mitt evangelium, for de skal motta jordens gode ting som lønn, og den skal gi sin grøde i rikt monn.

4.   Og de skal også bli kronet med velsignelser fra det høye, ja, og ikke med få bud, og med åpenbaringer når tiden er inne, de som er trofaste og flittige for meg.

5.   Derfor gir jeg dem et bud som sier: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din makt, sinn og styrke, og i Jesu Kristi navn skal du tjene ham.

6.   Du skal elske din neste som deg selv. Du skal ikke stjele, heller ikke drive hor eller slå ihjel eller gjøre noe lignende.

7.   Du skal takke Herren din Gud i alle ting.

8.   Du skal gi Herren din Gud et offer i rettferdighet, ja, et sønderknust hjerte og en angrende ånd.

9.   Og for at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og ofre dine sakramenter på min, hellige dag,

10.   for sannelig, dette er en dag som er gitt dere til å hvile fra deres arbeide og til å vie deres andakt til Den Aller Høyeste.

11.   Ikke desto mindre skal dine løfter bli gitt i rettferdighet alle dager og til alle tider.

12.   Men husk at på denne Herrens dag skal du ofre dine gaver og dine sakramenter til Den Aller Høyeste og bekjenne dine synder for dine brødre og for Herren.

13.   Og på denne dag skal du ikke gjøre noen andre ting enn å tilberede din mat i hjertets ydmykhet og i all enkelhet for at din faste kan være fullkommen, eller med andre ord, for at din glede kan være fullkommen.

14.   Sannelig, dette er faste og bønn, eller med andre ord, glede og bønn.

15.   Og i den grad dere gjør dette med takksigelse, med glade hjerter og blidt åsyn - ikke med mye latter, for det er synd - men med et frydefullt hjerte og blidt åsyn -

16.   sannelig sier jeg, at i den grad dere gjør dette, skal jordens fylde være deres, dyrene på marken, fuglene i luften og det som ferdes i trærne og beveger seg på jorden,

17.   ja, urtene og de gode ting som kommer av jorden, enten til mat eller klær, til hus eller låve, til frukthaver, haver eller vingårder,

18.   ja, alt som kommer av jorden i sin egen årstid, er skapt for å være til gavn for mennesket og for å brukes av mennesket - både for å behage øyet og glede hjertet,

19.   ja, til mat og klær, til smak og lukt, til å styrke legemet og opplive sjelen.

20.   Og det behager Gud at han har gitt alt dette til mennesket; for i denne hensikt ble de skapt, for å brukes med måte, ikke med overdådighet og heller ikke ved tvang.

21.   Og ved intet krenker mennesket Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent, enn mot dem som ikke anerkjenner hans hånd i alle ting og ikke holder hans bud.

22.   Se, dette er i henhold til loven og profetene, besvær meg derfor ikke mer med denne sak.

23.   Men lær at den som gjør rettferdige gjerninger, skal få sin lønn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden.

24.   Jeg, Herren, har talt det, og Ånden bærer vitnesbyrd om det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 59
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige