AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 57
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 20. juli 1831 (History of the Church 1:189-190). I overensstemmelse med Herrens befaling (kapittel 52), hadde eldstene reist fra Kirtland til Missouri, gjort mange forskjellige erfaringer, og møtt endel motstand. Etter å ha sett hvilken tilstand lamanittene befant seg i og den mangel på sivilisasjon, dannelse og religion som var blant folk i sin alminnelighet, utbrøt profeten: "Når skal ørkenen blomstre som en rose? Når skal Sion bli bygget opp i sin herlighet, og hvor skal ditt tempel stå, som alle nasjoner skal komme til i de siste dager?" (History of the Church 1:189). Deretter mottok han denne åpenbaringen.1-3: Independence, Missouri, er det sted hvor byen Sion og templet skal ligge. 4-7: De hellige skal kjøpe jord og motta en arvelodd i dette området. 8-16: Sidney Gilbert skal starte en forretning, W. W. Phelps skal være boktrykker, og Oliver Cowdrey skal redigere stoff for utgivelse.


1.   Lytt, O min kirkes eldster, sier Herren deres Gud, dere som på min befaling har samlet dere i dette landområde som er Missouris land - det landområde jeg har utvalgt og innviet til de helliges innsamling.

2.   Derfor er dette det lovede land, og det sted hvor byen Sion skal ligge.

3.   Og så sier Herren deres Gud: Hvis dere vil motta visdom, her er visdom. Se, det sted som nå kalles Independence, er stedets sentrum, og tempeltomten ligger på et jordstykke mot vest ikke langt fra rådhuset.

4.   Derfor, det er visdom at dette landområdet skulle kjøpes av de hellige, og likeså ethvert jordstykke som ligger mot vest, helt til grenselinjen som klart skiller mellom jøde og hedning,

5.   og likeledes ethvert jordstykke som grenser til prærien i den utstrekning mine disipler er istand til å kjøpe jord. Se, dette er visdom, at de kan erverve det til en evig arv.

6.   Og la min tjener Sidney Gilbert forbli i det embede jeg har utpekt ham til - til å motta penger, til å være en fullmektig for kirken og til å kjøpe jord i alle områdene rundt omkring, så langt det kan gjøres i rettferdighet og som visdom tilsier.

7.   Og la min tjener Edward Partridge forbli i det embede jeg har utpekt ham til, og sammen med dem han har utpekt til å hjelpe seg, gi de hellige deres arv slik jeg har befalt.

8.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at min tjener Sidney Gilbert skal bosette seg på dette sted og begynne en forretning hvor han kan selge varer uten å bedra, så han kan få penger til å kjøpe jord til gavn for de hellige og skaffe alle ting disiplene trenger, så de kan bosette seg på sin arvelodd.

9.   Og la likeledes min tjener Sidney Gilbert skaffe seg en bevilling, se, her er visdom, og den som leser, la ham forstå, så han også kan sende varer til folket, ja, med hvem han vil som er ansatt i hans tjeneste,

10.   og således sørge for mine hellige, så mitt evangelium kan bli forkynt for dem som sitter i mørke og i dødsskyggens dal.

11.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener William W. Phelps bosette seg på dette sted og være kirkens boktrykker.

12.   Og se, hvis verden mottar hans skrivelser - se, her er visdom - skal han skaffe alt han kan skaffe i rettferdighet for de helliges gavn.

13.   Og la min tjener Oliver Cowdery hjelpe ham, ja, slik jeg har befalt, med alle oppgaver jeg skal gi ham, med å kopiere, renskrive og velge ut, så alle ting kan være riktige for meg, slik det gjennom ham skal bli bekreftet av Ånden.

14.   Og således skal de som jeg har nevnt, bosette seg med sine familier i Sions land så snart som mulig for å gjøre de ting som jeg har sagt.

15.   Og nå, når det gjelder innsamlingen - la biskopen og fullmektigen gjøre forberedelser for de familier som er blitt befalt å komme til dette sted så snart som mulig, og la dem bosette seg på sin arvelodd.

16.   Og de øvrige, både eldster og medlemmer, skal få flere direktiver senere. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 57
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige