AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 52
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831 (History of the Church 1:175-179). En konferanse var blitt avholdt i Kirtland, og den begynte den 3. og ble avsluttet den 6. juni. Under denne konferansen ble de første ordinasjoner til høyprest utført, og enkelte tilkjennegivelser av falske og bedragerske ånder ble oppdaget og refset.1-2: Neste konferanse skal avholdes i Missouri. 3-8: Bestemte eldster får i oppdrag å reise sammen. 9-11: Eldstene skal undervise i det som apostler og profeter har skrevet. 12-21: De som blir opplyst av Ånden, frembringer lovprisningens og visdommens frukter. 22-44: En rekke eldster blir utpekt til å forkynne evangeliet mens de er underveis til konferansen i Missouri.


1.   Se, så sier Herren til de eldster han har kalt og utvalgt i disse siste dager ved sin Ånds røst:

2.   Jeg, Herren, vil tilkjennegi for dere hva jeg vil dere skal gjøre fra nå av og frem til neste konferanse, som skal avholdes i Missouri, i det landområde jeg vil innvie til mitt folk som er en levning av Jakob, og de som er arvinger ifølge pakten.

3.   Derfor, sannelig sier jeg dere, la mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, ta fatt på sin reise så snart de har gjort forberedelser til reisen til Missouris land og kan forlate sine hjem.

4.   Og hvis de er trofaste mot meg, skal det gjøres kjent for dem hva de skal gjøre.

5.   Og hvis de er trofaste, skal også deres alles arveland gjøres kjent for dem.

6.   Men hvis de ikke er trofaste, skal de bli avskåret, ja, som jeg vil, og som det synes meg best.

7.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Lyman Wight, og min tjener, John Corrill, reise hurtig,

8.   og la også min tjener, John Murdock, og min tjener, Hyrum Smith, reise til samme sted, og legge veien om Detroit.

9.   Og la dem reise derfra og forkynne ordet underveis og ikke si noe annet enn det som profeter og apostler har skrevet og det som læres dem av Trøsteren gjennom troens bønn.

10.   La dem dra ut to og to, og la dem forkynne slik i alle forsamlinger underveis, døpe i vann, og ved håndspåleggelse ved vannets bredd.

11.   For så sier Herren: I hast vil jeg utføre min gjerning i rettferdighet, for de dager kommer da jeg vil føre dommen frem til seier.

12.   Og la min tjener, Lyman Wight, ta seg i vare, for Satan ønsker å sikte ham som agner.

13.   Og se, den som er trofast, skal bli satt til å råde over meget.

14.   Og videre vil jeg gi dere et mønster i alle ting, så dere ikke blir ført vill, for Satan er på ferde rundt omkring i landet og er iferd med å forføre nasjonene.

15.   Derfor, den som ber og har en angrende ånd, ham vil jeg motta hvis han adlyder mine ordinanser.

16.   Den som taler med en angrende ånd og bruker et saktmodig og oppbyggende språk, han er av Gud hvis han adlyder mine ordinanser.

17.   Og videre, den som skjelver under min makt, skal gjøres sterk og skal frembringe lovprisningens og visdommens frukter i henhold til de åpenbaringer og sannheter jeg har gitt dere.

18.   Og videre, den som lar seg overvinne og ikke bærer frukt etter dette mønster, er ikke av meg.

19.   Derfor, etter dette mønster skal dere under enhver omstendighet kjenne åndene under himmelen.

20.   Og de dager er kommet da menneskene skal få i henhold til sin tro.

21.   Se, denne befaling er gitt til alle de eldster som jeg har utvalgt.

22.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Thomas B. Marsh og min tjener Ezra Thayre også dra avgårde til samme sted og forkynne ordet underveis.

23.   Og videre, la min tjener Isaac Morley og min tjener Ezra Booth også begi seg på reise til samme sted og forkynne ordet underveis.

24.   Og videre, la mine tjenere Edward Partridge og Martin Harris reise sammen med mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jr.

25.   La mine tjenere David Whitmer og Harvey Whitlock også dra avgårde til samme sted og forkynne underveis.

26.   Og la mine tjenere Parley P. Pratt og Orson Pratt også dra avgårde til samme sted og forkynne underveis.

27.   Og la mine tjenere Solomon Hancock og Simeon Carter også dra avgårde til samme sted og forkynne underveis.

28.   Og la mine tjenere Edson Fuller og Jacob Scott også dra avgårde.

29.   La mine tjenere Levi W. Hancock og Zebedee Coltrin også dra avgårde.

30.   La mine tjenere Reynolds Cahoon og Samuel H. Smith også dra avgårde.

31.   La mine tjenere Wheeler Baldwin og William Carter også dra avgårde.

32.   Og la mine tjenere Newel Knight og Selah J. Griffin begge bli ordinert og dra avgårde.

33.   Ja, sannelig sier jeg, la alle disse dra avgårde til samme sted, men følge forskjellige reiseruter. Den ene skal ikke bygge på en annens grunnvoll og heller ikke følge i en annens fotspor.

34.   Den som er trofast, skal bli bevart og velsignet med rike frukter.

35.   Og videre sier jeg dere: la mine tjenere Joseph Wakefield og Solomon Humphrey dra avgårde til de østlige områder.

36.   La dem arbeide sammen med sine familier og ikke forkynne noe annet enn det som er av profeter og apostler, det de har sett og hørt og med sikkerhet tror, så profetiene kan bli oppfylt.

37.   På grunn av overtredelse la det som ble gitt til Heman Basset, bli tatt fra ham og bli gitt til Simonds Ryder.

38.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la Jared Carter ordineres til prest, og la George James også ordineres til prest.

39.   La de øvrige eldster våke over menighetene og forkynne ordet i områdene rundt omkring og la dem arbeide med sine egne hender, så det ikke blir praktisert hverken avgudsdyrkelse eller ugudelighet.

40.   Og kom ihu, i alle ting, de fattige og trengende, de syke og lidende, for den som ikke gjør disse ting, er ikke min disippel.

41.   Og videre, la mine tjenere Joseph Smith jr., Sidney Rigdon og Edward Partridge ta med seg en skriftlig anbefaling fra kirken. Og la det bli skaffet til veie en slik til min tjener Oliver Cowdery.

42.   Og således, ja, som jeg har sagt, hvis dere er trofaste, skal dere bli samlet så dere kan fryde dere i Missouris land, som er deres arveland, men som nå er i deres fienders hender.

43.   Men se, jeg, Herren, vil bygge byen hastig når tiden er inne, og vil krone de trofaste med glede og med fryd.

44.   Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn, og jeg vil løfte dem opp på den ytterste dag. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 52
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige