AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 50
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mai 1831 (History of the Church 1:170-173). Profeten fastslår at noen av eldstene ikke forsto hvordan de forskjellige ånder som finnes på jorden, gir seg tilkjenne, og at denne åpenbaringen ble gitt som svar på det spesielle spørsmål han stilte i den forbindelse. Såkalte åndelige fenomener var ikke ualminnelige blant medlemmene, og noen av dem hevdet at de mottok syner og åpenbaringer.1-5: Mange falske ånder finnes på jorden. 6-9: Ve hyklerne og de som er avskåret fra Kirken. 10-14: Eldstene skal forkynne evangeliet ved Ånden. 15-22: Både talere og tilhørere må være opplyst av Ånden. 23-25: Det som ikke oppbygger, er ikke av Gud. 26-28: De trofaste er i besittelse av alle ting. 29-36: De som er renset, får sine bønner besvart. 37-46: Kristus er den gode hyrde og Israels klippe.


1.   Lytt, O min kirkes eldster, lån øre til den levende Guds røst, og gi akt på de visdomsord som skal bli gitt dere ifølge det dere har bedt om og har vært enige om med hensyn til kirken og de ånder som er i virksomhet i verden.

2.   Se, sannelig sier jeg dere at det er mange ånder som er falske ånder som er i virksomhet på jorden og bedrar verden.

3.   Og også Satan har forsøkt å føre dere vill så han kan seire over dere.

4.   Se, jeg, Herren, har skuet ned på dere og har sett avskyeligheter i den kirke som bekjenner mitt navn.

5.   Men velsignet er de som er trofaste og holder ut, enten i liv eller død, for de skal arve evig liv.

6.   Men ve dem som er bedragere og hyklere, for så sier Herren, jeg vil føre dem frem til dom.

7.   Se, sannelig sier jeg dere, det er hyklere blant dere som har villedet noen, hvilket har gitt motstanderen makt, men se, disse skal vinnes tilbake,

8.   men hyklerne skal bli oppdaget og avskåret, enten i liv eller død, det være som jeg vil, og ve dem som er avskåret fra min kirke, for de er overvunnet av verden.

9.   Derfor må enhver vokte seg så han ikke gjør noe som ikke er i sannhet og rettferdighet for mitt åsyn.

10.   Og nå sier Herren ved Ånden til eldstene i sin kirke: Kom og la oss tale med hverandre så dere kan forstå.

11.   La oss tale med hverandre ansikt til ansikt som et menneske taler med et annet.

12.   Og når et menneske taler, blir det forstått av et annet menneske fordi han taler som et menneske. På samme måte vil jeg, Herren, tale med dere så dere kan forstå.

13.   Derfor stiller jeg, Herren, dere dette spørsmål: Hva ble dere ordinert til?

14.   Til å forkynne mitt evangelium ved Ånden, ja, ved Trøsteren som ble utsendt for å undervise i sannheten.

15.   Og så mottok dere ånder som dere ikke kunne forstå og antok dem for å være av Gud, og er dere rettferdiggjort i dette?

16.   Se, dere skal selv besvare dette spørsmål, likevel vil jeg være barmhjertig mot dere, og den som er svak blant dere, skal heretter gjøres sterk.

17.   Sannelig sier jeg dere, den som er ordinert av meg og blir sendt ut for å forkynne sannhetens ord ved Trøsteren i sannhetens Ånd, forkynner han det ved sannhetens Ånd, eller på noen annen måte?

18.   Og hvis det skjer på noen annen måte, er det ikke av Gud.

19.   Og videre, den som mottar sannhetens ord, mottar han det ved sannhetens Ånd, eller på noen annen måte?

20.   Og hvis det skjer på noen annen måte, er det ikke av Gud.

21.   Derfor, hva er så grunnen til at dere ikke kan innse og forstå at den som mottar ordet ved sannhetens Ånd, mottar det slik som sannhetens Ånd taler?

22.   Derfor, den som taler og den som mottar, forstår hverandre, og begge blir oppbygget og fryder seg sammen.

23.   Og det som ikke oppbygger, er ikke av Gud, men er mørke.

24.   Det som er av Gud, er lys, og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys, og dette lys blir klarere og klarere inntil som ved høylys dag.

25.   Og videre, sannelig sier jeg dere, og jeg sier det for at dere kan kjenne sannheten, så dere kan jage mørket bort fra dere:

26.   Den som er ordinert av Gud og sendt ut, er utpekt til å være den største, ikke desto mindre er han den minste og alles tjener.

27.   Derfor er han i besittelse av alle ting, for alle ting er ham underlagt både i himmel og på jord, livet og lyset, Ånden og kraften, utsendt ved Faderens vilje gjennom hans Sønn, Jesus Kristus.

28.   Men intet menneske er i besittelse av alle ting uten å være lutret og renset fra all synd.

29.   Og hvis dere er lutret og renset fra all synd, kan dere be om hva dere vil i Jesu navn, og det skal skje.

30.   Men vit dette, at hva dere enn ber om, skal bli gitt dere, og ettersom dere er utpekt til å være ledere, skal åndene være dere lydige.

31.   Derfor skal det skje at hvis dere ser en ånd gi seg til kjenne, som dere ikke kan forstå, og dere ikke mottar denne ånd, da skal dere be til Faderen i Jesu navn, og hvis han ikke bekrefter denne ånd for dere, da kan dere vite at den ikke er av Gud.

32.   Og dere skal bli gitt makt over denne ånd, og dere skal vitne mot denne ånd med høy røst at den ikke er av Gud -

33.   ikke med spottende anklage for at dere ikke ska overvinnes, ei heller med selvros eller glede for at dere ikke derved skal bli grepet av dette.

34.   Den som mottar av Gud, la ham gi Gud æren for det, og la ham fryde seg over at han av Gud er aktet verdig til å motta.

35.   Og ved å gi akt på og gjøre disse ting som dere har mottatt og som dere heretter skal motta - og riket er gitt dere av Faderen og kraft til å overvinne alle ting som ikke er gitt av ham -

36.   og se, sannelig sier jeg dere, velsignet er dere som nå hører disse mine ord fra min tjeners munn, for deres synder er dere forlatt.

37.   La min tjener, Joseph Wakefield, i hvem jeg har velbehag, og min tjener Parley P. Pratt, gå ut blant menighetene og styrke dem med formanende ord,

38.   og likeledes min tjener, John Corrill, eller så mange av mine tjenere som er ordinert til dette kall, og la dem arbeide i vingården, og la intet menneske hindre dem i å gjøre det som jeg har utpekt dem til -

39.   derfor, i dette er ikke min tjener, Edward Partridge, rettferdiggjort, likevel skal han bli tilgitt hvis han omvender seg.

40.   Se, dere er små barn og kan ennå ikke tåle alle ting, dere må vokse i nåde og kunnskap om sannheten.

41.   Frykt ikke, små barn, for dere er mine, og jeg har overvunnet verden, og dere er av dem som min Fader har gitt meg.

42.   Og ingen av dem som min Fader har gitt meg, skal gå fortapt.

43.   Og Faderen og jeg er ett. Jeg er i Faderen, og Faderen i meg, og ettersom dere har mottatt meg, er dere i meg og jeg i dere.

44.   Derfor er jeg midt iblant dere, og jeg er den gode hyrde og Israels klippe. Den som bygger på denne klippe, skal aldri falle.

45.   Og dagen kommer da dere skal høre min røst og se meg og vite at jeg er.

46.   Våk derfor så dere kan være brede. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 50
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige