AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 38
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 2. januar 1831 (History of the Church 1:140-143). Anledningen var en konferanse i kirken.1-6: Kristus skapte alle ting. 7-8: Han er midt iblant sine hellige, som snart skal se han. 9-12: Alt kjød er fordervet for ham. 13-22: Han har avsatt et lovet land til sine hellige i tid og i evighet. 23-27: De hellige blir befalt å være ett og akta hverandre som brødre. 28-29: Kriger blir forutsagt. 30-33: De hellige skal få kraft fra det høye og gå ut blant alle nasjoner. 34-42: Kirken blir befalt å ha ornsorg for de fattige og trengende og trakte etter evighetens rikdommer.


1.   Sa sier Herren deres Gud, ja, Jesus Kristus, den store JEG Er, Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den samme som skuet ut over evighetens vide utstrekning og alle himmelens serafiske skarer, før verden ble til,

2.   den samme som kjenner alle ting, for alle ting er synlige for mine øyne.

3.   Jeg er den samme som talte, og verden ble til, og alle ting ble til ved meg.

4.   Jeg er den samme som har tatt Enoks Sion opp i min favn, og sannelig sier jeg, ja, alle som har trodd på mitt navn, for jeg er Kristus, og i mitt eget navn har jeg i kraft av det blod som jeg har utgytt, bønnfalt Faderen for dem.

5.   Men se, de resterende ugudelige har jeg holdt i mørkets lenker inntil dommen på den store dag som skal komme ved jordens ende,

6.   og slik vil jeg la de ugudelige bli forvart, de som ikke vil høre min røst, men forherder sine hjerter, og ve, ve, ve, er deres tilstand.

7.   Men se, sannelig, sannelig sier jeg dere, at mine øyne hviler på dere. Jeg er midt iblant dere, og dere kan ikke se meg,

8.   men dagen kommer snart da dere skal se meg og vite at jeg er, for mørkets slør skal snart rives i stykker, og den som ikke er renset, skal ikke utholde dagen.

9.   Derfor, bind omkring deres lender og vær beredt. Se, riket er deres, og fienden skal ikke seire over dere.

10.   Sannelig sier jeg dere, dere er rene, men ikke alle, og det er ingen andre i hvem jeg har velbehag,

11.   for alt kjød er fordervet for meg, og mørkets makter er utbredt over jorden blant menneskenes barn i nærvær av alle himmelens skarer,

12.   som forårsaker at taushet råder, hele evigheten sørger, og englene venter på den store befalingen om å gå ned og slå jorden for å samle ugresset så det kan brennes. Og se, fienden er forenet.

13.   Og nå viser jeg dere et mysterium, hva som foregår i hemmelige rom, ja, for å ødelegge dere etter en tid, og dere visste det ikke,

14.   men nå forteller jeg dere det, og dere er velsignet, ikke på grunn av deres ugudelighet og heller ikke på grunn av deres vantro hjerter, for sannelig, noen av dere er skyldige for meg, men jeg vil vise barmhjertighet for deres svakhet.

15.   Derfor, vær sterke fra nå av, og frykt ikke, for riket er deres,

16.   og til deres frelse gir jeg dere et bud, for jeg har hørt deres bønner, og de fattige har beklaget seg overfor meg, og de rike har jeg skapt, og alt kjød hører meg til, og jeg gjør ikke forskjell på folk.

17.   Og jeg har gjort jorden rik, og se, den er min fotskammel, derfor vil jeg igjen stå på den.

18.   Og jeg har til hensikt å gi dere store rikdommer, til og med et lovet land, et land som flyter av melk og honning og som det ikke skal hvile noen forbannelse over når Herren kommer,

19.   og jeg vil gi det til dere til arveland hvis dere søker det av hele deres hjerte.

20.   Og dette skal være min pakt med dere: Dere skal ha det til arveland og til en arv for deres barn til evig tid, så lenge jorden står, og dere skal eie det igjen i evigheten, for aldri mer skal det forgå.

21.   Men sannelig sier jeg dere, at den tid kommer da dere ikke skal ha noen konge eller regent, for jeg vil være deres konge og våke over dere.

22.   Derfor, hør min røst og følg meg, og dere skal være et fritt folk, og dere skal ikke ha andre lover enn mine lover når jeg kommer, for jeg er deres lovgiver, og hva kan hindre meg?

23.   Men sannelig sier jeg dere, undervis hverandre ifølge det embede jeg har utpekt dere til,

24.   og la enhver akte sin bror som seg selv, og vandre i dyd og hellighet for meg.

25.   Og igjen sier jeg dere, la enhver akte sin bror som seg selv.

26.   For hvem iblant dere som har tolv sønner som han alle anser likt og som tjener ham i lydighet, og som sier til den ene: Vær du kledd i kostbare klær og sett deg her, og til den andre: Vær du kledd i filler, og sett deg der, kan betrakte sine sønner og si: Jeg er rettferdig?

27.   Se, dette har jeg gitt dere som en lignelse, og den er likesom jeg er. Jeg sier til dere: Vær ett, og hvis dere ikke er ett, er dere ikke mine.

28.   Og igjen sier jeg dere at fienden i de hemmelige rom står dere etter livet.

29.   Dere hører om kriger i fjerne land og dere sier at det snart vil bli store kriger i fjerne land, men dere kjenner ikke menneskenes hjerter i deres eget land.

30.   Jeg forteller dere dette på grunn av deres bønner, derfor, samle visdom i deres bryst for at ikke ugudelige mennesker skal åpenbare dette for dere ved sin ugudelighet og på en måte som skal tale i deres ører med en høyere røst enn den som skal ryste jorden, men hvis dere er beredt, skal dere ikke frykte.

31.   Og for at dere kan unnslippe fiendens makt og bli samlet for meg som et rettferdig folk uten plett og lyte,

32.   derfor, av den grunn ga jeg dere den befaling at dere skulle reise til Ohio, og der vil jeg gi dere min lov, og der skal dere bli begavet med kraft fra det høye,

33.   og derfra skal enhver som jeg vil, gå ut blant alle nasjoner, og det skal bli fortalt dem hva de skal gjøre, for jeg har et stort arbeide i vente, for Israel skal bli frelst, og jeg vil føre dem hvor jeg vil, og ingen makt skal hindre meg.

34.   Og nå gir jeg et bud til kirken i dette området, at bestemte menn blant dem skal utpekes, og de skal utpekes ved kirkens stemme,

35.   de skal se til de fattige og trengende og hjelpe dem, så de ikke skal lide, og sende dem til det sted som jeg har befalt dem,

36.   og dette skal være deres arbeide å forvalte denne kirkes eiendomsanliggender.

37.   Og de som har gårder som ikke kan selges, må forlate dem eller la dem bli forpaktet bort, som det synes dem best.

38.   Se til at alt blir tatt vare på, og når menneskene blir begavet med kraft fra det høye og sendes ut, skal alt dette samles i kirkens skjød.

39.   Og hvis dere søker de rikdommer som det er Faderens vilje å gi dere, skal dere bli det rikeste av alle folk, for dere skal ha evighetens rikdommer, og det må nødvendigvis være slik at det tilfaller meg å gi jordens rikdommer, men vokt dere for stolthet for at dere ikke skal bli som nephittene i fordums tid.

40.   Og igjen sier jeg dere at jeg gir dere en befaling at enhver, både eldste, prest og lærer, men også medlem, skal gå frem med all sin kraft, med sine henders arbeide forberede og utføre de ting som jeg har befalt.

41.   Og la deres forkynnelse være en advarselens røst, idet enhver taler til sin neste i mildhet og saktmodighet.

42.   Og gå ut fra de ugudelige. Frels dere selv. Vær rene, dere som bærer Herrens kar. Så skje. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 38
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige