AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 35
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 7:128-131). I denne tiden var profeten nesten daglig opptatt med å oversette Bibelen. Oversettelsen ble påbegynt så tidlig som i juni 1830, og både Oliver Cowdery og John Whitmer hadde arbeidet som skrivere. Ettersom de nå var blitt kalt til andre oppgaver, ble Sidney Rigdon kalt ved guddommelig utvelgelse til å være profetens skriver i dette arbeidet (se vers 20). Som forord til sin opptegnelse om denne åpenbaringen skrev profeten: I desember kom Sidney Rigdon (fra Ohio) for å adspørre Herren, og sammen med ham kom Edward Partridge.. . . Like etter at disse to brødrene var ankommet, talte Herren på denne måte (History of the Church 1:128).1-2: Hvordan menneskene kan bli Guds sønner. 3-7: Sidney Rigdon blir kalt til å døpe og meddele Den Hellige Ånd. 8-12: Tegn og rnirakler utføres ved tro. 13-16: Herrens tjenere skal treske nasjonene ved Åndens kraft. 17-19: Joseph Smith har nøklene til mysteriene. 20-21: De utvalgte skal utholde dagen når Herren kommer. 22-27: Israel skal bli frelst.


1.   Lytt til Herren, deres Guds røst - til Alfa og Omega, begynnelsen og enden, hvis kurs er et evig kretsløp - den samme i dag som i går og til evig tid.

2.   Jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn, som ble korsfestet for verdens synder, ja, for at alle som vil tro på mitt navn, kan bli Guds sønner, ja, bli ett i meg likesom jeg er ett i Faderen, og Faderen er ett i meg, så vi kan være ett.

3.   Se, sannelig, sannelig sier jeg til min tjener, Sidney, jeg har betraktet deg og dine gjerninger. Jeg har hørt dine bønner og har beredt deg til et større verk.

4.   Du er velsignet, for du skal utrette store ting. Se, du ble sendt ut likesom Johannes, for å berede veien for meg og for Elijah som skulle komme, og du visste det ikke.

5.   Du døpte med vann til omvendelse, men de mottok ikke Den Hellige Ånd.

6.   Men nå gir jeg deg en befaling at du skal døpe med vann, og de skal motta Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse likesom apostlene i fordums tid.

7.   Og det skal skje at et stort verk skal bli utført i landet - ja, blant hedningefolkene - for deres dårskap og avskyeligheter skal bli åpenbart for alle menneskers øyne.

8.   For jeg er Gud, og min arm er ikke for kort, og jeg vil vise mirakler, tegn og undere til alle som tror på mitt navn.

9.   Og hver den som i tro ber om det i mitt navn, skal drive ut onde ånder, skal helbrede de syke, gjøre at de blinde får sitt syn og de døve sin hørsel, de stumme skal tale og de lamme skal gå.

10.   Og tiden kommer hastig da store ting skal bli vist til menneskenes barn,

11.   men uten tro skal ikke noe bli vist unntatt ødeleggelsen av Babylon som har fått alle nasjoner til å drikke av sitt horelivs vredes-vin.

12.   Og det er ingen som gjør godt unntatt dem som er rede til å motta mitt evangeliums fylde som jeg har sendt ut til denne generasjon.

13.   Derfor kaller jeg på det som er svakt i verden, på dem som er ulærde og foraktet, til å treske nasjonene ved min Ånds kraft,

14.   og deres arm skal være min arm, og jeg vil være deres skjold og deres vern, og jeg vil binde omkring deres lender, og de skal kjempe iherdig for meg, og deres fiender skal ligge under deres føtter, og jeg vil la sverdet falle til deres gavn, og ved min vredes ild vil jeg bevare dem.

15.   Og evangeliet skal forkynnes for de fattige og saktmodige, og de skal se frem til mitt komme, for det er nær for hånden,

16.   og de skal lære lignelsen om fikentreet, for allerede nå er sommeren nær.

17.   Og jeg har sendt ut mitt evangeliums fylde ved min tjener Joseph, og i hans svakhet har jeg velsignet ham,

18.   og jeg har gitt ham nøklene til mysteriet av de ting som har vært forseglet, ja, ting som var fra verdens grunnvoll ble lagt, og de ting som skal skje fra nå av og frem til tiden for mitt komme, hvis han forblir i meg, og hvis ikke, vil jeg sette en annen i hans sted.

19.   Derfor, våk over ham så hans tro ikke svikter, og det skal bli gitt ved Trøsteren, Den Hellige Ånd, som kjenner alle ting.

20.   Og et bud gir jeg deg at du skal skrive for ham, og skriftene skal bli gitt slik de finnes i mitt eget bryst, til frelse for mine egne utvalgte,

21.   for de vil høre min røst, og skal se meg og skal ikke sove, og skal utholde den dagen da jeg kommer, for de skal være renset likesom jeg er ren.

22.   Og nå sier jeg deg: Bli hos ham, og han skal reise sammen med deg, forlat ham ikke, og disse ting skal visselig bli oppfylt.

23.   Og når dere ikke er opptatt med å skrive, se, da skal det bli gitt ham å profetere, og du skal forkynne mitt evangelium og henvise til de hellige profeter for å bevise hans ord som de skal bli gitt ham.

24.   Hold alle de bud og pakter dere er bundet til, og jeg vil la himlene ryste til deres gavn, og Satan skal skjelve og Sion skal fryde seg på høydene og blomstre,

25.   og Israel skal bli frelst i min egen beleilige tid, og ved de nøkler som jeg har gitt, skal de bli ledet og aldri mer bli forvirret.

26.   Oppløft deres hjerter og gled dere, for deres forløsning nærmer seg.

27.   Frykt ikke, lille hjord, riket er deres inntil jeg kommer. Se, jeg kommer hastig. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 35
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige