AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 27
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania i august 1830 (History of the Church 1:106-108). Underforberedelsen til en gudstjeneste hvor nadverden skulle forrettes med brød og vin, gikk Joseph utfor å skaffe vin. Han ble møtt av et himmelsk sendebud og mottok denne åpenbaringen hvorav en del ble skrevet ned med en gang, og resten i september samme år. Vann brukes nå i stedet for vin når nadverden forrettes i Kirken.1-4: Herren forklarer hva man skal spise og drikke når man tar del i nadverden. 5-14: Kristus og hans tjenere fra alle evangelieutdelinger skal ta del i nadverden. 15-18: Ta Guds fulle rustning på.


1.   Lytt til Jesu Kristi røst, han som er deres Herre, deres Gud og deres Forløser, hvis ord er levende og kraftig.

2.   For se, jeg sier dere at det ikke er avgjørende hva dere spiser eller drikker når dere tar del i nadverden, såfremt dere gjør det med øyet fullt og helt vendt mot min ære og minnes for Faderen mitt legeme som ble nedlagt for dere, og mitt blod som ble utgytt til deres synders forlatelse.

3.   Derfor gir jeg dere en befaling at dere ikke skal kjøpe vin eller sterke drikker av deres fiender.

4.   Derfor skal dere ikke drikke noen vin uten at den er nylaget av dere selv, ja, i dette min Faders rike som skal bygges opp på jorden.

5.   Se, jeg har en vis hensikt med dette, derfor, undre dere ikke, for den time kommer da jeg vil drikke av vintreets frukt med dere på jorden, og med Moroni, som jeg har sendt til dere for å åpenbare Mormons bok, som inneholder fylden av mitt evige evangelium, og til hvem jeg har overgitt nøklene til Efraims stavs opptegnelse,

6.   og også med Elias til hvem jeg har overgitt nøklene til å gjenopprette alt det som er sagt om de siste dager ved alle de hellige profeters munn siden verdens begynnelse,

7.   og også med Johannes - sønn av Sakarias, den Sakarias som han (Elias) besøkte og ga det løfte at han skulle få en sønn, og at hans navn skulle være Johannes, og han skulle være fylt med Elias ånd -

8.   den Johannes som jeg sendte til dere, mine tjenere, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, for å ordinere dere til det første prestedømme som dere har mottatt, så dere kunne bli kalt og ordinert likesom Aron,

9.   og også med Elijah til hvem jeg har overgitt nøklene til å ha makt til å vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene for at ikke hele jorden skal bli slått med en forbannelse,

10.   og også med Josef og Jakob, lsak og Abraham, deres fedre, hos hvem løftene forblir,

11.   og også med Mikael, eller Adam, alles far, alles fyrste, den gamle av dager,

12.   og også med Peter og Jakob og Johannes som jeg sendte til dere - ved hvem jeg har ordinert dere og bekreftet dere til å være apostler og spesielle vitner om mitt navn og til å ha nøklene til deres tjenestegjerning og til de samme ting som jeg åpenbarte for dem,

13.   og til hvem jeg har overdratt nøklene til mitt rike og en evangelieutdeling for siste gang og i tidenes fylde da jeg skal samle alle ting til fett, både det som er i himmelen og det som er på jorden

14.   og også med alle dem som min Fader har gitt meg ut av verden.

15.   Derfor, oppløft deres hjerter og fryd dere, og bind omkring deres lender og ta min fulle rustning på så dere kan motstå den onde dag og bli stående etter å ha gjort alt.

16.   Stå derfor, med deres lender a ombundet med sannhet, iført rettferdighetens brynje og deres føtter skodd med den beredskap som fredens evangelium gir, som jeg har sendt mine engler for å overgi til dere.

17.   Grip troens skjold hvorved dere skal kunne slukke alle de ugudeliges brennende piler,

18.   og ta frelsens hjelm og min Ånds sverd - min Ånd vil jeg utgyte over dere, og mitt ord som jeg vil åpenbare til dere - og vær enige med hensyn til alt hva dere ber meg om, og stå trofaste inntil jeg kommer, så skal dere bli tatt opp, for der jeg er, skal dere også være. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 27
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige