AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 20
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring om Kirkens organisasjon og ledelse gitt gjennom profeten Joseph Smith i april 1830 (History of the Church 1:64-70). Før han nedtegnet denne åpenbaringen, skrev profeten: Av ham (Jesus Kristus) mottok vi følgende ved profetiens og åpenbaringens Ånd, dette ga oss ikke bare mange opplysninger, men pekte også på nøyaktig hvilken dag vi ifølge hans vilje og befaling, igjen skulle begynne å organisere hans Kirke her på jorden (History of the Church 1:64).1-16: Mormons bok beviser at de siste dagers verk er guddommelig. 17-28: Læresetningene om skapelse, fall, forsoning og dåp bekreftes. 29-37: Lover som styrer omvendelse, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåp fremsettes. 38-67: En oppsummering av eldstenes, prestenes, lærernes og diakonenes plikter. 68-74: Medlemmenes plikter, velsignelse av barn og dåpsmåten åpenbares. 75-84: Nadverdsbønnene samt regler for behandling av Kirkens medlemmer blir gitt.


1.   Fremkomsten av Kristi Kirke i disse siste dager - ett tusen åtte hundre og tredve år etter vår Herre og Forløser, Jesu Kristi komme i kjødet -

2.   Disse befalinger ble gitt til Joseph Smith jr., som ble kalt av Gud og ordinert til en Jesu Kristi apostel og til å være denne kirkes første eldste-

3.   og til Oliver Cowdery, som også ble kalt av Gud til en Jesu Kristi apostel og til å være denne kirkes annen eldste, og ble ordinert under hans hånd,

4.   og dette ifølge vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi nåde, og all ære tilkommer ham både nå og for evig. Amen.

5.   Etter at det tydelig var tilkjennegitt for denne første eldste at han hadde fått forlatelse for sine synder, ble han igjen innviklet i verdens forfengelighet.

6.   Men etter at han hadde omvendt seg og oppriktig ydmyket seg gjennom tro, betjente Gud ham ved en hellig engel hvis ansikt var som lynet og hvis klær i renhet og hvithet overgikk all annen hvithet,

7.   og ga ham bud som inspirerte ham,

8.   og ga ham kraft fra det høye ved de midler som forut var beredt for å oversette Mormons bok,

9.   som inneholder et fallent folks historie og fylden av Jesu Kristi evangelium til hedningefolkene og også til jødene,

10.   gitt ved inspirasjon, og stadfestet for andre ved englers betjening og forkynt til verden av dem -

11.   idet det bevises for verden at de hellige skrifter er sanne, og at Gud inspirerer mennesker og kaller dem til sitt hellige verk i denne tid og generasjon såvel som i fordums generasjoner,

12.   og viser på denne måten at han er den samme Gud i går, i dag og for evig. Amen.

13.   Derfor, ettersom det finnes så store vitner, skal verden dømmes ved dem, ja, alle som heretter kommer til kunnskap om dette verk.

14.   Og de som mottar det i tro og lever rettferdig, skal få det evige livs krone -

15.   men for dem som forherder sine hjerter i vantro og forkaster det, skal det bli til deres egen fordømmelse.

16.   For Gud Herren har talt det, og vi, kirkens eldster, har hort og vitner om ordene fra den herlige Majestet i det høye, som æren tilkommer evindelig og alltid. Amen.

17.   Ved disse ting vet vi - at det finnes en Gud i himmelen som er uendelig og evig, fra evighet til evighet, den samme uforanderlige Gud som dannet himmelen og jorden og alle ting som er i dem -

18.   og at han skapte mennesket, mann og kvinne, i sitt eget bilde og etter sin egen lignelse skapte han dem,

19.   og ga dem bud at de skulle elske ham og tjene ham, den eneste levende og sanne Gud, og at han skulle være den eneste skapning de skulle tilbe.

20.   Men ved overtredelse av disse hellige lover ble menneskene sanselige og djevelske og ble falne mennesker.

21.   Derfor ga Den Allmektige Gud sin Enbårne Sønn, som skrevet står i de skrifter som er gitt om ham.

22.   Han ble utsatt for fristelser, men ga ikke akt på dem.

23.   Han ble korsfestet, døde og oppsto på den tredje dag,

24.   og for opp til himmelen for å ta plass ved Faderens høyre hånd for å regjere med allmektig kraft ifølge Faderens vilje.

25.   For at så mange som ville tro og bli døpt i hans hellige navn og holde ut i tro inntil enden, skulle bli frelst.

26.   Ikke bare de som trodde etter at han kom i tidens midte i kjødet, men alle som fra begynnelsen - ja, alle som levde før han kom, og som trodde på de hellige profeter som talte slik de ble inspirert ved Den Hellige Ånds gave, og de vitnet i sannhet om ham i alle ting - de skulle få evig liv -

27.   likeså de som skulle komme senere, som skulle tro på Guds gaver og kall ved Den Hellige And som bærer vitnesbyrd om Faderen og om Sønnen -

28.   om Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som er en Gud, uendelig og evig, uten ende. Amen.

29.   Og vi vet at alle mennesker må omvende seg og tro på Jesu Kristi navn, og tilbe Faderen i hans navn og holde ut i troen på hans navn inntil enden, ellers kan de ikke bli frelst i Guds rike.

30.   Og vi vet at rettferdiggjørelse gjennom vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi nåde, er rettferdig og sann.

31.   Og vi vet også at helliggjørelse gjennom vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi nåde, er rettferdig og sann for alle som elsker Gud og tjener ham av all makt, sinn og styrke.

32.   Men det er mulig for et menneske å falle fra nåde og vike bort fra den levende Gud.

33.   Derfor, la kirken være på vakt, og be alltid for at de ikke skal falle i fristelse.

34.   Ja, og la de som er helliggjort være på vakt også.

35.   Og vi vet at disse ting er sanne og i overensstemmelse med Johannes åpenbaring, og vi hverken Iegger til eller trekker fra profetiene i hans bok, de hellige skrifter eller Guds åpenbaringer som skal komme heretter ved Den Hellige Ånds gave og kraft, ved Guds røst eller ved englers betjening.

36.   Og Gud Herren har talt det, og ære, makt og herlighet tilkommer hans hellige navn, både nå og for alltid. Amen.

37.   Og videre, som bud til kirken angående dåpsmåten. Alle de som ydmyker seg for Gud og ønsker å bli døpt - og kommer frem med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og vitner for kirken at de i sannhet har omvendt seg fra alle sine synder og er villige til å påta seg Jesu Kristi navn, er fast bestemt på å tjene ham inntil enden og virkelig viser ved sine gjerninger at de har mottatt av Kristi Ånd til forlatelse for sine synder- skal ved dåp opptas i hans kirke.

38.   Plikter i Kristi kirke for eldstene, prestene, lærerne, diakonene og medlemmene. En apostel er en eldste, og det er hans kall å døpe,

39.   og å ordinere andre eldster, prester, lærere og diakoner,

40.   og å forrette brødet og vinen, symbolene på Kristi kjød og blod,

41.   og å bekrefte dem som er døpt i kirken, ved håndspåleggelse for dåpen med ild og Den Hellige Ånd ifølge Skriftene,

42.   og å undervise, forklare, formane, døpe og våke over kirken,

43.   og å bekrefte kirkens medlemmer ved håndspåleggelse og ved å meddele Den Hellige Ånd,

44.   og ta ledelsen ved alle møter.

45.   Eldstene skal a lede møtene, som de blir ledet av Den Hellige Ånd, i overensstemmelse med Guds bud og åpenbaringer.

46.   En prests plikt er å forkynne, undervise, forklare, formane og døpe, og forrette nadverden,

47.   og å besøke hvert enkelt medlems hjem og formane dem til å be høyt og i lønndom og ivareta alle plikter overfor familien.

48.   Og han kan også ordinere andre prester, lærere og diakoner.

49.   Og han skal også ta ledelsen på møtene når ingen eldste er tilstede.

50.   Men når en eldste er tilstede, skal han bare forkynne, undervise, forklare, formane og døpe,

51.   og besøke hvert enkelt medlems hjem, formane dem til å be høyt og i lønndom og ivareta alle plikter overfor familien.

52.   I alle disse plikter skal presten assistere eldsten hvis situasjonen krever det.

53.   Lærerens plikt er alltid å våke over kirken, være til hjelp for medlemmene og styrke dem,

54.   og se til at det ikke er noen ugudelighet i kirken, ei heller hardhet mot hverandre, ei heller løgn og baktalelse eller ond tale,

55.   og se til at kirkens medlemmer kommer ofte sammen og også påse at alle medlemmene gjør sin plikt.

56.   Og han skal ta ledelsen ved møtene i eldstens eller prestens fravær,

57.   og skal alltid assisteres i alle sine plikter i kirken av diakonene hvis det er nødvendig.

58.   Men hverken lærere eller diakoner har myndighet til å døpe, forrette nadverden eller gi håndspåleggelse.

59.   De skal imidlertid advare, forklare, formane og undervise, og innby alle til å komme til Kristus.

60.   Enhver eldste, prest, lærer eller diakon skal ordineres ifølge Guds gaver og kall til ham, og han skal ordineres ved Den Hellige Ånds kraft som er hos den som ordinerer ham.

61.   De respektive eldster i denne Kristi kirke, skal møte til konferanse en gang hver tredje måned eller fra tid til annen ettersom nevnte konferanser forordner eller bestemmer.

62.   Og de nevnte konferanser skal behandle ethvert kirkelig anliggende som det da er nødvendig å behandle.

63.   Eldstene skal motta sine ordinasjonsattester fra andre eldster etter stemmegivning i den menighet han tilhører, eller fra konferansene.

64.   Hver prest, lærer eller diakon som blir ordinert av en prest, kan motta et bevis fra ham umiddelbart, og når han fremlegger dette bevis for en eldste, er han berettiget til å motta en attest som gir ham myndighet til å utføre pliktene i sitt kall, men han kan også motta den fra en konferanse.

65.   Ingen person skal ordineres til noe embede i denne kirke hvor det finnes en behørig organisert enhet av den, uten menighetens samtykke.

66.   Men de presiderende eldster, omreisende biskoper, høyrådsmedlemmer, høyprester og eldster kan få det privilegium å ordinere hvis det ikke finnes noen enhet av kirken så en stemmegivning kan finne sted.

67.   Enhver president i Det høye prestedømme (dvs. presiderende eldste), biskoper, høyrådsmedlemmer og høyprester, skal ordineres etter anvisning av et høyråd eller en generalkonferanse.

68.   Medlemmenes plikter etter at de er innlemmet ved dåp. Eldstene eller prestene skal ha tilstrekkelig tid til å forklare alle ting angående Kristi kirke så de forstår, før de tar del i nadverden og blir bekreftet ved håndspåleggelse av eldstene, så alle ting kan bli utført med orden.

69.   Og medlemmene skal vise for kirken, og også for eldstene ved en gudelig vandel og tale - at de er verdige til det, så det kan være gjerninger og tro i overensstemmelse med de hellige skrifter - og at de vandrer i hellighet for Herren.

70.   Ethvert medlem av Kristi kirke som har barn, skal ta dem med seg til kirken hvor eldstene skal legge sine hender på dem i Jesu Kristi navn og velsigne dem i hans navn.

71.   Ingen kan innlemmes i Kristi kirke uten at de har nådd ansvarsalderen for Gud og har evne til å omvende seg.

72.   Dåp skal forrettes på følgende måte for alle som omvender seg:

73.   Den person som er kalt av Gud og har myndighet fra Jesus Kristus til å døpe, skal gå ned i vannet med den person som har fremstilt seg til dåp, og skal si, idet han kaller ham eller henne ved navn: Med fullmakt fra Jesus Kristus døper jeg deg i Faderens og i Sønnens og i Den Hellige Ånds navn. Amen.

74.   Så skal han senke ham eller henne helt ned i vannet og løfte vedkommende opp av vannet.

75.   Det er tjenlig at medlemmene møter ofte sammen for å nyte brød og vin til minne om Herren Jesus.

76.   Og eldsten eller presten skal forrette, og på denne måten skal han forrette: Han skal knele med menigheten, påkalle Faderen i høytidelig bønn og si:

77.   O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns, Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige dette brød for alle deres sjeler som nyter av det, så de kan ete til minne om din Sønns legeme og vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de er villige til å påta seg din Sønns navn og alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt dem, så hans Ånd alltid kan være hos dem. Amen.

78.   Hvordan vinen skal forrettes. Han skal også ta begeret og si:

79.   O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns, Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige denne vin for alle deres sjeler som drikker av den, så de kan gjøre det til minne om din Sønns blod som ble utgytt for dem, så de kan vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de alltid minnes ham, så hans Ånd kan være hos dem. Amen.

80.   Et hvilket som helst medlem av Kristi kirke som er skyldig i overtredelse eller i en forseelse, skal behandles som Skriften bestemmer.

81.   De forskjellige menigheter som utgjør Kristi kirke, er forpliktet til å sende en eller flere av sine lærere for å overvære de forskjellige konferanser som kirkens eldster avholder,

82.   og ha med seg en liste over navnene på de medlemmer som har sluttet seg til kirken siden siste konferanse, eller sende den med en eller annen prest, så det kan føres en fullstendig oversikt over alle navn i hele kirken i en bok som føres av en av eldstene, og som de andre eldstene utnevner fra tid til annen,

83.   og likeledes hvis noen er blitt utelukket av kirken, slik at deres navn kan bli strøket i kirkens samlede navnefortegnelse.

84.   Alle medlemmer som flytter fra den menighet de tilhører og til en menighet hvor de ikke er kjent, kan få med seg et brev som bekrefter at de er trofaste medlemmer av kirken. Dette bevis kan undertegnes av en hvilken som helst eldste eller prest hvis vedkommende som mottar brevet er personlig kjent med eldsten eller presten, men det kan også undertegnes av en av menighetens lærere eller diakoner.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 20
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige