AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 18
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:60-64). Da Det aronske prestedømme ble overdratt, fikk de løfte om å motta Det melkisedekske prestedømme (se forordet til kapittel 13). Som svar på bønn om å få mer kunnskap om saken, ga Herren denne åpenbaringen.1-5: Skriftene viser hvordan Kirken skal bygges opp. 6-8: Verden modnes i ugudelighet. 9-16: Sjeler er av stor verdi. 17-25: For å oppnå frelse, må menneskene påta seg Kristi navn. 26-36: De tolvs kall og misjon åpenbares. 37-39: Oliver Cowdery og David Whitmer skal velge ut De tolv. 40-47: For å oppnå frelse må menneskene omvende seg, bli døpt og holde budene.


1.   Nå, se, på grunn av det som du, min tjener Oliver Cowdery, har ønsket å få vite av meg, gir jeg deg disse ord:

2.   Se, jeg har mange ganger åpenbart for deg ved min Ånd at de ting du har skrevet, er sanne, derfor vet du at de er sanne.

3.   Og fordi du vet at de er sanne, gir jeg deg en befaling at du stoler på de ting som er skrevet.

4.   For i dem er alle ting skrevet, om grunnvollen til min kirke, mitt evangelium og min klippe.

5.   Derfor, hvis du bygger min kirke på mitt evangeliums og min klippes grunnvoll, skal helvetes porter ikke få makt over deg.

6.   Se, verden modnes i ugudelighet, og det er nødvendig at menneskenes barn vekkes til omvendelse - både hedningefolkene og Israels hus.

7.   Derfor, fordi du er blitt døpt av min tjener Joseph Smith jr. ifølge det jeg har befalt ham, har han oppfylt det som jeg befalte ham.

8.   Og nå, undres ikke over at jeg har kalt ham i min hensikt, en hensikt som jeg kjenner. Derfor, hvis han flittig holder mine bud, skal han bli velsignet med evig liv, og hans navn er Joseph.

9.   Og nå, Oliver Cowdery, taler jeg til deg, og også til David Whitmer, og gir en befaling, for se, jeg befaler alle mennesker overalt at de skal omvende seg, og jeg taler til dere som til min apostel Paulus, for dere er kalt med det samme kall som han var kalt med.

10.   Husk at sjeler er av stor verdi i Guds øyne:

11.   For se, Herren deres Forløser led døden i kjødet, derfor led han alle menneskers smerte så alle mennesker kunne omvende seg og komme til ham.

12.   Og han har stått opp fra de døde så han kunne bringe alle mennesker til seg på omvendelsens betingelser.

13.   Og hvor stor er ikke hans glede over den sjel som omvender seg!

14.   Derfor er dere kalt til å rope omvendelse til dette folk.

15.   Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk og bare bringer en sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min Faders rike!

16.   Og nå, hvis deres glede vil bli stor med en sjel som dere har bragt til meg i min Faders rike, hvor stor skal ikke deres glede bli om dere skulle bringe mange sjeler til meg!

17.   Se, dere har mitt evangelium fremfor dere, og min klippe og min frelse.

18.   Be til Faderen i mitt navn med fast tro på at dere skal få, og dere skal ha Den Hellige Ånd som åpenbarer alt som menneskenes barn trenger.

19.   Og hvis dere ikke har tro, håp og kjærlighet, kan dere intet gjøre.

20.   Strid ikke mot noen kirke, bortsett fra djevelens kirke.

21.   Påta dere Kristi navn og tal sannheten med alvorlighet. utføre det ifølge de ord som er skrevet.

22.   Og alle som omvender seg og blir døpt i mitt navn, som er Jesus Kristus, og holder ut inntil enden, skal bli frelst.

23.   Se, Jesus Kristus er det navn som er gitt av Faderen, og det er ikke gitt noe annet navn hvorved mennesket kan bli frelst.

24.   Derfor må alle mennesker påta seg det navn som er gitt av Faderen, for ved det navn skal de kalles på den ytterste dag.

25.   Derfor, hvis de ikke kjenner navnet som de kalles ved, kan de ikke få bolig i min Faders rike.

26.   Og nå, se, det er andre som er kalt til å forkynne mitt evangelium, både for hedningefolkene og jødene,

27.   ja, endog tolv, og De tolv skal være mine disipler, og de skal påta seg mitt navn, og De tolv er de som skal ønske å påta seg mitt navn av hele sitt hjerte.

28.   Og hvis de ønsker å påta seg mitt navn av hele sitt hjerte, da er de kalt til å gå ut i all verden for å forkynne mitt evangelium for all skapningen.

29.   Og det er disse som er ordinert av meg til å døpe i mitt navn ifølge det som er skrevet.

30.   Og dere har det som er skrevet fremfor dere, derfor må dere utføre det ifølge de ord som er skrevet.

31.   Og nå taler jeg til dere, De tolv - se, min nåde er tilstrekkelig for dere, dere må vandre rettskaffent for meg og ikke synde.

32.   Og se, dere er de som er ordinert av meg til å ordinere prester og lærere og til å forkynne mitt evangelium ifølge Den Hellige Ånds kraft som er i dere, og ifølge Guds kall og gaver til menneskene.

33.   Og jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud, har talt det.

34.   Disse ord er ikke av mennesker, heller ikke av noe menneske, men av meg, derfor skal dere vitne om at de er av meg og ikke av noe menneske.

35.   For det er min røst som taler disse ord til dere, for de er gitt ved min Ånd til dere, og ved min kraft kan dere lese dem for hverandre, og hvis det ikke var ved min kraft, kunne dere ikke ha dem.

36.   Derfor kan dere vitne om at dere har hørt min røst og kjenner mine ord.

37.   Og nå, se, jeg pålegger deg, Oliver Cowdery, og også David Whitmer, at dere skal søke og velge ut de tolv som har de ønsker som jeg har omtalt.

38.   Og på deres ønsker og deres gjerninger skal dere kjenne dem.

39.   Og når dere har funnet dem, skal dere vise dem disse ting.

40.   Og dere skal falle ned og tilbe Faderen i mitt navn.

41.   Og dere må forkynne for verden og si: Dere må omvende dere og bli døpt i Jesu Kristi navn.

42.   For alle mennesker må omvende seg og bli døpt, ikke bare menn, men også kvinner, og barn som har nådd ansvarsalderen.

43.   Og nå, etter at dere har mottatt dette, må dere holde mine bud i alle ting.

44.   Og ved deres hender vil jeg utføre et vidunderlig verk blant menneskenes barn, så mange blir overbevist om sine synder, så de kan komme til omvendelse og kan komme til min Faders rike.

45.   Derfor, de velsignelser jeg gir dere, overgår alle ting.

46.   Og etter at dere har mottatt dette, hvis dere ikke holder mine bud, kan dere ikke bli frelst i min Faders rike.

47.   Se, jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud og deres Forløser, har talt det ved min Ånds kraft. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 18
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige