AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 133
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3. november 1831 (History of the Church 1:229-234). Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten: "På dette tidspunkt var det mange ting som eldstene ønsket å få vite med hensyn til evangeliets forkynnelse til jordens innbyggere og om innsamlingen, og for å kunne vandre i det sanne lys og bli veiledet fra det høye, adspurte jeg Herren den 3. november 1831 og mottok følgende viktige åpenbaring" (History of the Church 1:229). Dette kapitlet ble først tatt inn i boken Lære og pakter som et tillegg, men fikk senere et kapittelnummer.1-6: De hellige blir befalt å forberede seg til det annet komme. 7-16: Alle mennesker blir befalt å flykte ut av Babylon, komme til Sion og forberede seg til Herrens store dag. 17-35: Han vil stå på Sions berg, kontinentene vil bli ett landområde, og Israels tapte stammer vil vende tilbake. 36-40: Evangeliet ble gjengitt gjennom Joseph Smith for å bli forkynt over hele verden. 41-51: Herren vil komme nedfor å ta hevn over de ugudelige. 52-56: Det vil være året for hans forløste. 57-74: Evangeliet skal sendes utfor de helliges frelse og til de ugudeliges ødeleggelse.


1.   Lytt, O min kirkes folk, sier Herren deres Gud, og hør Herrens ord om dere -

2.   Herren, som plutselig skal komme til sitt tempel, Herren som skal komme ned over verden med en forbannelse til dom, ja, over alle nasjoner som glemmer Gud og over alle de ugudelige blant dere.

3.   For han skal blotte sin hellige arm for alle nasjoners øyne, og alle jordens ender skal se sin Guds frelse.

4.   Derfor, bered dere, bered dere, O mitt folk, helliggjør dere, samle dere i Sions land, O min kirkes folk, alle dere som ikke har fått befaling om å vente.

5.   Gå ut fra Babylon. Vær rene dere som bærer Herrens kar.

6.   Sammenkall deres høytidelige forsamlinger og tal ofte til hverandre. Og la enhver påkalle Herrens navn.

7.   Ja, sannelig sier jeg dere igjen, tiden er kommet da Herrens røst lyder til dere: Gå ut fra Babylon, dra ut fra nasjonene og samle dere fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.

8.   Send ut min kirkes eldster til nasjonene som er langt borte, til øyene i havet, send dem ut til fremmede land, kall på alle nasjoner, først på hedningefolkene og deretter på jødene.

9.   Og se, og gi akt, dette skal være deres rop og Herrens røst til alle folk: Dra til Sions land så mitt folks grenser kan utvides og hennes staver kan styrkes og Sion kan vokse i områdene rundt omkring.

10.   Ja, la ropet gå ut blant alle folk: Våkn opp, stå opp og dra ut for å møte Brudgommen, se og gi akt, Brudgommen kommer, dra ut for å møte ham. Bered dere for Herrens store dag.

11.   Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen.

12.   La derfor de som er blant hedningefolkene, flykte til Sion.

13.   Og la de som er av Juda, flykte til Jerusalem, til fjellene der Herrens hus står.

14.   Dra ut fra nasjonene, ja, fra Babylon, fra ugudelighetens midte, som er et åndelig Babylon.

15.   Men sannelig, så sier Herren, la ikke deres flukt skje i hast, men sørg for at alle ting er godt forberedt, og den som drar, la ham ikke se seg tilbake for at ikke en plutselig ødeleggelse skal komme over ham.

16.   Lytt og hør, O jordens innbyggere, lytt alle dere som er eldster i min kirke og hør Herrens røst, for han kaller på alle mennesker, og han befaler alle mennesker overalt å omvende seg.

17.   For se, Gud Herren har sendt ut engelen som roper midt igjennom himmelen og sier: Rydd Herrens vei og gjør hans stier rette, for timen for hans komme er nær -

18.   når Lammet skal stå på Sions berg, og med ham et hundre og fire og førti tusen som har hans Faders navn skrevet på sine panner.

19.   Derfor, bered dere til Brudgommens komme, dra ut, ja, dra ut for å møte ham.

20.   For se, han skal stå på Oljeberget og på det mektige hav - ja, det store dyp - og på øyene i havet og på Sions land.

21.   Og han skal la sin røst høre fra Sion, og han skal tale fra Jerusalem, og hans røst skal høres blant alle folk,

22.   og det skal være en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden som skal bryte ned fjellene, og dalene skal ikke finnes.

23.   Han skal befale det store dyp og det skal drives tilbake til landene i nord, og øyene skal bli ett landområde.

24.   Og Jerusalems land og Sions land skal vendes tilbake til sitt eget sted, og jorden skal bli som den var i dagene før den ble delt.

25.   Og Herren, ja, Frelseren, skal stå midt iblant sitt folk og skal regjere over alt kjød.

26.   Og de som er i landene i nord skal Herren komme ihu, og deres profeter skal høre hans røst og skal ikke lenger holde seg tilbake, og de skal slå på klippene og isen skal flyte ned for deres åsyn.

27.   Og en hovedvei skal bli dannet i det store dyps midte.

28.   Deres fiender skal bli deres bytte.

29.   Og i den golde ørken skal kilder av levende vann springe frem, og den tørre jord skal ikke lenger være et tørstende land.

30.   Og de skal bringe med seg sine rike skatter til Efraims barn, mine tjenere.

31.   Og de evige høyders grenser skal skjelve i deres nærvær.

32.   Og der skal de falle ned og bli kronet med herlighet - ja, i Sion - ved Herrens tjeneres hender, ja, Efraims barn.

33.   Og de skal fylles med evighetens gledessang.

34.   Se, dette er den evige Guds velsignelser over Israels stammer, og den rikere velsignelse over Efraim og hans medbrødre.

35.   Og også de som er av Juda stamme skal, etter sine lidelser, bli helliggjort i hellighet for Herren og bo i hans nærhet dag og natt, evindelig og alltid.

36.   Og nå, sannelig sier Herren, for at disse ting kan bli kjent blant dere, O jordens innbyggere, har jeg sendt min engel som flyr under det høyeste av himmelen med det evige evangelium, han har vist seg for noen og har overdratt det til mennesket og skal vise seg for mange som bor på jorden.

37.   Og dette evangelium skal forkynnes for alle nasjoner og slekter og tungemål og folk.

38.   Og Guds tjenere skal gå ut og si med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet,

39.   og tilbe ham som dannet himmel og jord og havet og vannkildene -

40.   og påkall Herrens navn dag og natt og si: O, om du ville sønderrive himmelen og komme ned så fjellene kunne smelte ved ditt nærvær.

41.   Og den skal bli oppfylt på deres hoder, for Herrens nærvær skal være som den luende ild som brenner og som ilden som får vannet til å koke.

42.   O Herre, du skal komme ned for å gjøre ditt navn kjent for dine motstandere, og alle nasjoner skal skjelve ved ditt nærvær,

43.   når du gjør forferdelige ting, ting de ikke venter,

44.   ja, når du kommer ned og fjellene smelter ved ditt nærvær, skal du møte den som fryder seg og gjør rettferdighet, som kommer deg ihu på dine veier.

45.   For siden verdens begynnelse har menneskene ikke hørt eller fattet med øret, ei heller har noe øye sett - uten deg, Gud - hvor store ting du har beredt for den som venter på deg.

46.   Og det skal bli sagt: Hvem er denne som kommer ned fra Gud i himmelen med farvede klær - ja, fra de ukjente regioner iført sin herlige skrud - og beveger seg i sin storhets styrke?

47.   Og han skal si: Jeg er den som talte i rettferdighet, mektig til å frelse.

48.   Og røde skal Herrens klær være, og hans kledning som en som tråkker vinpressen.

49.   Og så stor skal herligheten ved hans nærvær være, at solen skal skjule sitt ansikt i skam, og månen skal holde sitt lys tilbake, og stjernene skal slynges fra sine steder.

50.   Og hans røst skal høres: Jeg har tråkket vinpressen alene og har ført dom over alle folk, og ingen var med meg,

51.   og jeg har tråkket dem i min vrede og jeg trampet på dem i min harme, og deres blod har jeg stenket på mine klær og tilsølt hele min kledning, for dette var hevnens dag som var i mitt hjerte.

52.   Og nå er året for mine forløste kommet, og de skal tale om sin Herres kjærlige vennlighet og alt som han har skjenket dem - ifølge sin godhet og ifølge sin kjærlige vennlighet - evindelig og alltid.

53.   I all deres trengsel led han med dem, og hans nærværs engel reddet dem, og i sin kjærlighet og i sin medlidenhet forløste han dem og løftet dem opp og bar dem i all fordums tid -

54.   ja, og Enok også og de som var med ham, profetene som var før ham, og Noah også og de som var før ham, og Moses også og de som var før ham,

55.   og fra Moses til Elijah og fra Elijah til Johannes - som var med Kristus i hans oppstandelse - og de hellige apostler med Abraham, Isak og Jakob - skal være i Lammets nærhet.

56.   Og de helliges graver skal åpnes, og de skal komme frem og stå ved Lammets høyre hånd når han skal stå på Sions berg og på den hellige by - det nye Jerusalem - og de skal synge Lammets sang dag og natt, evindelig og alltid.

57.   Og av denne grunn, for at menneskene kunne få del i de herligheter som skulle åpenbares, sendte Herren fylden av sitt evangelium - sin evige pakt - som taler tydelig og enkelt -

58.   for å forberede de svake til de ting som skal komme over jorden, og til å gå Herrens ærend på den dag da de svake skal gjøre de vise til skamme, og den som er liten skal bli en sterk nasjon, og to skal jage titusener av dem på flukt.

59.   Og ved det som er svakt på jorden skal Herren treske nasjonene ved sin Ånds kraft.

60.   Og av denne grunn ble disse bud gitt, og på den dag de ble gitt, ble det befalt at de skulle skjules for verden, men nå skal de gå ut til alt kjød -

61.   og dette ifølge Herrens sinn og vilje, han som råder over alt kjød.

62.   Og den som omvender seg og helliggjør seg for Herren, skal få evig liv.

63.   Og over dem som ikke lytter til Herrens røst, skal det fullbyrdes som ble skrevet av profeten Moses - at de skulle bli avskåret fra folket,

64.   og også det som ble skrevet av profeten Malakias: For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren.

65.   Derfor, dette skal være Herrens svar til dem:

66.   På den dag da jeg kom til mitt eget, var det ingen blant dere som tok imot meg, og dere ble drevet bort.

67.   Da jeg kalte igjen, var det ingen av dere som svarte, likevel var min arm ingenlunde forkortet, så jeg ikke kunne forløse eller min kraft for liten til å befri.

68.   Se, når jeg irettesetter, tørker jeg ut havet. Jeg gjør elvene til en villmark, fiskene i dem stinker og dør av tørst.

69.   Jeg kler himlene i sort og innhyller dem i sørgedrakt.

70.   Og dette skal dere få fra min hånd: dere skal bøyes ned i sorg.

71.   Se, og gi akt, det er ingen til å befri dere, for dere adlød ikke min røst da jeg kalte på dere fra himlene, dere trodde ikke mine tjenere, og da de ble sendt til dere, tok dere ikke imot dem.

72.   Derfor, de beseglet vitnesbyrdet og gjorde loven bindende, og dere ble overlatt til mørke.

73.   Disse skal gå bort i det ytterste mørke hvor det er gråt og jammer og tenners gnissel.

74.   Se, Herren deres Gud har sagt det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 133
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige