AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 117
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 angående øyeblikkelige plikter for William Marks, Newel K. Whitney og Oliver Granger (History of the Church 3:45-46).1-9: Herrens tjenere skulle ikke begjære timelige ting, for hva betyr eiendom for Herren? 10-16: De skal forsake sjelens smålighet og deres offer skal være hellig for Herren.


1.   Sannelig, så sier Herren til min tjener William Marks og også til min tjener Newel K. Whitney: La dem omgående avslutte sine forretningsanliggender og reise fra Kirtland før jeg, Herren, igjen lar det falle sne på marken.

2.   La dem våkne og stå opp og komme frem og ikke vente, for jeg, Herren, befaler det.

3.   Derfor, hvis de venter, skal det ikke gå dem vel.

4.   La dem omvende seg for meg fra alle sine synder og fra alle sine begjærlige ønsker, sier Herren, for hva betyr eiendom for meg? sier Herren.

5.   La Kirtlands eiendommer bli omsatt for å betale gjeld, sier Herren. La dem fare, sier Herren, og det som måtte bli igjen, kan dere selv beholde, sier Herren.

6.   For eier jeg ikke himmelens fugler og også havets fisker og fjellenes dyr? Har jeg ikke skapt jorden? Holder jeg ikke alle nasjoners hærstyrkers skjebne i mine hender?

7.   Derfor, kan jeg ikke få de ufruktbare steder til å skyte knopper og til å blomstre og til å frembringe grøde i overflod? sier Herren.

8.   Er det ikke tilstrekkelig plass på fjellene i Adam-ondi-ondi-Ahman og på slettene Olaha Shinehah eller det landområde hvor Adam bodde, så dere skulle begjære det som bare er en dråpe og forsømme det som veier tyngre?

9.   Derfor, kom hit opp til mitt folks land, ja, til Sion.

10.   La min tjener William Marks være trofast over lite, og han skal råde over meget, la ham presidere midt iblant mitt folk i byen Far West, og la ham velsignes med mitt folks velsignelser.

11.   La min tjener, Newel K. Whitney, skamme seg over nikolaittenes gruppe og over alle deres hemmelige avskyeligheter og over sin sjels smålighet overfor meg, sier Herren, og komme opp til landområdet Adam-ondi-Ahman og være en biskop for mitt folk, sier Herren, ikke i navnet, men i gavnet, sier Herren.

12.   Og videre sier jeg dere, jeg husker min tjener Oliver Granger, se, sannelig sier jeg til ham at hans navn skal holdes i hellig erindring fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid, sier Herren.

13.   Derfor, la ham kjempe iherdig for å befri Det første presidentskap i min kirke, sier Herren, og når han faller, skal han reise seg igjen, for hans offer skal være mer hellig for meg enn hans timelige fremgang, sier Herren.

14.   Derfor, la ham straks komme hit opp til Sions land, og når tiden er inne, skal han være en handelsmann i mitt navn, sier Herren, til gavn for mitt folk.

15.   Derfor, la ingen forakte min tjener, Oliver Granger, men la mitt folks velsignelser hvile over ham evindelig og alltid.

16.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la alle mine tjenere i Kirtland huske Herren sin Gud, og mitt hus også, å holde og bevare det hellig og kaste pengevekslerne ut i min egen beleilige tid, sier Herren. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 117
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige