AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 115
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Far West, Missouri, den 26. april 1838, som tilkjennegir Guds vilje når det gjelder å bygge opp dette sted og bygge Herrens hus (History of the Church 3:23-25). Denne åpenbaringen er rettet til Kirkens presiderende embedsmenn.1-4: Herren gir sin kirke følgende navn: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 5-6: Sion og hennes staver er forsvars- og tilfluktssteder for de hellige. 7-16: De hellige blir befalt å bygge et Herrens hus i Far West. 17-19: Joseph Smith har nøklene til Guds rike på jorden.


1.   Sannelig, så sier Herren til deg min tjener Joseph Smith jr. og også til min tjener Sidney Rigdon og også til min tjener Hyrum Smith, og til dine nåværende rådgivere og til dem som senere skal utpekes,

2.   og også til deg min tjener Edward Partridge og til dine rådgivere,

3.   og også til mine trofaste tjenere som tilhører høyrådet i min kirke i Sion, for slik skal det kalles, og til alle eldster og medlemmer i min kirke, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som er spredt rundt omkring i hele verden,

4.   for slik skal min kirke kalles i de siste dager, ja, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

5.   Sannelig sier jeg til dere alle: Stå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et banner for nasjonene,

6.   og at innsamlingen til Sions land og til hennes staver, kan tjene som et forsvar og en tilflukt fra stormen og fra vreden når den i fullt mål skal utøses over hele jorden.

7.   La byen Far West være et hellig og innviet landområde for meg, og den skal kalles høyhellig, for den grunn dere står på, er hellig.

8.   Derfor befaler jeg dere å bygge et hus til meg hvor mine hellige kan komme sammen for å tilbe meg.

9.   Og la begynnelsen til dette arbeidet og grunnvollen og et forberedende arbeide bli gjort til sommeren.

10.   Og la arbeidet begynne den fjerde dag i førstkommende juli, og fra den tid av skal mitt folk arbeide flittig for å bygge et hus til mitt navn.

11.   Og om ett år fra i dag la dem gjenoppta arbeidet med å legge grunnvollen til mitt hus.

12.   Og fra den tid av la dem arbeide flittig til det er ferdig, fra hjørnestenen til taket, inntil det ikke gjenstår noe som ikke er fullført.

13.   Sannelig sier jeg dere, la ikke min tjener Joseph, ei heller min tjener Sidney, ei heller min tjener Hyrum, igjen sette seg i gjeld for å bygge et hus til mitt navn,

14.   men la et hus bygges til mitt navn i henhold til det mønster som jeg skal vise dem.

15.   Og hvis mitt folk ikke bygger det i henhold til det mønster som jeg skal vise deres presidentskap, vil jeg ikke ta imot det fra deres hånd.

16.   Men hvis mitt folk bygger det i henhold til det mønster som jeg skal vise deres presidentskap, ja, min tjener Joseph og hans rådgivere, da vil jeg ta imot det fra mitt folks hånd.

17.   Og videre, sannelig sier jeg dere, det er min vilje at byen Far West raskt skal bygges opp ved at mine hellige samles der,

18.   og at også andre steder blir utpekt til staver i områdene rundt omkring etter hvert som de fra tid til annen blir åpenbart for min tjener Joseph.

19.   For se, jeg vil være med ham, og jeg vil helliggjøre ham for folket, for til ham har jeg gitt nøklene til dette rike og denne virksomhet. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 115
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige