AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 109
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Bønn fremsagt ved innvielsen av templet i Kirtland, Ohio, den 27. mars 1836 (History of the Church 2:420-426). Ifølge profetens skriftlige utsagn ble denne bønnen gitt til ham ved åpenbaring.1-5: Kirtland tempel ble bygget som et sted Menneskesønnen kunne komrne til. 6-21: Det skal være et hus for bønn, faste, tro, lærdom, herlighet og orden og skal være et Guds hus. 22-33: Måtte de som ikke omvender seg og som går imot Herrens folk, gjøres til skammo. 34-42: Måtte de hellige gå frem i kraft og samle de rettferdige til Sion. 43-53: Måtte de hellige bli befridd fra de forferdelige ting som skal utøses over de ugudelige i de siste dager. 54-58: Måtte nasjoner og folk og kirkesamfunn bli beredt til å motta evangeliet. 59-67: Måtte jødene, lamanittene og hele Israel bli forløst. 68-80: Måtte de hellige bli kronet rned herlighet og heder og oppnå evig frelse.


1.   TAKK til ditt navn, O Herre, Israels Gud, som holder din pakt og viser barmhjertighet mot dine tjenere som vandrer rettskaffent for deg av hele sitt hjerte -

2.   du som har befalt dine tjenere å bygge et hus til ditt navn på dette sted (Kirtland).

3.   Og nå ser du, O Herre, at dine tjenere har gjort som du befalte.

4.   Og nå ber vi deg, hellige Fader, i din elskede Sønns navn, Jesus Kristus, som er det eneste navn som kan bringe frelse til menneskenes barn, vi ber deg, O Herre, om å godta dette hus som er våre, dine tjeneres henders verk, og som du befalte oss å bygge.

5.   For du vet at vi har utført dette arbeide under store trengsler, og i vår fattigdom har vi gitt av våre midler for å bygge et hus til ditt navn, så Menneskesønnen kunne ha et sted å åpenbare seg for sitt folk.

6.   Og som du har sagt i en åpenbaring gitt til oss hvor du kaller oss dine venner: Sammenkall deres høytidelige forsamling som jeg har befalt dere,

7.   og ettersom ikke alle har tro, søk derfor flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk visdoms ord fra de beste bøker, søk lærdom ved studium og også ved tro,

8.   organiser dere, forbered alt som er nødvendig, og bygg et hus, ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus,

9.   for at deres inngang kan skje i Herrens navn, for at deres utgang kan skje i Herrens navn, for at alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med oppløftede hender til Den Aller Høyeste.

10.   Og nå, hellige Fader, vi ber deg om å stå oss, ditt folk, bi med din nåde, når vi sammenkaller vår høytidelige forsamling, så det kan gjøres til din ære og med din guddommelige godkjennelse,

11.   og på en slik måte at vi kan bli funnet verdige i dine øyne til å sikre en oppfyllelse av de løfter du har gitt oss, ditt folk, i de åpenbaringer vi har mottatt,

12.   så din herlighet kan hvile over ditt folk og over dette ditt hus som vi nå innvier til deg, så det kan bli helliggjort og innviet til å være hellig og at ditt hellige nærvær alltid må være tilstede i dette hus,

13.   og for at alle mennesker som går over terskelen i Herrens hus, kan føle din kraft og føle seg tvunget til å erkjenne at du har helliggjort det, og at det er ditt hus og din hellighets sted.

14.   Og måtte du gi, hellige Fader, at alle som skal tilbe i dette hus, kan lære visdoms ord fra de beste bøker, og at de kan søke lærdom ved studium og også ved tro, som du har sagt,

15.   og at de kan vokse opp i deg og motta en fylde av Den Hellige Ånd og bli organisert i henhold til dine lover og bli forberedt til å motta alt som er nødvendig,

16.   og at dette hus kan være et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et herlighetens og et Guds hus, ja, ditt hus,

17.   så ditt folks inngang i dette hus alltid kan skje i Herrens navn,

18.   så deres utgang fra dette hus alltid kan skje i Herrens navn,

19.   og at alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med hellige hender oppløftet til Den Aller Høyeste,

20.   og at intet urent skal tillates å komme inn i ditt hus for å besmitte det,

21.   og når noen av ditt folk begår en overtredelse, kan de hastig omvende seg og vende tilbake til deg og finne nåde for dine øyne og igjen få del i de velsignelser som du har lovet å utøse over dem som viser deg ærbødighet i ditt hus.

22.   Og vi ber deg, hellige Fader, at dine tjenere kan gå ut av dette hus væpnet med din kraft, og at ditt navn kan være hos dem og din herlighet være rundt om dem og dine engler våke over dem,

23.   og fra dette sted kan de i sannhet bære frem et overmåte stort og herlig budskap til jordens ender, så de kan vite at dette er ditt verk, og at du har rakt ut din hånd for å oppfylle det du har talt ved dine profeters munn om de siste dager.

24.   Vi ber deg, hellige Fader, at du vil grunnfeste det folk som skal tilbe og har en hederlig anseelse og plass i dette ditt hus i alle generasjoner og i all evighet,

25.   at intet våpen som blir laget mot dem, skal ha fremgang, at den som graver en grav for dem, skal falle i den selv,

26.   at intet ugudelig forbund skal ha makt til å oppstå og få overhånd over ditt folk som ditt navn skal hvile over i dette hus,

27.   og hvis noe folk reiser seg mot dette folk, vil din vrede bli opptent mot dem,

28.   og hvis de slår dette folk, vil du slå dem, og du vil kjempe for ditt folk som du gjorde på stridens dag, så de kan befris fra alle sine fiender.

29.   Vi ber deg, hellige Fader, at du vil ydmyke og forferde og bringe skam og forvirring over alle dem som ute i verden har satt falske rykter i omløp om din tjener eller om andre tjenere, hvis de ikke vil omvende seg når det evige evangelium blir forkynt i deres ører,

30.   og at alle deres gjerninger må gjøres til intet og feies bort av hagl og av de straffedommer som du i din vrede vil sende over dem, så det kan bli slutt på løgn og bakvaskelser mot ditt folk.

31.   For du vet, O Herre, at dine tjenere har vært uskyldige frem for deg når de har båret vitnesbyrd om ditt navn, for hvilket de har lidd alt dette.

32.   Derfor ber vi deg innstendig om å bli fullt og helt befridd fra dette åk.

33.   Ta det bort, O Herre, ta det bort fra dine tjeneres nakke med din kraft, så vi kan stå opp midt iblant denne generasjon og gjøre din gjerning.

34.   O Jehova, ha barmhjertighet med dette folk, og ettersom alle mennesker synder, tilgi ditt folks overtredelser og la dem bli utslettet for evig.

35.   La dine tjeneres salvelse bli beseglet på dem med kraft fra det høye,

36.   la den bli fullbyrdet på dem som på pinsefestens dag, la tungemålsgaven bli utøst over ditt folk likesom tunger av ild som deler seg, og la dem bli tydet.

37.   Og la ditt hus bli fylt av din herlighet som av et veldig stormvær.

38.   Ifør dine tjenere paktens vitnesbyrd så de, når de går ut for å forkynne ditt ord, kan besegle loven og forberede dine helliges hjerter på alle de straffedommer som du i din vrede er i ferd med å sende over jordens innbyggere på grunn av deres overtredelser, så ditt folk ikke blir motløse på trengselens dag.

39.   Og hvilken som helst by dine tjenere kommer til, og folket i byen mottar deres vitnesbyrd, la din fred og din frelse være over denne by, så de kan samle de rettferdige ut av denne by, så de kan komme med evighetens frydesang ut til Sion eller til hennes staver, de steder du har utpekt.

40.   Og før dette er utført, la ikke dine straffedommer komme over denne by.

41.   Og hvilken som helst by dine tjenere kommer til, og folket i byen ikke mottar dine tjeneres vitnesbyrd, og dine tjenere advarer og formaner dem til å la seg frelse fra denne gjenstridige generasjon, la det gå slik med denne by som du har talt ved dine profeters munn.

42.   Men vi bønnfaller deg, O Jehova, befri du dine tjenere fra deres hender og rens dem for deres blod.

43.   O Herre, vi gleder oss ikke over våre medmenneskers ødeleggelse, deres sjeler er dyrebare for deg,

44.   men ditt ord må oppfylles. Hjelp dine tjenere til å si med din nådes bistand: Din vilje skje, O Herre, og ikke vår.

45.   Vi vet at du har uttalt ved dine profeters munn forferdelige ting om de ugudelige i de siste dager - at du vil utøse dine straffedommer uten mål,

46.   derfor, O Herre, befri ditt folk fra de ugudeliges ulykke, sett dine tjenere istand til å besegle loven og binde vitnesbyrdet fast, så de kan være beredt til oppbrenningens dag.

47.   Vi ber deg, O hellige Fader, om å huske dem som er blitt drevet bort fra sine arveland av innbyggerne i Jackson fylke, Missouri, og bryt, O Herre, dette lidelsens åk som er blitt lagt på dem.

48.   Du vet, O Herre, at de har vært meget undertrykket og plaget av ugudelige mennesker, og våre hjerter er fylt av sorg på grunn av deres tunge byrder.

49.   O Herre, hvor lenge vil du tillate dette folk å tåle disse plager og de uskyldiges rop å stige opp for dine ører og deres blod å stå som et vitnesbyrd for deg, før du trer frem med ditt vitnesbyrd til deres forsvar?

50.   Ha barmhjertighet, O Herre, med den ugudelige pøbel som har forfulgt ditt folk, så de slutter å plyndre og så de omvender seg fra sine synder, hvis omvendelse er å finne.

51.   Men hvis de ikke vil, da blott din arm, O Herre, og forløs det du utpekte til et Sion for ditt folk.

52.   Og hvis det ikke kan skje på noen annen måte for at ditt folks sak ikke skal gå tapt for deg, måtte din vrede bli opptent og din harme komme over dem, så de visner bort under himmelen, både rot og gren.

53.   Men i den grad de omvender seg, er du nådig og barmhjertig og vender din vrede bort når du skuer din Salvedes åsyn.

54.   Ha barmhjertighet, O Herre, med alle jordens nasjoner, ha barmhjertighet med dem som styrer vårt land, måtte de prinsipper som så hederlig og edelt ble forsvart av våre fedre, nemlig vårt lands grunnlov, bli grunnfestet for evig.

55.   Kom ihu jordens konger, fyrster, de edle og store og alle mennesker og kirkesamfunn, alle de fattige, de trengende og lidende på jorden,

56.   så deres hjerter kan bløtgjøres når dine tjenere går ut fra ditt hus, O Jehova, for å bære vitnesbyrd om ditt navn, så deres fordommer kan vike for sannheten og ditt folk finne nåde for alles øyne,

57.   så alle jordens ender kan vite at vi, dine tjenere, har hørt din røst og at du har sendt oss,

58.   så dine tjenere, Jakobs sønner, kan samle de rettferdige blant alle disse for å bygge en hellig by til ditt navn, som du har befalt dem.

59.   Vi ber deg at du vil utpeke andre Sions staver foruten denne som du har utpekt, så ditt folks innsamling kan rulle frem med stor kraft og velde, så ditt verk kan fremskyndes i rettferdighet.

60.   Disse ord, O Herre, har vi talt til deg, om de åpenbaringer og bud du har gitt til oss som regnes blant hedningefolkene.

61.   Men du vet at du har en stor kjærlighet for Jakobs barn som i lang tid har vært adspredt på fjellene på en mørk og overskyet dag.

62.   Vi ber deg derfor om å ha barmhjertighet med Jakobs barn, så Jerusalem fra denne time kan begynne å bli forløst,

63.   og at trelldommens åk kan begynne å bli løftet av Davids hus,

64.   og Judas barn kan begynne å vende tilbake til de landområder du ga deres far Abraham,

65.   og se til at levningene av Jakob som har vært forbannet og slått på grunn av sin overtredelse, vender om fra sin ville og barbariske tilstand til fylden av det evige evangelium,

66.   så de legger ned sine blodige våpen og slutter å gjøre opprør.

67.   Og måtte alle adspredte levninger av Israel som er blitt drevet til jordens ender, komme til kunnskap om sannheten, tro på Messias og bli forløst fra undertrykkelse og juble for ditt åsyn.

68.   O Herre, kom din tjener Joseph Smith jr. ihu og alle hans lidelser og forfølgelser - hvordan han sluttet en pakt med Jehova og har gitt deg løfter, O du mektige Jakobs Gud - og at du har gitt ham bud og at han oppriktig har anstrengt seg for å gjøre din vilje.

69.   Ha barmhjertighet, O Herre, med hans hustru og barn så de kan bli opphøyet i din nærhet og bli bevart ved din styrkende hånd.

70.   Ha barmhjertighet med alle deres nære slektninger, så deres fordommer kan smuldre hen og feies bort som med en flodbølge, så de kan vende om og bli forløst sammen med Israel og vite at du er Gud.

71.   Kom ihu presidentene, O Herre, ja, alle presidentene i din kirke, så din høyre hånd kan opphøye dem med alle deres familier og nære slektninger, så deres navn kan bli bevart og husket til evig tid fra generasjon til generasjon.

72.   Kom ihu hele din kirke, O Herre, med alle deres familier og alle deres nære slektninger, med alle deres syke og lidende, med alle jordens fattige og saktmodige, så det rike du har opprettet, men ikke med hender, kan bli et stort fjell og fylle hele jorden,

73.   så din kirke kan komme ut av villmarkens mørke og skinne, skjønn som månen, klar som solen og fryktelig som en hær med bannere,

74.   og være prydet som en brud på den dag da du skal trekke himmelens slør til side og få fjellene til å senkes for ditt åsyn og dalene til å heves og de ujevne steder til å jevnes, så jorden kan fylles med din herlighet,

75.   så vi, når basunen skal lyde for de døde, kan bli tatt opp i skyen for å møte deg, så vi alltid kan være hos Herren,

76.   så våre klær kan være rene og vi kan bli iført rettferdighetens kapper, med palmer i våre hender og herlighetens kroner på våre hoder, og høste evig glede for alle våre lidelser.

77.   O Herre, Allmektige Gud, hør oss i disse våre bønner og svar oss fra himmelen, din hellige bolig, hvor du sitter på din trone med herlighet, herredømme, heder, velde, rettferdighet, sannhet, barmhjertighet, makt, majestet, dom og en uendelig fylde fra all evighet til all evighet.

78.   O hør, O hør, O hør oss, O Herre, og besvar disse bønner og godta innvielsen til deg av dette hus som er våre henders gjerning og som vi har bygget til ditt navn,

79.   og også denne kirke så du kan gi den ditt navn. Og hjelp oss ved din Ånds kraft, så vi kan blande våre røster med de klare, skinnende serafer som omgir din trone, og synge med jubel og hyllest: Hosianna til Gud og Lammet!

80.   Og la disse dine salvede bli ikledd frelse og dine hellige rope høyt av glede. Amen og amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 109
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige