AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 104
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith den 23. april 1834 angående den forente orden, eller Kirkens orden til gavn for de fattige (History of the Church 2:54-60). Foranledningen var et rådsmøte for Det første presidentskap og andre høyprester hvor folkets påtrengende timelige behov var blitt drøftet. Den forente orden i Kirtland skulle midlertidig oppløses og omorganiseres, og eiendommer innlevert som forvaltninger skulle fordeles blant ordenens medlemmer.1-10: De hellige som overtrer den forente orden, vil bli forbannet. 11-16: Herren sørger for sine hellige på sin egen måte. 17-18: Evangeliets lov styrer omsorgen for de fattige. 19-46: Enkelte brødres forvaltninger og velsignelser blir angitt. 47-53: Den forente orden i Kirtland og ordenen i Sion skal drives hver for seg. 54-66: Herrens hellige skattkammer blir opprettet til trykking av Skriftene. 67-77: Den forente ordens hovedskattkammer skal drives på basis av felles samtykke. 78-86: De som tilhører den forente orden, skal betale all sin gjeld, og Herren vil fri dem ut av økonomisk trelldom.


1.   Sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg gir dere et råd og et bud angående alle de eiendommer som tilhører den orden som jeg befalte skulle organiseres og opprettes for å være en forenet orden og en evig orden til gavn for min kirke og til menneskenes frelse inntil jeg kommer -

2.   med et urokkelig og uforanderlig løfte om at i den grad de som jeg befalte var trofaste, skulle de bli velsignet med et mangfold av velsignelser,

3.   men i den grad de ikke var trofaste, skulle forbannelsen være dem nær.

4.   Derfor, ettersom noen av mine tjenere ikke har holdt budet, men har brutt pakten ved begjær og med hyklerske ord, har jeg forbannet dem med en meget tung og streng forbannelse.

5.   For jeg, Herren, har bestemt i mitt hjerte at hvis noen som tilhører ordenen, viser seg å være en overtreder, eller med andre ord bryter den pakt dere er bundet til, skal han bli forbannet i sin levetid og skal bli tråkket ned av hvem jeg vil.

6.   For jeg, Herren, skal ikke spottes i disse ting -

7.   og alt dette for at de uskyldige blant dere ikke skal bli fordømt sammen med de urettferdige, og for at de skyldige blant dere ikke skal unnslippe, for jeg, Herren, har lovet dere en herlighetens krone ved min høyre hånd.

8.   Derfor, i den grad dere blir funnet å være overtredere, kan dere ikke unnslippe min vrede i deres liv.

9.   Og hvis dere blir utelukket på grunn av overtredelse, kan dere ikke unnslippe Satans tuktelse inntil forløsningens dag.

10.   Og nå, fra denne stund, hvis noen blant dere som tilhører ordenen, viser seg å være en overtreder og ikke omvender seg fra det onde, gir jeg dere makt til å overlate ham til Satans tuktelse, og han skal ikke ha makt til å bringe ondt over dere.

11.   Jeg har en vis hensikt med dette, derfor gir jeg dere en befaling at dere skal organisere dere og anvise enhver hans forvaltning,

12.   for at enhver kan avlegge regnskap for meg for den forvaltning som er anvist ham.

13.   For det er nødvendig at jeg, Herren, holder enhver ansvarlig som en forvalter over jordiske velsignelser som jeg har skapt og beredt for mine skapninger.

14.   Jeg, Herren, utstrakte himlene og bygget jorden, mine egne henders verk, og alle ting i dem er mine.

15.   Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle ting er mine.

16.   Men det er nødvendig at det skjer på min måte, og se, dette er måten som jeg, Herren, har besluttet å sørge for mine hellige på, de fattige skal opphøyes ved at de rike ydmykes.

17.   For jorden er rik og det er tilstrekkelig, ja, i overflod, ja, jeg beredte alle ting, og jeg har gitt til menneskenes barn å handle som de vil.

18.   Derfor, hvis noen tar av den overflod som jeg har skapt, og ikke gir sin del ifølge evangeliets lov til de fattige og trengende, skal han med de ugudelige slå sine øyne opp i helvete og være i pine.

19.   Og nå, sannelig sier jeg dere angående ordenens eiendommer:

20.   La min tjener Sidney Rigdon bli tildelt stedet hvor han nå bor, samt tomten med garveriet, til forvaltning og underhold mens han arbeider i min vingård slik jeg vil, når jeg befaler ham.

21.   Og la alle ting gjøres i overensstemmelse med ordenens råd og ved enstemmig bifall eller felles samtykke fra den orden som er i Kirtland.

22.   Og denne forvaltning og velsignelse gir jeg, Herren, til min tjener, Sidney Rigdon, til velsignelse for ham og hans ætt etter ham.

23.   Og jeg vil mangfoldiggjøre velsignelser over ham i den grad han vil være ydmyk overfor meg.

24.   Og videre la min tjener Martin Harris bli tildelt som sin forvaltning til seg og sin ætt etter seg, det jordstykke som min tjener John Johnson fikk i bytte for sin tidligere arv,

25.   og i den grad han er trofast, vil jeg mangfoldiggjøre velsignelser over ham og hans ætt etter ham.

26.   Og la min tjener Martin Harris gi sine penger til forkynnelse av mitt ord slik min tjener Joseph Smith jr. bestemmer.

27.   Og videre, la min tjener Frederick G. Williams beholde stedet hvor han nå bor.

28.   Og la min tjener Oliver Cowdery få tomten som er utskilt ved siden av huset som skal brukes til trykkeri og som utgjør tomt nummer en, og likeledes tomten hvor hans far bor.

29.   Og la mine tjenere Frederick G. Williams og Oliver Cowdery få trykkeriet med alt tilbehør.

30.   Og dette skal være deres forvaltning som skal bli tildelt dem.

31.   Og i den grad de er trofaste, se, da vil jeg velsigne dem og mangfoldiggjøre velsignelser over dem.

32.   Og dette er begynnelsen til den forvaltning som jeg har tildelt dem og deres ætt etter dem.

33.   Og i den grad de er trofaste, vil jeg mangfoldiggjøre velsignelser over dem og deres ætt etter dem, ja, et mangfold av velsignelser.

34.   Og videre, la min tjener John Johnson få huset hvor han bor, også arven, alt unntatt den grunn som er avsatt til byggingen av mine hus og som inngår i denne arven, samt de tomter som er tildelt min tjener Oliver Cowdery.

35.   Og i den grad han er trofast, vil jeg mangfoldiggjøre velsignelser over ham.

36.   Og det er min vilje at han skal selge de tomter som er avsatt til å bygge opp byen for mine hellige, slik det skal kunngjøres for ham ved Åndens røst og ifølge råd fra ordenen og ved ordenens stemmegivning.

37.   Og dette er begynnelsen til den forvaltning jeg har tildelt ham til velsignelse for ham og hans ætt etter ham.

38.   Og i den grad han er trofast, vil jeg mangfoldiggjøre et mangfold av velsignelser over ham.

39.   Og videre, la min tjener Newel K. Whitney bli tildelt husene og tomten hvor han nå bor, samt tomten og bygningen hvor forretningen ligger og også tomten ved det sydlige hjørne av forretningen, og også tomten hvor pottaskefabrikken ligger.

40.   Og alt dette har jeg tildelt min tjener Newel K. Whitney til hans forvaltning, til velsignelse for ham og hans ætt etter ham, til gavn for forretningen i min orden som jeg har opprettet for min stav i landområdet Kirtland.

41.   Ja, sannelig, dette er den forvaltning jeg har tildelt min tjener N. K. Whitney, ja, hele denne forretning, ham og hans fullmektig og hans ætt etter ham.

42.   Og i den grad han er trofast i å holde mine bud som jeg har gitt ham, vil jeg mangfoldiggjøre velsignelser over ham og hans ætt etter ham, ja, et mangfold av velsignelser.

43.   Og videre, la min tjener Joseph Smith jr. bli tildelt den tomt som er avsatt til byggingen av mitt hus, som er 200 meter lang og 60 meter bred, og også den arv hvor hans far nå bor.

44.   Og dette er begynnelsen til den forvaltning som jeg har tildelt ham som en velsignelse for ham og hans far.

45.   For se, jeg har avsatt en arv til hans fars underhold. Derfor skal han tilhøre min tjener Joseph Smith juniors hus.

46.   Og jeg vil mangfoldiggjøre velsignelser over min tjener Joseph Smith juniors hus i den grad han er trofast, ja, et mangfold av velsignelser.

47.   Og nå gir jeg dere et bud angående Sion, at dere ikke lenger skal være bundet sammen i en forenet orden med deres brødre i Sion, bare på følgende måte:

48.   Etter at dere er organisert, skal dere kalles den forente orden av Sions stav i byen Kirtland. Og deres brødre, etter at de er organisert, skal kalles den forente orden i byen Sion.

49.   Og de skal organiseres i sine egne navn og i sitt eget navn, og de skal ivareta sine anliggender i sitt eget navn og i sine egne navn.

50.   Og dere skal ivareta deres anliggender i deres eget navn og i deres egne navn.

51.   Og dette har jeg befalt skal gjøres for deres egen frelse og også for deres brødres frelse, som følge av deres utdrivelse og det som skal skje.

52.   Paktene er blitt brutt ved overtredelse, ved begjær og ved hyklerske ord.

53.   Derfor er dere oppløst som en forenet orden med deres brødre, og er fra denne stund av ikke lenger bundet sammen med dem, bare på den måten som jeg har sagt, ved lån som skal godkjennes av denne ordens rådsforsamling ettersom deres omstendigheter tillater og rådets stemmegivning anviser.

54.   Og videre gir jeg dere et bud angående deres forvaltning som jeg har tildelt dere.

55.   Se, alle disse eiendommer er mine, ellers er deres tro forgjeves og dere er hyklere, og de pakter dere har inngått med meg, er brutt.

56.   Og hvis eiendommene er mine, da er dere forvaltere, ellers er dere ikke forvaltere.

57.   Men sannelig sier jeg dere, jeg har utpekt dere til å være forvaltere over mitt hus, ja, i sannhet forvaltere.

58.   Og i denne hensikt har jeg befalt dere å organisere dere, ja, og trykke mitt ord, fylden av mine skrifter, de åpenbaringer jeg har gitt til dere, og som jeg heretter fra tid til annen skal gi dere,

59.   med henblikk på å bygge opp min kirke og mitt rike på jorden og for å berede mitt folk til den tid da jeg skal bo sammen med dem, og tiden er nær for hånden.

60.   Og dere skal berede et sted som skal være et skattkammer for dere, og innvie det til mitt navn.

61.   Og dere skal utpeke en blant dere til å ta vare på skattkammeret, og han skal ordineres til denne velsignelse.

62.   Og det skal settes et segl på skattkammeret, og alle de hellige ting skal overleveres til skattkammeret, og ingen blant dere skal kalle det eller noen del av det sitt eget, for det skal tilhøre dere alle i fellesskap.

63.   Og jeg gir det til dere i denne stund, og se nå til at dere tar fatt og gjør bruk av den forvaltning jeg har tildelt dere, men ikke de hellige ting, for å trykke disse hellige ting som jeg har sagt.

64.   Og inntektene fra de hellige ting skal oppbevares i skattkammeret og skal forsegles, og de skal ikke brukes eller tas ut av skattkammeret av noen, heller ikke skal seglet som skal settes på det, bli brutt uten ved ordenens stemmegivning eller ved bud.

65.   Og slik skal dere ta vare på inntektene fra de hellige ting i skattkammeret til guddommelige og hellige formål.

66.   Og dette skal kalles Herrens hellige skattkammer, og det skal være et segl på det, så det kan være hellig og innviet til Herren.

67.   Og videre skal det forberedes et annet skattkammer og utpekes en skattmester til å ta vare på skattkammeret, og det skal settes et segl på det.

68.   Og alle pengemidler dere mottar i deres forvaltninger ved å forbedre de eiendommer jeg har tildelt dere, det være seg hus eller jord, kveg eller andre ting, bortsett fra de hellige og guddommelige skrifter som jeg har forbeholdt meg selv til hellige og guddommelige formål, skal legges i skattkammeret så snart dere mottar pengene i form av hundre, femti, tyve, ti eller fem.

69.   Eller med andre ord, hvis noen blant dere mottar fem dollar, skal han legge dem i skattkammeret, og hvis han mottar ti eller tyve eller femti eller hundre, skal han gjøre det samme.

70.   Og ingen blant dere skal si det er hans eget, for det skal ikke kalles hans, heller ikke noen del av det.

71.   Og ingen del av det skal benyttes eller tas ut av skattkammeret uten ved ordenens stemme og felles samtykke.

72.   Og dette skal være ordenens stemme og felles samtykke at dere alle som en sier til skattmesteren - jeg trenger dette til hjelp i min forvaltning -

73.   om det er fem dollar eller om det er ti dollar eller tyve eller femti eller hundre, skal skattmesteren gi ham den sum han ber om til hjelp i hans forvaltning,

74.   helt til det viser seg at han er en overtreder og det er tydelig og åpenbart for rådet at han er en utro og uklok forvalter.

75.   Men så lenge han er et fullverdig medlem og er trofast og klok i sin forvaltning, skal dette være et tegn for skattmesteren så han ikke holder midler tilbake.

76.   Men i tilfelle av overtredelse skal skattmesteren rette seg etter ordenens råd og stemme.

77.   Og i tilfelle det viser seg at skattmesteren er en utro og uklok forvalter, skal han rette seg etter ordenens råd og stemme og skal fjernes fra sin stilling, og en annen skal utnevnes i hans sted.

78.   Og videre, sannelig sier jeg dere angående deres gjeld - se, det er min vilje at dere skal betale all deres gjeld.

79.   Og det er min vilje at dere skal ydmyke dere for meg og motta denne velsignelse ved deres flid og ydmykhet og ved troens bønn.

80.   Og se, i den grad dere er flittige og ydmyke og utøver troens bønn, vil jeg bløtgjøre hjertene til dem som dere er i gjeld til, inntil jeg sender midler til deres befrielse.

81.   Skriv derfor omgående til New York og skriv slik det skal bli gitt av min Ånd, og jeg vil bløtgjøre hjertene til dem dere er i gjeld til, så deres tanker sløves og de ikke plager dere.

82.   Og se, i den grad dere er ydmyke og trofaste og påkaller mitt navn, vil jeg gi dere seier.

83.   Jeg gir dere et løfte at dere skal bli befridd denne gang fra deres trelldom.

84.   I den grad dere har mulighet til å låne penger i hundreeller tusentall til dere har lånt tilstrekkelig til å fri dere fra trelldom, har dere anledning til det.

85.   Og pantsett de eiendommer jeg har overlatt til dere denne gang, ved at dere bruker deres navn, ved felles samtykke eller på annen måte som det synes dere best.

86.   Jeg gir dere dette privilegium denne ene gang, og se, hvis dere går frem og gjør det jeg har forelagt dere i henhold til mine bud, for alle disse ting er mine, og dere er mine forvaltere, vil husbonden ikke tillate at hans hus blir revet ned. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 104
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige