AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 1
  | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith under en spesiell konferanse for kirkens eldster avholdt i Hiram, Ohio, den 1. november 1831 (History of the Church [Kirkens historie] 1:221-224). Mange åpenbaringer var tidligere mottatt fra Herren, og samlingen av disse for utgivelse i bokform var en av de viktigste saker som ble godkjent under konferansen. Dette kapitlet utgjør Herrens forord til de læresetninger, pakter og bud som er gitt i denne evangelieutdeling.1-7: Advarselsrøsten er til alle mennesker. 8-16: Frafall og ugudelighet går forut for det annet komme. 17-23: Joseph Smith kalles til å gjengi Herrens sannhet og måkt til jorden. 24-33: Mormons bok bragt frem, og den sanne kirke opprettes. 34-36: Fred skal borttas fra jorden. 37-39: Ransak disse bud.


1.   Hør, O min kirkes folk, sier røsten til han som bor i det høye og hvis øyne hviler på alle mennesker. Ja, sannelig sier jeg: Hør, O folk i det fjerne og dere som er på øyene i havet, lytt alle sammen.

2.   For sannelig, Herrens røst er til alle mennesker, og det er ingen som skal unnslippe, og det er intet øye som ikke skal se, ei heller øre som ikke skal høre, ei heller hjerte som ikke skal gjennomtrenges.

3.   Og de opprørske skal rammes av stor sorg, for deres misgjerninger skal forkynnes fra hustakene, og deres hemmelige gjerninger skal åpenbares.

4.   Og advarselsrøsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn, disipler jeg har utvalgt i disse siste dager.

5.   Og de skal gå ut, og ingen skal hindre dem, for jeg, Herren, har befalt dem.

6.   Se, dette er min myndighet, og mine tjeneres myndighet, og mitt forord til boken med mine bud som jeg har gitt dem for å utgi til dere- O jordens innbyggere.

7.   Derfor, frykt og bev O folk, for det jeg, Herren, har uttalt ved dem, skal oppfylles.

8.   Og sannelig sier jeg dere at de som går frem og bærer dette budskap til jordens innbyggere, de er gitt makt til å besegle både på jorden og i himmelen, de vantro og de opprørske -

9.   ja, sannelig, til å besegle dem opp til den dag da Guds vrede uten mål skal utøses over de ugudelige,

10.   inntil den dag da Herren skal komme for å lønne hvert menneske etter dets gjerninger, og måle hvert menneske med det mål det har målt sine medmennesker.

11.   Derfor er Herrens røst til jordens ender, så alle som vil høre kan høre:

12.   Bered dere, bered dere til det som skal komme, for Herren er nær -

13.   og Herrens vrede er opptent, og hans sverd er drukkent i himmelen, og det skal falle på jordens innbyggere.

14.   Og Herrens arm skal åpenbares, og dagen kommer da de som ikke vil høre Herrens røst, ei heller hans tjeneres røst, ei heller gir akt på profetenes og apostlenes ord, skal bli avskåret fra folket -

15.   for de har forvillet seg fra mine ordinanser og har brutt min evige pakt -

16.   de søker ikke Herren for å grunnfeste hans rettferdighet, men hvert menneske går sin egen vei og etter sin egen guds bilde - et bilde som er i verdens lignelse, og hvis vesen er en avgud som blir gammel og skal forgå i Babylon, ja, Babylon den store som skal falle.

17.   Derfor kalte jeg, Herren, som kjenner til den ulykke som skal komme over jordens innbyggere, på min tjener, Joseph Smith jr., og talte til ham fra himmelen og ga ham bud -

18.   og jeg ga også bud til andre for at de skulle forkynne disse ting til verden, og alt dette for at det kunne bli oppfylt som var skrevet av profetene -

19.   det som er svakt i verden skal komme frem og bryte ned de mektige og sterke for at mennesket ikke skulle gi råd til sine medmennesker ei heller sette sin lit til kjøds arm

20.   men for at hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, i verdens Frelsers navn,

21.   for at tro også kunne tilta på jorden,

22.   for at min evige pakt kunne bli opprettet,

23.   for at fylden av mitt evangelium kunne bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender og for konger og regenter.

24.   Se, jeg er Gud og har talt det. Disse bud er av meg, og de ble gitt til mine tjenere i deres skrøpelighet etter deres talemåte så de kunne forstå det.

25.   Og i den grad de begikk feil, kunne det bli gjort kjent,

26.   og i den grad de søkte visdom, kunne de bli undervist,

27.   og i den grad de syndet, kunne de bli refset så de kunne omvende seg,

28.   og i den grad de var ydmyke, kunne de bli sterke og bli velsignet fra det høye og motta kunnskap fra tid til annen.

29.   Og etter å ha mottatt nephittenes opptegnelse, kunne, ja, nettopp min tjener, Joseph Smith jr., få kraft til å oversette ved Guds barmhjertighet, gjennom Guds kraft, Mormons bok.

30.   Og de som ble gitt disse bud, kunne også få kraft til å legge denne kirkes grunnvoll og bringe den frem, ut av mulm og ut av mørke - den eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate som jeg, Herren, har velbehag i, idet jeg taler til kirken som et hele, og ikke til noen enkeltperson -

31.   for jeg, Herren, kan ikke se på synd og på noen som helst måte samtykke i den -

32.   ikke desto mindre skal den som omvender seg og følger Herrens bud, bli tilgitt -

33.   og den som ikke omvender seg, skal til og med bli fratatt det lys han har mottatt, for min Ånd skal ikke alltid streve med mennesket, sier Hærskarenes Herre.

34.   Og videre, sannelig sier jeg dere, O jordens innbyggere: Jeg, Herren, er villig til å gjøre dette kjent for alt kjød,

35.   for jeg gjør ikke forskjell på folk og vil at alle mennesker skal vite at dagen kommer hastig - timen er ikke ennå, men er nær for hånden - da fred skal bli borttatt fra jorden, og djevelen skal ha makt over sitt eget herredømme.

36.   Og likeledes skal Herren også ha makt over sine hellige, og skal regjere i deres midte og skal komme ned med dom over Idumea, eller verden.

37.   Ransak disse bud, for de er sanne og troverdige, og profetiene og løftene som er i dem, skal alle bli oppfylt.

38.   Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg unnskylder meg ikke, og selv om himlene og jorden forgår, skal mitt ord ikke forgå, men alt skal bli oppfylt, enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme.

39.   For se, og gi akt, Herren er Gud, og Ånden bærer vitnesbyrd, og vitnesbyrdet er sant, og sannheten består evindelig og alltid. Amen.


 
LÆRE OG PAKTER, , kap. 1
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige