AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 82
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 26. april 1832 (History of the Church 1:267-269). Foranledningen var et rådsmøte for hele Kirken hvor profeten Joseph Srnith ble oppholdt som president for Det høye prestedømme, et embede han tidligere var blitt ordinert til under en konferanse av høyprester, eldster og medlemmer i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (se forordet til kapittel 75). Tidligere uvanlige navn ble brukt under utgivelsen av denne åperrbaringen for å skjule den egentlige identitet til de personer som er nevnt (se forordet til kapittel 78).1-4: Av den som mye er gitt, skal mye kreves. 5-7: Mørket regjerer i verden. 8-13: Herren er forpliktet når vi gjør som han sier. 14-18: Sion må tilta i skjønnhet og hellighet. 19-24: Enhver skulle søke å ivareta sin nestes interesser.


1.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, mine tjenere, at i den grad dere har tilgitt hverandre deres overtredelser, således vil også jeg, Herren, tilgi dere.

2.   Likevel er det noen blant dere som har syndet mye, ja, dere har alle syndet, men sannelig sier jeg dere, vær på vakt fra nå av og avstå fra synd for at ikke store straffedommer skal komme over deres hoder.

3.   For den som mye er gitt, av ham skal mye kreves, og den som synder mot det større lys, skal få større fordømmelse.

4.   Dere påkaller mitt navn for å motta åpenbaringer, og jeg gir dem til dere, og i den grad dere ikke holder mine ord som jeg gir dere, blir dere overtredere, og rettferdighet og dom er straffen som er knyttet til min lov.

5.   Derfor, det jeg sier til en, sier jeg til alle: Vær på vakt, for motstanderen utvider sitt herredømme, og mørket regjerer,

6.   og Guds vrede er opptent mot jordens innbyggere, og ingen gjør godt, for alle er kommet på avveie.

7.   Og nå, sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, vil ikke tilregne dere noen synd, gå bort og synd ikke mer, men til den sjel som synder, skal de tidligere synder tillegges, sier Herren deres Gud.

8.   Og videre sier jeg dere: Et nytt bud gir jeg dere, så dere kan forstå min vilje med dere,

9.   eller med andre ord, jeg gir dere anvisninger for hvordan dere kan vandre for meg, så det kan bli dere til frelse.

10.   Jeg, Herren, er forpliktet når dere gjør som jeg sier, men når dere ikke gjør som jeg sier, har dere intet løfte.

11.   Derfor, sannelig sier jeg dere at det er nødvendig at mine tjenere Edward Partridge og Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert og Sidney Rigdon og min tjener Joseph Smith og John Whitmer og Oliver Cowdery og W. W. Phelps og Martin Harris i deres forskjellige forvaltninger knyttes sammen i et bånd og i en pakt som ikke kan brytes ved overtredelse uten at straffen følger umiddelbart,

12.   for å ivareta de fattiges anliggender og alt som henhører til biskopsrådet, både i Sions land og i Kirtlands land,

13.   for jeg har innviet Kirtlands land i min egen beleilige tid til gavn for Den Aller Høyestes hellige og til en stav i Sion.

14.   For Sion må tilta i skjønnhet og i hellighet, hennes grenser må utvides, hennes staver må styrkes, ja, sannelig sier jeg dere, Sion må stå opp og iføre seg sine skjønne klær.

15.   Derfor gir jeg dere dette bud at dere binder dere ved denne pakt, og det skal gjøres i henhold til Herrens lover.

16.   Se, jeg har også en vis hensikt med dette til deres beste.

17.   Og dere skal være likestilt, eller med andre ord, dere skal ha samme krav på eiendommene, for å kunne ivareta deres forvaltning, enhver i henhold til sine ønsker og behov, i den grad hans ønsker er rettferdige -

18.   og alt dette til gavn for den levende Guds kirke, for at enhver kan utvikle sitt talent, for at enhver kan tilegne seg andre talenter, ja, ett hundre fold, som skal legges i Herrens Iagerhus og bli hele kirkens felles eiendom,

19.   idet enhver søker å ivareta sin nestes interesser og gjøre alle ting med øyet ene og alene vendt mot Guds ære.

20.   Denne orden har jeg bestemt skal være en evigvarende orden for dere og for deres etterfølgere, i den grad dere ikke synder.

21.   Og den sjel som synder mot denne pakt og forherder sitt hjerte mot den, skal behandles i henhold til min kirkes lover og skal overlates til Satans tuktelse inntil forløsningens dag.

22.   Og nå, sannelig sier jeg dere, og dette er visdom, gjør dere venner ved den urettferdige mammon, og de vil ikke ødelegge dere.

23.   Overlat dommen til meg alene, for den hører meg til og jeg vil gjengjelde. Fred være med dere, mine velsignelser er fortsatt med dere.

24.   For riket er fremdeles deres, og skal være det evindelig hvis dere ikke faller fra deres trofasthet. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 82
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige