AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 78
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:255-257). Ordenen ble gitt av Herren til Joseph Smith for å opprette et lagerhus for de fattige. Det var ikke alltid ønskelig at de personer Herren talte til i åpenbaringene skulle bli kjentfor verden, derfor blir brødrene i denne og noen senere åpenbaringer tiltalt med andre enn sine egne navn. Da det ikke lenger var nødvendig å hemmeligholde disse personers navn, ble deres virkelige navn senere satt i parentes. Ettersom det i dag ikke er noe presserende behov for å fortsette med disse hemmelige navn, brukes her bare de virkelige navn slik de står i originalmanuskriptet.1-4: De hellige skulle organisere og opprette et lagerhus. 5-12: Klok bruk av deres eiendommer vil føre til frelse. 13-14: Kirken skulle være uavhengig av jordiske myndigheter. 15-16: Mikael (Adam) tjener under ledelse av Den Hellige (Kristus). 17-22: De trofaste er velsignet, for de skal arve alle ting.


1.   Herren talte til Joseph Smith jr. og sa: Lytt til meg, sier Herren deres Gud, dere som er ordinert til Det høye prestedømme i min kirke og har kommet sammen,

2.   og lytt til råd fra ham som har ordinert dere fra det høye, som skal tale visdoms ord i deres ører, så frelse kan komme til dere i det som dere har forelagt meg, sier Gud Herren.

3.   For sannelig sier jeg dere, tiden er kommet og er nå for hånden, og se og gi akt, det er nødvendig at det finnes en organisasjon blant mitt folk som kan ordne og ta seg av det som angår lagerhuset for mitt folks fattige, både på dette sted og i Sions land,

4.   og den skal være en permanent og evig organisasjon og orden i min kirke for å fremme den sak dere har viet dere til for å frelse mennesket og forherlige deres Fader som er i himmelen,

5.   så dere kan være likestilt og knyttet sammen med hensyn til himmelske ting, ja, også i jordiske ting for å oppnå himmelske ting.

6.   For hvis dere ikke er likestilt i jordiske ting, kan dere ikke være likestilt i å oppnå himmelske ting.

7.   For hvis dere ønsker at jeg skal gi dere et sted i den celestiale verden; må dere forberede dere ved å gjøre det som jeg har befalt og har forlangt av dere.

8.   Og nå, sannelig, så sier Herren, det er nødvendig at alle ting gjøres av dere som er knyttet sammen i denne orden, for å forherlige meg,

9.   eller, med andre ord, la min tjener Newel K. Whitney og min tjener Joseph Smith jr. og min tjener Sidney Rigdon sitte i råd med de hellige som er i Sion,

10.   ellers vil Satan forsøke å vende deres hjerter bort fra sannheten så de blir forblindet og ikke forstår det som er beredt for dem.

11.   Derfor gir jeg dere et bud om å forberede og organisere dere ved å slutte dere sammen i en evig pakt som ikke kan brytes.

12.   Og den som bryter den, skal miste sitt embede og sin plass i kirken og skal overlates til Satans tuktelse inntil forløsningens dag.

13.   Se, dette er den forberedelse jeg forbereder dere med, og den grunnvoll og det mønster jeg gir dere hvorved dere kan utføre de befalinger jeg har gitt dere,

14.   for at kirken, ved mitt forsyn til tross for de trengsler som skal komme over dere, kan stå uavhengig over alle andre skapninger under den celestiale verden,

15.   for at dere kan motta den krone som er beredt for dere og bli satt til å herske over mange riker, sier Gud Herren, Sions Hellige, som har lagt grunnvollen til Adam-ondi-Ahman,

16.   han som utvalgte Mikael deres fyrste og befestet hans føtter og plasserte ham i det høye og ga ham frelsens nøkler ved råd og veiledning fra Den Hellige som er uten dagers begynnelse og livs ende.

17.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere er små barn, og dere har ennå ikke forstått hvor store velsignelser Faderen har i sine egne hender og har beredt for dere,

18.   og dere kan ikke tåle alle ting nå, vær likevel ved godt mot, for jeg vil lede dere. Riket er deres, rikets velsignelser er deres, og evighetens rikdommer er deres.

19.   Og den som mottar alle ting med takknemlighet, skal bli forherliget, og jordiske ting skal han få i tillegg, ja, ett hundre fold, ja, mer.

20.   Gjør derfor de ting som jeg har befalt dere, sier deres Forløser, ja, Sønnen Ahman, som bereder alle ting før han tar dere opp,

21.   for dere er Den førstefødtes menighet, og han vil ta dere opp i en sky og gi enhver hans del.

22.   Og den som er en trofast og klok forvalter, skal arve alle ting. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 78
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige