AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 75
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (History of the Church 1:242-245). Anledningen var en konferanse som tidligere var bestemt. Under denne konferansen ble joseph Smith oppholdt og ordinert til president for Det høye prestedømme. Visse eldster som hadde hatt vanskeligheter med å få menneskene til å forstå sitt budskap, ønsket å lære mer detaljert om sine umiddelbare plikter. Denne åpenbaringen fulgte.1-5: Trofaste eldster som forkynner evangeliet, vil arve evig liv. 6-12: Be om å motta Trøsteren som underviser om alle ting. 13-22: Eldstene vil sitte og dømme dem som forkaster deres budskap. 23-36: Misjonærenes familier skal motta hjelp fra Kirken.


1.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg som taler ved min Ånds røst, ja, Alfa og Omega, deres Herre og deres Gud:

2.   Lytt dere som har gitt deres navn for å dra ut og forkynne mitt evangelium og beskjære min vingård.

3.   Se, jeg sier dere at det er min vilje at dere skal dra ut og ikke vente, vær heller ikke dovne, men arbeid av all deres makt,

4.   ved at dere oppløfter deres røst som ved lyden av en basun og forkynner sannheten ifølge de åpenbaringer og bud som jeg har gitt dere.

5.   Og således, hvis dere er trofaste, skal dere høste mange kornbånd og bli kronet med ære og herlighet, med udødelighet og evig liv.

6.   Derfor, sannelig sier jeg til min tjener William E. McLellin: Jeg tilbakekaller det oppdrag jeg ga ham om å dra til den østlige del av landet.

7.   Og jeg gir ham et nytt oppdrag og en ny befaling hvor jeg, Herren, refser ham for å ha knurret i sitt hjerte.

8.   Og han syndet, men likevel tilgir jeg ham og sier til ham igjen: Dra til den sydlige del av landet.

9.   Og la min tjener Luke Johnson reise sammen med ham og forkynne de ting som jeg har befalt dem,

10.   idet de påkaller Herrens navn og ber om Trøsteren som skal lære dem alle ting de trenger å vite,

11.   idet de alltid ber om ikke å bli motløse, og hvis de gjør dette, vil jeg være med dem inntil enden.

12.   Se, dette er Herren deres Guds vilje med dere. Slik er det. Amen.

13.   Og videre, sannelig, så sier Herren: La min tjener Orson Hyde og min tjener Samuel H. Smith reise til den østlige del av landet og forkynne det som jeg har befalt dem, og hvis de er trofaste, se, da vil jeg være med dem inntil enden.

14.   Og videre, sannelig sier jeg til min tjener Lyman Johnson og til min tjener Orson Pratt, de skal også reise til den østlige del av landet, og se, jeg er også med dem, ja, inntil enden.

15.   Og videre sier jeg til min tjener Asa Dodds og til min tjener Calves Wilson, at de også skal reise til den vestlige del av landet og forkynne mitt evangelium, ja, som jeg har befalt dem.

16.   Og den som er trofast, skal overvinne alle ting og skal bli løftet opp på den ytterste dag.

17.   Og videre sier jeg til min tjener Major N. Ashley og min tjener Burr Riggs, la også dem reise til den sydlige del av landet.

18.   Ja, la alle disse som jeg har befalt, reise ut og gå fra hus til hus og fra landsby til landsby og fra by til by.

19.   Og uansett hvilket hus dere kommer inn i, og de tar imot dere, etterlat dette hus deres velsignelse.

20.   Og uansett hvilket hus dere kommer inn i, og de ikke tar imot dere, et slikt hus skal dere snarest forlate og ryste støvet av deres føtter som et vitnesbyrd mot dem.

21.   Og dere skal fylles med glede og fryd, og vit dette, at på dommens dag skal dere være dommere over dette hus og fordømme dem,

22.   og det skal bli mer tålelig for hedningefolkene på dommens dag enn for dette hus, bind derfor omkring deres lender og vær trofaste, og dere skal overvinne alle ting og bli løftet opp på den ytterste dag. Slik er det. Amen.

23.   Og videre, så sier Herren til dere, O min kirkes eldster som har gitt deres navn, så dere kan vite hans vilje med dere.

24.   Se, jeg sier dere at det er kirkens plikt å gi hjelp til disse eldsters familiers underhold, og også til familiene til dem som er kalt og som nødvendigvis må sendes ut i verden for å forkynne evangeliet til verden.

25.   Derfor gir jeg, Herren, dere dette bud at dere finner oppholdssteder til deres familier så langt deres brødre er villige til å åpne sine hjerter.

26.   Og la ingen som kan finne et sted til sin familie og få kirkens underhold til den, unnlate å dra ut i verden, enten til øst eller til vest, til nord eller til syd.

27.   La dem be, og de skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dem og bli tilkjennegitt dem fra det høye, ja, ved Trøsteren, hvor de skal reise.

28.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at enhver mann som er nødt til å ta seg av sin egen familie, la ham ta seg av den, og han skal på ingen måte miste sin krone, og han skal arbeide i kirken.

29.   La enhver være flittig i alle ting. Og den dovne skal ikke ha plass i kirken medmindre han omvender seg i all sin ferd.

30.   Derfor, la min tjener Simeon Carter og min tjener Emer Harris virke sammen i evangeliets tjeneste,

31.   og likeledes min tjener Ezra Thayre og min tjener Thomas B. Marsh,

32.   likeledes min tjener Hyrum Smith og min tjener Reynolds Cahoon,

33.   og likeledes min tjener Daniel Stanton og min tjener Seymor Brunson,

34.   og likeledes min tjener Sylvester Smith og min tjener Gideon Carter,

35.   og likeledes min tjener Ruggles Eames og min tjener Stephen Burnett,

36.   og likeledes min tjener Micah B. Welton og min tjener Eden Smith. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 75
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige