AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 71
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 1. desember 1831 ( History of the Church 1:238-239). Profeten hadde fortsatt å oversette Bibelen med Sidney Rigdon som skriver inntil denne åpenbaringen ble mottatt, men da ble arbeidet midlertidig lagt til side så de kunne utføre de instruksjoner som ble gitt her. Brødrene skulle dra ut og forkynne for å dempe de uvennlige følelser mot Kirken som hadde oppstått på grunn av noen avisartikler skrevet av den frafalne Ezra Booth.1-4: Joseph Smith og Sidney Rigdon blir sendt ut for å forkynne evangeliet. 5-11: De helliges fiender vil bli gjort til skamme.


1.   Se, så sier Herren til dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, at den tid sannelig er kommet da jeg finner det nødvendig og påkrevet at dere opplater deres munn for å forkynne mitt evangelium og det som hører riket til, og forklarer dets mysterier ut fra Skriftene i forhold til den Ånd og kraft som skal bli gitt dere, ja, som jeg vil.

2.   Sannelig sier jeg dere, forkynn for verden i områdene rundt omkring, og i kirken også, ennå en stund, inntil det skal bli tilkjennegitt for dere.

3.   Sannelig, dette er en oppgave som jeg gir dere for en stund.

4.   Derfor, arbeid i min vingård. Kall på jordens innbyggere og bær vitnesbyrd, og bered veien for de bud og åpenbaringer som skal komme.

5.   Nå, se, dette er visdom. Den som leser, la ham forstå det og også godta det,

6.   for den som godtar det, skal få i overflod, ja, endog kraft.

7.   Gjør derfor deres fiender til skamme, be dem møte dere både offentlig og privat, og hvis dere er trofaste, skal de bli gjort til skamme.

8.   La dem derfor komme frem med sine sterke argumenter mot Herren.

9.   Sannelig, så sier Herren til dere, intet våpen som blir smidd mot dere, skal ha fremgang,

10.   og hvis noe menneske hever sin røst mot dere, skal han gjøres til skamme i min egen beleilige tid.

11.   Hold derfor mine bud, de er sanne og pålitelige. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 71
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige