AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 5
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i mars 1829 etter anmodning av Martin Harris (History of the Church 1:28-31).1-10: Denne generasjon skal motta Herrens ord gjennom Joseph Smith. 11-18: Tre vitner skal vitne om Mormons bok. 19-20: Herrens ord vil bli bekreftet som i tidligere tider. 21-35: Hvis Martin Harris omvender seg, kan han bli ett av vitnene.


1.   Se, jeg sier deg at ettersom min tjener Martin Harris har ønsket et vitnesbyrd fra min hånd om at du, min tjener Joseph Smith jr., har de platene som du har vitnet og båret vitnesbyrd om at du har mottatt av meg,

2.   og nå, dette skal du si til ham: Han som talte til deg, sa til deg: Jeg, Herren, er Gud og har gitt disse ting til deg, min tjener Joseph Smith jr., og har befalt deg at du skal stå som et vitne om disse ting.

3.   Og jeg har latt deg slutte en pakt med meg at du ikke skulle vise dem til andre enn de personer jeg befalte deg, og du har ingen makt over dem uten at jeg gir deg den.

4.   Og du har en gave til å oversette platene, og dette er den første gaven jeg skjenket deg, og jeg har befalt deg at du ikke skulle påberope deg noen annen gave før min hensikt med denne er oppfylt, for jeg vil ikke gi deg noen annen gave før oversettelsen er fullført.

5.   Sannelig sier jeg deg, at ve skal komme over jordens innbyggere hvis de ikke vil lytte til mine ord,

6.   for heretter skal du bli ordinert og gå ut og bringe mine ord til menneskenes barn.

7.   Se, hvis de ikke vil tro mine ord, vil de ikke tro deg, min tjener Joseph, selv om det var mulig for deg å vise dem alle disse ting som jeg har overlatt deg.

8.   O denne vantro og stivnakkete slekt- min vrede er opptent mot dem.

9.   Sannelig sier jeg deg, jeg har holdt tilbake de ting som jeg har betrodd deg, min tjener Joseph, i en for meg vis hensikt og det skal kunngjøres for kommende generasjoner.

10.   Men denne generasjon skal få mitt ord gjennom deg,

11.   og i tillegg til ditt vitnesbyrd, vitnesbyrdet fra tre av mine tjenere som jeg skal kalle og ordinere og som jeg vil vise disse ting, og de skal gå ut med mine ord som er gitt gjennom deg.

12.   Ja, de skal vite med sikkerhet at alle disse ting er sanne, for fra himmelen vil jeg forkynne det til dem.

13.   Jeg vil gi dem kraft så de kan se og beskue disse ting som de er,

14.   og til ingen andre i denne generasjon vil jeg gi denne kraft til å motta dette samme vitnesbyrd i dette som er begynnelsen til min kirkes opprettelse og fremkomst ut av ørkenen, klar som månen, skjønn som solen og fryktinngytende som en hær med bannere.

15.   Og vitnesbyrdet til tre vitner vil jeg sende ut om mitt ord.

16.   Og se, enhver som tror på mine ord, dem vil jeg besøke med min Ånds åpenbaringer, og de skal bli født av meg, ja, av vann og av Ånden -

17.   og dere må vente ennå en liten stund, for dere er ennå ikke ordinert -

18.   og deres vitnesbyrd skal også gå ut til denne generasjons fordømmelse hvis de forherder sine hjerter mot dem -

19.   for en ødeleggende plage skal bre seg blant jordens innbyggere, og skal fortsette å bli utøst fra tid til annen hvis de ikke omvender seg, inntil jorden er øde og dens innbyggere fortært og fullstendig ødelagt ved mitt kommes herlighet.

20.   Se, jeg forteller dere dette, ja, slik jeg også fortalte folket om Jerusalems ødeleggelse, og mitt ord skal bli bekreftet denne gang likesom det hittil er blitt bekreftet.

21.   Og nå befaler jeg deg, min tjener Joseph, å omvende deg, og vandre mer rettskaffent for meg, og ikke mer la deg overtale av mennesker,

22.   og at du urokkelig holder de befalinger jeg har gitt deg. Og hvis du gjør dette, se, da skjenker jeg deg evig liv selv om du skulle bli slått ihjel.

23.   Og nå igjen taler jeg til deg, min tjener Joseph, om den mannen som ønsker et vitnesbyrd.

24.   Se, jeg sier til ham: Han opphøyer seg selv og ydmyker seg ikke tilstrekkelig for meg, men hvis han vil bøye seg for meg og ydmyke seg i mektig bønn og tro, i hjertets oppriktighet, da vil jeg la ham se de ting han ønsker å se.

25.   Og da skal han si til folket i denne generasjon: Se, jeg har sett de ting som Herren har vist Joseph Smith jr., og jeg vet med sikkerhet at de er sanne, for jeg har sett dem, for de er blitt vist meg ved Guds kraft og ikke ved menneskers.

26.   Og jeg, Herren, befaler ham, min tjener Martin Harris, at han ikke skal si mer til dem om disse ting enn dette: Jeg har sett dem, og de er blitt vist meg ved Guds kraft, og dette er de ord han skal si.

27.   Men hvis han fornekter dette, vil han bryte pakten som han tidligere har inngått med meg, og se, da er han fordømt.

28.   Og videre, medmindre han ydmyker seg for meg, og innrømmer det han har gjort som er galt, og inngår en pakt med meg at han vil holde mine bud og utøve tro på meg - se, da sier jeg til ham at han ikke skal se, for jeg vil ikke la ham se de ting jeg har omtalt.

29.   Og om så skulle være tilfelle, befaler jeg deg, min tjener Joseph, at du skal si til ham at han ikke skal gjøre mer og heller ikke besvære meg mer med denne sak.

30.   Og om så skulle være tilfelle, se, da sier jeg til deg, Joseph, at når du har oversatt noen få sider til, skal du vente en stund inntil jeg igjen befaler deg, da kan du oversette igjen.

31.   Og medmindre du gjør dette, se, da skal du ikke lenger ha noen gave, og jeg vil ta fra deg de ting som jeg har betrodd deg.

32.   Og nå, fordi jeg forutser at noen ligger på lur for å ødelegge deg, ja, jeg forutser at hvis ikke min tjener Martin Harris ydmyker seg og får et vitnesbyrd fra min hånd, vil han falle i overtredelse.

33.   Og det er mange som ligger på lur for å ødelegge deg og utrydde deg fra jordens overflate, og av denne grunn, og for at dine dager kan bli forlenget, har jeg gitt deg disse befalinger.

34.   Ja, av denne grunn har jeg sagt: Stans, og vent til jeg befaler deg, og jeg vil tilveiebringe midler, hvorved du kan utføre de ting jeg har befalt deg.

35.   Og hvis du er trofast i å holde mine bud, skal du bli løftet opp på den ytterste dag. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 5
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige