AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 49
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:167-169). (Enkelte historiske kilder oppgir at denne åpenbaringen ble gitt i mai 1831.) Leman Copley hadde mottatt evangeliet, rnen holdt fremdeles fast ved noen av læresetningene til "Shakers" (Det forente samfunn av de som tror på Kristi annet komme) som han tidligere hadde tilhørt. Shakerne trodde blant annet at Kristi annet komme allerede hadde funnet sted og at han hadde vist seg i en kvinnes, dvs. i Ann Lees skikkelse. Dåp med vann ble ikke ansett som nødvendig. Spesielt var det forbudt å spise svinekjøtt, mange spiste ikke kjøtt i det hele tatt, og et liv i sølibat ble betraktet som mer høyverdig enn et liv i ekteskap. I forordet til denne åpenbaringen skrev profeten: "For å få en mer fullstendig forståelse av emnet, adspurte jeg Herren, og mottok følgende" (History of the Church 1:167). Åpenbaringen tilbakeviste noen av shakernes grunnleggende oppfatninger. De brødre som er nevnt ovenfor, tok med seg en kopi av åpenbaringen til shakernes menighet (i nærheten av Cleveland, Ohio) og leste den for dem i sin helhet, men den ble avvist.1-7: Dagen og timen for Kristi komme skal forbli ukjent inntil han kommer. 8-14: Menneskene må omvende seg, tro på evangeliet og adlyde ordinansene for å oppnå frelse. 15-16: Ekteskapet er gitt av Gud. 17-21: Det er tillatt å spise kjøtt. 22-28: Sion vil blomstre og lamanittene blomstre som en rose før det annet komme.


1.   Lytt til mitt ord, mine tjenere Sidney, Parley og Leman, for se, sannelig sier jeg dere at jeg gir dere en befaling at dere skal gå og forkynne mitt evangelium som dere har mottatt, ja, slik som dere har mottatt det, for shakerne.

2.   Se, jeg sier dere, at de ønsker å kjenne sannheten delvis, men ikke helt, for de er ikke rettferdige for meg, og derfor må de omvende seg.

3.   Derfor sender jeg dere, mine tjenere Sidney og Parley, for å forkynne evangeliet for dem.

4.   Og min tjener, Leman, skal ordineres til dette arbeidet så han kan samtale med dem, ikke ifølge det han har mottatt av dem, men ifølge det som dere, mine tjenere, skal lære ham. Og hvis han gjør det, vil jeg velsigne ham, ellers skal han ikke ha noen fremgang.

5.   Så sier Herren, for jeg er Gud og har sendt min Enbårne Sønn til verden for å forløse verden og har fastsatt at den som tar imot ham, skal bli frelst, men den som ikke tar imot ham, skal bli fordømt,

6.   og de har gjort med Menneskesønnen som de lystet, og han har tatt sin makt ved sin herlighets høyre hånd og regjerer nå i himlene og vil regjere inntil han stiger ned på jorden for å legge alle fiender under sine føtter, en tid som er nær for hånden -

7.   jeg, Gud Herren, har talt det, men timen og dagen kjenner intet menneske, ikke engang englene i himmelen, heller ikke skal de vite det før han kommer.

8.   Derfor vil jeg at alle mennesker skal omvende seg, for alle er under synd unntatt de som jeg har forbeholdt meg, hellige menn som dere ikke har kjennskap til.

9.   Derfor sier jeg dere at jeg har sendt dere min evige pakt, ja, den som var fra begynnelsen.

10.   Og det som jeg har lovet, har jeg således oppfylt, og jordens nasjoner skal bøye seg for det, og hvis de ikke gjør det av seg selv, skal de fornedres, for det som nå er opphøyet av seg selv, skal fornedres ved makt.

11.   Derfor gir jeg dere en befaling at dere skal gå blant dette folk og si til dem slik min apostel som het Peter, gjorde i fordums tid.

12.   Tro på Herrens, Jesu navn, han som var på jorden og skal komme igjen, begynnelsen og enden;

13.   omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn ifølge det hellige bud, til syndenes forlatelse,

14.   og hver den som gjør dette, skal motta Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse av kirkens eldster.

15.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at den som forbyr ekteskap, er ikke ordinert av Gud, for ekteskapet er gitt til mennesket av Gud.

16.   Derfor er det ifølge loven at han skulle ha en hustru, og de to skal være ett kjød, og alt dette for at jorden kan oppfylle sin skapelses mål,

17.   og at den kan fylles med det antall mennesker som var skapt før verden ble til.

18.   Og den som forbyr kjøtt og sier at mennesket ikke skal spise det, er ikke ordinert av Gud.

19.   For se, markens dyr og luftens fugler og det som kommer av jorden, er gitt så mennesket kan bruke det til mat og klær og at han kan ha i overflod.

20.   Men det er ikke meningen at ett menneske skal ha mer enn et annet, derfor ligger verden i synd.

21.   Og ve det menneske som utgyter blod eller som uten behov sløser med kjøtt.

22.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at Menneskesønnen kommer ikke i en kvinnes skikkelse, heller ikke som en mann som streifer omkring på jorden.

23.   Derfor, far ikke vill, men fortsett i standhaftighet, idet dere ser frem til at himlene skal ryste og jorden skjelve og rave frem og tilbake som en drukken mann og at dalene skal heves og fjellene senkes og de ujevne steder jevnes, og alt dette når engelen skal blåse i sin basun.

24.   Men før Herrens store dag kommer, skal Jakob blomstre i villmarken, og lamanittene skal blomstre som en rose.

25.   Sion skal blomstre på høydene og fryde seg på fjellene og skal samles til det sted som jeg har utpekt.

26.   Se, jeg sier dere, gå ut som jeg har befalt dere, omvend dere fra alle deres synder, be og dere skal få, bank på og det skal lukkes opp for dere.

27.   Se, jeg vil gå foran dere, jeg vil danne baktroppen og være midt iblant dere, og dere skal ikke bli til skamme.

28.   Se, jeg er Jesus Kristus, og jeg kommer hastig. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 49
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige