AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 46
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:163-165). I Kirkens tidligste tid hadde det ikke utviklet seg noe ensartet mønster for hvordan gudstjenester skulle ledes. Imidlertid var det etter hvert blitt alminnelig skikk og bruk at bare medlemmer og oppriktige undersøkere fikk være tilstede på nadverdsrnøter og andre sammenkomster i Kirken. I denne åpenbaringen gir Herren uttrykk for sin vilje når det gjelder å forvalte og lede møter.1-2: Eldstene skal lede møtene slik de blir veiledet av Den Hellige Ånd. 3-6: Sannhetssøkere skulle ikke nektes adgang til nadverdsmøter. 7-12: Be til Gud og søk etter Åndens gaver. 13-26: Noen av disse gavene nevnes. 27-33: Kirkens ledere er gitt kraft til å skjelne mellom Åndens gaver.


1.   Lytt, O min kirkes folk, for sannelig sier jeg dere at disse ting ble sagt til dere for deres gavn og lærdom.

2.   Men til tross for de ting som er skrevet, har det alltid vært gitt eldstene i min kirke helt fra begynnelsen av - og skal alltid bli gitt - å lede alle møter slik de blir ledet og veiledet av Den Hellige Ånd.

3.   Ikke desto mindre befales dere aldri å vise noen bort fra deres offentlige møter som holdes for verden.

4.   I tillegg befales dere ikke å vise noen som tilhører kirken bort fra deres nadverdsmøter, men hvis noen er i overtredelse, la ham ikke ta del før han lar seg forsone.

5.   Og videre sier jeg dere at dere ikke skal vise noen bort fra deres nadverdsmøter som oppriktig søker riket - dette sier jeg om dem som ikke tilhører kirken.

6.   Og videre sier jeg til dere om de møter hvor bekreftelser utføres, at hvis det er noen som ikke tilhører kirken og som oppriktig søker etter riket, skal dere ikke vise dem bort.

7.   Men dere befales i alle ting å be til Gud, som gir villig; og det som Ånden vitner for dere, slik vil jeg dere skal handle i hjertets hellighet, vandre rettskaffent for meg og overveie deres frelses utgang, idet dere utfører alle ting med bønn og takksigelse, så dere ikke blir forført av onde ånder eller av djevlers lære eller av menneskebud, for noen er av mennesker og andre av djevler.

8.   Derfor, vokt dere så dere ikke blir ført vill, og for at dere ikke skal føres vill, søk oppriktig etter de beste gaver, idet dere alltid husker hvorfor de er gitt -

9.   for sannelig sier jeg dere, de er gitt til gavn for dem som elsker meg og holder alle mine bud, samt til den som søker å gjøre det, slik at alle kan ha gavn av det, alle som søker eller ber til meg, alle som ber, men ikke om et tegn for å tilfredsstille sine lyster.

10.   Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg vil dere alltid skal huske, og alltid bevare i deres sinn, hvilke gaver som er gitt til kirken.

11.   For alle har ikke fått enhver gave, fot, det finnes mange gaver, og enhver er gitt en gave ved Guds Ånd.

12.   Til noen gis en og til andre en annen for at alle kan ha nytte av det.

13.   Til noen er det gitt å vite ved Den Hellige Ånd delt at Jesus Kristus er Guds Sønn og at han ble korsfestet for verdens synder.

14.   Til andre er det gitt å tro på deres ord for at de også kan få evig liv hvis de fortsetter å være trofaste.

15.   Og videre, til noen er det gitt ved Den Hellige Ånd å forstå forskjellige måter å lede på som vil være til Herrens behag og ifølge Herrens vilje, avpasset etter hans barmhjertighet og alt etter forholdene blant menneskenes barn.

16.   Og videre er det noen gitt ved Den Hellige Ånd å kunne vite om de forskjellige tilkjennegivelser er av Gud slik at Åndens åpenbaringer kan bli gitt for å være til nytte for enhver.

17.   Og videre, sannelig sier jeg dere, til noen gis visdoms ord ved Guds Ånd.

18.   Til en annen gis kunnskaps ord for at alle kan lære visdom og få kunnskap.

19.   Og videre, til noen er det gitt å ha tro til å bli helbredet,

20.   og til andre er det gitt å ha tro til å helbrede.

21.   Og videre, til noen er det gitt å kunne utføre mirakler,

22.   og til andre er det gitt å profetere,

23.   og til andre å kunne skjelne mellom ånder.

24.   Og videre, til noen er det gitt å kunne tale med tunger.

25.   Og til andre er det gitt å kunne tolke tunger.

26.   Og alle disse gaver kommer fra Gud, til gavn for Guds barn.

27.   Og til kirkens biskop og til dem som Gud skal utpeke og ordinere til å våke over kirken og være kirkens eldster, skal det gis å kunne skjelne mellom alle disse gaver for at det ikke skal være noen blant dere som gir seg ut for å være av Gud, men likevel ikke er det.

28.   Og det skal skje at den som ber i Ånd, skal motta i Ånd,

29.   for at noen kan være gitt å ha alle disse gaver, så det kan være et overhode, slik at det kan gavne alle medlemmer.

30.   Den som ber i Ånden, ber i overensstemmelse med Guds vilje, derfor skjer det som han ber om.

31.   Og videre sier jeg dere at alle ting, må utføres i Kristi navn, ja, alle ting dere gjør i Ånden.

32.   Og dere må gi takk til Gud i Ånden for enhver velsignelse dere er velsignet med.

33.   Og dere må alltid vandre i dyd og hellighet for meg. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 46
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige