AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 45
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 7. mars 1831 (History of the Church 1:158-163). I de innledende bemerkninger i sin opptegnelse til denne åpenbaringen sier profeten at: på denne tid i kirken ... ble det utgitt ... og satt i omløp ... mange falske rykter ... og tåpelige historier ... for å hindre folk i å undersøke eller få tro på dette verk ... rnen til glede for de hellige ... mottok jeg følgende åpenbaring (History of the Church 1:158).1-5: Kristus er vår talsmann hos Faderen. 6-10: Evangeliet er et sendebud som skal berede veien for Herren. 11-15: Herren tok Enok og hans brødre til seg. 16-23: Kristus åpenbarte tegnene på sitt komme slik de ble gitt på Oljeberget. 24-38: Evangeliet skal bli gjengitt, hedningefolkenes tider skal være til ende, og en utslettende sykdom skal gå over landet. 39-47: Tegn, undere og oppstandelsen skal ledsage det annet komme. 48-53: Kristus skal stå på Oljeberget, og jødene skal se sårene i hans hender og føtter. 54-59: Herren skal regjere under tusenårsriket. 60-62: Profeten blir bedt om å påbegynne oversettelsen av Det nye testamente hvor viktige opplysninger skal gjøres kjent. 63-75: De hellige blir befalt å samle seg og bygge det nye Jerusalem, og dit vil folk fra alle nasjoner komme.


1.   Lytt, O min kirkes folk, til hvem riket er gitt, lytt og lån øre til ham som la jordens grunnvoll, som skapte himlene og alle deres hærskarer, og ved hvem alle ting ble til som lever og beveger seg og har en tilværelse.

2.   Og igjen sier jeg: Lytt til min røst, så dere ikke blir innhentet av døden; i en time dere ikke tenker, vil sommeren være forbi, og innhøstningen avsluttet og deres sjeler ikke frelst.

3.   Lytt til ham som er talsmannen hos Faderen, han som taler deres sak for hans åsyn,

4.   og sier: Fader, se, hans lidelser og død, han som ikke syndet og i hvem du hadde velbehag, se, din Sønns blod som ble utgytt, blodet til ham du ga, så du selv kunne bli forherliget.

5.   Derfor, Fader, spar disse mine brødre som tror på mitt navn, så de kan komme til meg og få evig liv.

6.   Lytt, O min kirkes folk, lytt også alle dere eldster og hør min røst mens det heter i dag, og forherd ikke deres hjerter,

7.   for sannelig sier jeg dere, at jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, verdens lys og liv, et lys som skinner i mørket, men mørket fatter det ikke.

8.   Jeg kom til mitt eget, og mine egne tok ikke imot meg. Men til alle som tok imot meg, ga jeg kraft til å utføre mange mirakler og til å bli Guds sønner. Og til dem som trodde på mitt navn, ga jeg kraft til å oppnå evig liv.

9.   Og slik har jeg sendt min evige pakt til verden for å være et lys for verden, og for å være et banner for mitt folk som hedningefolkene kan søke hen til, og for å være et sendebud for mitt åsyn for å berede veien for meg.

10.   Derfor, kom til den, og med hver den som kommer, vil jeg samtale som med menneskene i fordums tid, og jeg vil gjøre dere kjent med mine sterke begrunnelser.

11.   Derfor, lytt alle sammen, og la meg gjøre dere kjent med min visdom, som kommer fra ham dere sier er Gud for Enok og hans brødre,

12.   som ble tatt bort fra jorden og som jeg tok til meg, en by som bevares inntil det skal komme en rettferdighetens dag, en dag som alle hellige menn traktet etter, men de fant den ikke på grunn av ugudelighet og avskyeligheter,

13.   og bekjente at de var fremmede og pilegrimer på jorden,

14.   men de fikk det løfte at de skulle finne den og se den i kjødet.

15.   Derfor, lytt, og jeg vil samtale med dere, og jeg vil tale til dere og profetere som til menneskene i fordums tid.

16.   Og jeg vil vise det like klart som jeg viste det til mine disipler da jeg sto frem for dem i kjødet, talte til dem og sa: Siden dere har spurt meg om tegnene på mitt komme på den dag da jeg skal komme i min herlighet i himmelens skyer for å oppfylle de løfter jeg har gitt til deres fedre,

17.   for ettersom dere har betraktet deres ånders lange adskillelse fra deres legemer som et fangenskap, vil jeg fortelle dere hvordan forløsningens dag skal komme, og også hvordan det adspredte Israel skal gjenopprettes.

18.   Og nå, se dette tempel som er i Jerusalem, som dere kaller Guds hus, og deres fiender sier at dette hus aldri skal falle.

19.   Men sannelig sier jeg dere, at ødeleggelse skal komme over denne generasjon som en tyv om natten, og dette folk skal bli ødelagt og adspredt blant alle nasjoner.

20.   Og dette tempel som dere nå ser, skal brytes ned, så det ikke skal bli sten tilbake på sten.

21.   Og det skal skje at denne generasjon av jøder ikke skal gå bort før hver eneste ødeleggelse jeg har fortalt dere, skal gå i oppfyllelse.

22.   Dere sier at dere vet at verdens ende kommer, dere sier også dere vet at himlene og jorden skal forgå,

23.   og i dette taler dere sant, for slik er det, men dette som jeg har fortalt dere, skal ikke forgå før alt er oppfylt.

24.   Og dette har jeg fortalt dere om Jerusalem, og når den dag kommer, skal en levning være adspredt blant alle nasjoner.

25.   Men de skal samles igjen, men de skal forbli adspredt inntil hedningefolkenes tider er til ende.

26.   Og på den dag skal det høres om kriger og rykter om kriger og hele jorden skal være i opprør, og menneskenes hjerter skal svikte dem, og de skal si at Kristus drøyer med sitt komme inntil jordens ende.

27.   Og menneskenes kjærlighet skal bli kold, og ugudelighet skal gripe om seg.

28.   Og når hedningefolkenes tider er begynt, skal et lys bryte frem blant dem som sitter i mørke, og det skal være fylden av mitt evangelium.

29.   Men de tar ikke imot det, for de ser ikke lyset, og de vender sine hjerter bort fra meg på grunn av menneskebud.

30.   Og i den generasjon skal hedningefolkenes tider være til ende.

31.   Og det skal være mennesker som lever i den generasjon som ikke skal gå bort før de skal se en overveldende plage, for en utslettende sykdom skal gå over landet.

32.   Men mine disipler skal stå på hellige steder og skal ikke rokkes. Men blant de ugudelige skal mennesker oppløfte sin røst, forbanne Gud og dø.

33.   Og det skal også være jordskjelv på forskjellige steder, og mange ødeleggelser, likevel vil menneskene forherde sine hjerter mot meg, og de vil gripe til sverd, den ene mot den andre, og de vil drepe hverandre.

34.   Og nå, da jeg, Herren, hadde talt disse ord til mine disipler, ble de bekymret.

35.   Og jeg sa til dem: Vær ikke bekymret, for når alt dette skjer, da kan dere vite at løftene som er gitt dere, skal gå i oppfyllelse.

36.   Og når lyset begynner å bryte frem, skal det være med dem lik en lignelse jeg vil fortelle dere.

37.   Dere ser og beskuer fikentrærne, og dere ser dem med deres øyne, og dere sier når de begynner å sprette og bladene ennå er sarte at sommeren nå er nær for hånden.

38.   Slik skal det også være på den dag når de skal se alle disse ting, da skal de vite at timen er nær.

39.   Og det skal skje at den som frykter meg, skal se frem til når Herrens store dag kommer, ja, også til tegnene på Menneskesønnens komme.

40.   Og de skal se tegn og undere, for de skal vises oppe i himlene og nede på jorden.

41.   Og de skal se blod og ild og røkskyer.

42.   Og før Herrens dag kommer, skal solen formørkes og månen forvandles til blod, og stjernene skal falle fra himmelen.

43.   Og levningen skal samles til dette sted,

44.   og da skal de se etter meg - og se, jeg vil komme, og de skal se meg i himmelens skyer ikledd makt og stor herlighet, med alle de hellige engler - og den som ikke ser etter meg, skal bli avskåret.

45.   Men før Herren lar sin arm falle, skal en engel blåse i sin basun, og de hensovede hellige skal komme frem for å møte meg i skyen.

46.   Derfor, hvis dere har hvilt i fred, velsignet er dere, for som dere nå ser meg og vet at jeg er, ja, slik skal dere komme til meg, og deres sjeler skal leve, og deres forløsning skal være fullkommen, og de hellige skal komme frem fra jordens fire hjørner.

47.   Da skal Herrens arm falle over nasjonene.

48.   Og da skal Herren sette sin fot på dette fjell, og det skal kløves i to, og jorden skal skjelve og rave frem og tilbake, og himlene skal også ryste.

49.   Og Herren skal la sin røst høre, og alle jordens ender skal høre den. Og jordens nasjoner skal sørge, og de som har ledd, skal innse sin dårskap.

50.   Og ulykker skal ramme spotteren, og den som håner, skal fortæres, og de som har traktet etter misgjerninger, skal bli hugget ned og kastet i ilden.

51.   Da skal jødene se på meg og si: Hva er disse sår i dine hender og i dine føtter?

52.   Da skal de vite at jeg er Herren, for jeg vil si til dem: Disse sår er sår jeg fikk i mine venners hus. Jeg er han som ble løftet opp. Jeg er Jesus som ble korsfestet. Jeg er Guds Sønn.

53.   Og da skal de gråte på grunn av sine misgjerninger, da skal de jamre seg fordi de forfulgte sin konge.

54.   Og da skal hedningenasjonene bli forløst, og de som ikke kjente noen lov, skal ha del i den første oppstandelse, og den skal være utholdelig for dem.

55.   Og Satan skal bindes så han ikke skal ha noen plass i menneskenes barns hjerter.

56.   Og på den dag jeg kommer i min herlighet, skal lignelsen oppfylles som jeg fortalte om de ti jomfruer.

57.   For de som er kloke og har mottatt sannheten og har antatt Den Hellige Ånd som sin veileder og ikke er blitt ført vill, sannelig sier jeg dere, de skal ikke bli hugget ned og kastet i ilden, men skal utholde dagen.

58.   Og jorden skal bli gitt dem til en arv, og de skal formere seg og bli sterke, og deres barn skal vokse opp uten synd til frelse.

59.   For Herren skal være midt iblant dem, og hans herlighet skal være over dem, og han vil være deres konge og deres lovgiver.

60.   Og nå, se, jeg sier dere, det skal ikke gis dere å vite mer om dette kapittel før Det nye testamente er oversatt, og der skal alt dette gjøres kjent,

61.   av hvilken grunn jeg nå gir dere tillatelse til å oversette det, så dere kan være forberedt på det som kommer.

62.   For sannelig sier jeg dere, at store ting venter dere:

63.   Dere hører om kriger i fremmede land, men se, jeg sier dere at de er nær, ja, like ved deres dør, og om ikke mange år skal dere høre om kriger i deres egne land.

64.   Derfor har jeg, Herren, sagt: samle dere ut fra den østlige del av landet, samle dere, dere min kirkes eldster; dra til den vestlige del av landet, kall innbyggerne til omvendelse, og i den grad de omvender seg, bygg opp menigheter for meg.

65.   Og med ett hjerte og ett sinn samle deres rikdommer, så dere kan kjøpe en arv som senere skal bli anvist dere.

66.   Og den skal kalles det nye Jerusalem - et fredens land, en tilfluktsby - et trygt sted for de hellige som tilhører Den Aller Høyeste Gud.

67.   Og Herrens herlighet skal være der, og redsel for Herren skal også være der, så de ugudelige ikke vil komme dit, og det skal kalles Sion.

68.   Og det skal skje blant de ugudelige at hver den som ikke vil gripe til sverd mot sin neste, må flykte til Sion for å være i sikkerhet.

69.   Og innsamlingen dit skal skje fra hver nasjon under himmelen, og det skal være det eneste folk som ikke skal være i krig.

70.   Og det skal sies blant de ugudelige: La oss ikke dra opp for å kjempe mot Sion, for Sions innbyggere er forferdelige, derfor kan vi ikke holde stand mot dem.

71.   Og det skal skje at de rettferdige skal samles ut fra alle nasjoner og skal komme til Sion mens de synger evige gledessanger.

72.   Og nå sier jeg dere: Hold dette for dere selv og la det ikke komme ut til verden før jeg anser det for nødvendig, så dere kan utføre dette verk, for folkets og for deres fienders øyne, så de ikke får kjennskap til hva dere gjør, før dere har utført det jeg har befalt dere,

73.   så de, når de får vite det, kan overveie disse ting.

74.   For når Herren viser seg, skal han være fryktinngytende for dem så de vil bli grepet av frykt og skal stå langt borte og skjelve.

75.   Og alle nasjoner skal frykte av redsel for Herren og for hans krafts velde. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 45
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige