AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 43
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831 (History of the Church 1:154-156). På denne tiden ble noen av Kirkens medlemmer forstyrret av folk som fremsatte falske påstander og hevdet at de var åpenbarere. Profeten adspurte Herren og mottok denne meddelelse hvor Herren henvender seg til Kirkens eldster. Første del omhandler spørsmål i forbindelse med Kirkens styreform, mens siste del inneholder en advarsel som eldstene skal gi til jordens nasjoner.1-7: Åpenbaringer og bud kommer bare gjennom ham som er utpekt. 8-14: De hellige blir helliggjort ved å gå frem i all hellighet for Herren. 15-22: Eldster sendes ut for å rope omvendelse og forberede menneskene til Herrens store dag. 23-28: Herren kaller på menneskene ved sin egen røst og gjennom naturkreftene. 29-35: Tusenårsriket skal komme og Satan skal bindes.


1.   O lytt, min kirkes eldster, og lån øre til de ord som jeg skal tale til dere.

2.   For se, sannelig, sannelig sier jeg dere at dere har mottatt et bud som en lov i min kirke gjennom ham som jeg har utpekt for dere til å motta bud og åpenbaringer fra min hånd.

3.   Og dette skal dere vite for visst, at det ikke er utpekt noen annen for dere til å motta bud og åpenbaringer inntil han blir tatt bort, hvis han forblir i meg.

4.   Men sannelig, sannelig sier jeg dere at ingen annen skal utpekes til denne gave uten at det skjer gjennom ham, for hvis den blir tatt fra ham, skal han ikke ha noen kraft, unntatt til å utpeke en annen i sitt sted.

5.   Og dette skal være en lov for dere, at dere ikke mottar som åpenbaringer eller bud de lærdommer som andre kommer med til dere.

6.   Og dette gir jeg dere for at dere ikke skal bli ført vill, så dere kan vite at de ikke er av meg.

7.   For sannelig sier jeg dere, at han som er ordinert av meg, skal komme inn gjennom porten og bli ordinert som jeg før har fortalt dere, for å undervise i de åpenbaringer dere har mottatt og skal motta gjennom ham som jeg har utpekt.

8.   Og nå, se, jeg gir dere et bud at når dere forsamler dere, skal dere undervise og oppbygge hverandre så dere kan vite hvordan dere skal styre og lede min kirke, og hvordan dere skal forholde dere til min lov og mine bud som jeg har gitt.

9.   Og således skal dere bli undervist i min kirkes lov og bli helliggjort ved det som dere har mottatt, og dere skal forplikte dere til å gå frem i all hellighet for meg,

10.   og i den grad dere gjør dette, skal riket dere har mottatt, bli kronet med herlighet. Men i den grad dere ikke gjør dette, skal også det dere har mottatt, tas fra dere.

11.   Rens ut de misgjerninger som er blant dere og helliggjør dere for meg.

12.   Og hvis dere ønsker rikets herligheter, velg dere da min tjener Joseph Smith jr. og opphold ham for mitt åsyn ved troens bønn.

13.   Og igjen sier jeg dere at hvis dere ønsker rikets mysterier, så gi ham mat og klær og alt han trenger for å gjøre det arbeide jeg har befalt ham.

14.   Og hvis dere ikke gjør det, skal han bli hos dem som har mottatt ham, så jeg kan forbeholde meg et rent folk.

15.   Og igjen sier jeg: Lytt, dere min kirkes eldster, som jeg har utpekt: Dere er ikke sendt ut for å bli undervist, men for å undervise menneskenes barn de ting som jeg har lagt i deres hender ved min Ånds kraft.

16.   Og dere skal bli undervist fra det høye. Helliggjør dere, og dere skal bli ikledd kraft så dere kan gjengi mine ord slik som jeg har talt.

17.   Lytt, for se, Herrens store dag er nær for hånden.

18.   For dagen kommer da Herren skal la sin røst høre fra himmelen. Himlene skal ryste og jorden skal skjelve, og Guds basun skal lyde både lenge og høyt og skal si til de sovende nasjoner: Dere hellige, stå opp og lev. Dere syndere, fortsett å sove inntil jeg kaller igjen.

19.   Derfor, bind omkring deres lender, så dere ikke blir funnet blant de ugudelige.

20.   Oppløft deres røst og spar ikke. Kall nasjonene til omvendelse - både gammel og ung, både trell og fri - og si: Bered dere til Herrens store dag.

21.   For hvis jeg, som er en mann, oppløfter min røst og kaller dere til omvendelse og dere hater meg, hva vil dere si når dagen kommer da tordenen skal heve sin røst fra jordens ender og tale til alle levendes ører og si: Omvend dere, og bered dere til Herrens store dag?

22.   Ja, og videre, når lynet skal fare fra øst til vest og skalla sin røst høre for alle som lever og få det til å ringe i ørene på alle som hører, med disse ord: Omvend dere, for Herrens store dag er kommet?

23.   Og videre, Herren skal la sin røst høre fra himmelen og si: Lytt, O jordens nasjoner, og hør ordene fra den Gud som skapte dere.

24.   O jordens nasjoner, hvor ofte ville jeg ikke ha samlet dere likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men dere ville ikke!

25.   Hvor ofte har jeg ikke kalt på dere ved mine tjeneres munn og ved englers betjening, og ved min egen røst og ved tordens røst og ved lyns røst og ved storms røst og ved jordskjelvs røst og ved store haglstormer og ved hungersnøds røst og all slags pest og ved en basuns sterke lyd og ved doms røst, og hele dagen lang ved barmhjertighetens røst, og herlighetens og ærens røst og det evige livs rikdommer og ville ha frelst dere med en evigvarende frelse, men dere ville ikke!

26.   Se, dagen er kommet da mitt vredes og min harmes beger er fullt.

27.   Se, sannelig sier jeg dere, at dette er Herrens deres Guds ord.

28.   Derfor, arbeid, arbeid i min vingård for siste gang - for siste gang, kall på jordens innbyggere.

29.   For i min egen beleilige tid vil jeg komme til jorden med dom, og mitt folk skal bli forløst og skal regjere med meg på jorden.

30.   For det store tusenårsriket som jeg har talt om ved mine tjeneres munn, skal komme.

31.   For Satan skal bindes, og når han blir løst igjen, skal han bare regjere en kort tid, og så kommer jordens ende.

32.   Og den som lever i rettferdighet, skal bli forvandlet i et øyeblikk, og jorden skal forgå som ved ild.

33.   Og de ugudelige skal gå bort til uslukkelig ild, og intet menneske på jorden kjenner, eller skal noensinne kjenne deres skjebne før de kommer frem for meg til dom.

34.   Lytt til disse ord. Se, jeg er Jesus Kristus, verdens Frelser. Gjem disse ting i deres hjerte, og la evighetens andektighet hvile over deres sinn.

35.   Vær sindige. Hold alle mine bud. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 43
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige