AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 42
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. februar 7831 (History of the Church 1:148-154). Den ble mottatt i nærvær av tolv eldster og for å oppfylle et løfte Herren tidligere hadde gitt om at "loven" ville bli gitt i Ohio (se kapittel 38:32). Profeten fastslår at denne åpenbaringen "utgjør Kirkens lov" (History of the Church 1:148).1-10: Eldstene blir kalt til å forkynne evangeliet, døpe konvertitter og bygge opp Kirken. 11-12: De må kalles og ordineres, og skal forkynne evangeliets prinsipper som finnes i Skriftene. 13-17: De skal undervise og profetere ved Åndens kraft. 18-29: De hellige blir befalt at de ikke skal slå ihjel, stjele, lyve, begjære, drive hor eller tale ondt om andre. 30-39: Lover som gjelder for innvielse av eiendom blir gitt. 40-42: Stolthet og dovenskap fordømmes. 43-52: De syke skal helbredes ved salving og ved tro. 53-60: Kirken styres ved Skriftene sont skal forkynnes for verden. 61-69: Stedet for det nye Jerusalem samt rikets mysterier vil bli åpenbart. 70-73: Innviet eiendom skal brukes til underhold for Kirkens embedsmenn. 74-93: Lover blir gitt som gjelder for hor i og utenfor ekteskap, drap, tyveri samt for bekjennelse av synder.


1.   Lytt, O min kirkes eldster som har forsamlet dere i mitt navn, som er Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, verdens Frelser, fordi dere tror på mitt navn og holder mine bud.

2.   Igjen sier jeg til dere: Lytt og hør, og adlyd den lov som jeg skal gi dere.

3.   For sannelig sier jeg, ettersom dere har kommet sammen slik jeg befalte dere, og er enige angående denne sak og har bedt til Faderen i mitt navn, så skal dere motta.

4.   Se, sannelig sier jeg dere, jeg gir dere denne første befaling at dere skal gå ut i mitt navn, hver og en av dere, unntatt mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon.

5.   Og jeg gir dem en befaling at de skal gå ut en kort tid, og det skal bli gitt ved Åndens kraft når de skal vende tilbake.

6.   Og dere skal gå ut to og to i mitt navn, og ved min Ånds kraft forkynne mitt evangelium ved at dere oppløfter deres røst som med lyden fra en basun og forkynner mitt ord likesom Guds engler.

7.   Og dere skal gå ut og døpe med vann idet dere sier: Omvend dere, omvend dere, for himmelens rike er for hånden.

8.   Og fra dette sted skal dere dra ut til de vestlige områder, og i den grad dere finner dem som vil ta imot dere, skal dere bygge opp min kirke i hvert område,

9.   inntil den tid kommer da det skal bli åpenbart til dere fra det høye når byen Det nye Jerusalem skal beredes, så dere kan bli samlet til ett og være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

10.   Og videre sier jeg dere at min tjener, Edward Partridge, skal forbli i det embede jeg har utpekt ham til. Og det skal skje at hvis han begår overtredelse, skal en annen bli utpekt i hans sted. Slik er det. Amen.

11.   Og videre sier jeg dere at det ikke skal bli gitt noen å gå ut og forkynne mitt evangelium eller bygge opp min kirke uten at han er ordinert av en som har myndighet, og som kirken vet har myndighet og er blitt behørig ordinert av kirkens ledere.

12.   Og videre skal denne kirkes eldster, prester og lærere undervise i mitt evangeliums prinsipper som er i Bibelen og i Mormons bok, hvor evangeliet finnes i sin fylde.

13.   Og de skal akte vel på paktene og kirkens artikler og følge dem, og de skal være deres lærdommer slik de skal bli veiledet av Ånden.

14.   Og Ånden skal bli gitt dere ved troens bønn, og hvis dere ikke mottar Ånden, skal dere ikke undervise.

15.   Og alt dette skal dere akte vel på å gjøre slik jeg har befalt dere angående deres undervisning, inntil fylden av mine skrifter er gitt.

16.   Og når dere oppløfter deres røst ved Trøsteren, skal dere tale og profetere som det synes meg best,

17.   for se, Trøsteren vet alle ting og vitner om Faderen og om Sønnen.

18.   Og nå, se, jeg taler til kirken. Du skal ikke slå ihjel, og den som slår ihjel, skal ikke få tilgivelse hverken i denne verden eller i den verden som kommer.

19.   Og igjen sier jeg: Du skal ikke slå ihjel, for den som slår ihjel, skal dø.

20.   Du skal ikke stjele, for den som stjeler og ikke vil omvende seg, skal bli utstøtt.

21.   Du skal ikke lyve, den som lyver og ikke vil omvende seg, skal bli utstøtt.

22.   Du skal elske din hustru av hele ditt hjerte og holde deg til henne og ingen annen.

23.   Og den som ser på en kvinne for å begjære henne, skal fornekte troen og skal ikke ha Ånden, og hvis han ikke omvender seg, skal han bli utstøtt.

24.   Du skal ikke drive hor, for den som driver hor og ikke omvender seg, skal bli utstøtt.

25.   Men den som har drevet hor og omvender seg av hele sitt hjerte og avstår fra det og ikke gjør det mer, skal du tilgi,

26.   men hvis han gjør det igjen, skal han ikke tilgis, men skal bli utstøtt.

27.   Du skal ikke tale ondt om din neste eller skade ham på noen måte.

28.   Du vet at mine lover om disse ting er gitt i mine skrifter; den som synder og ikke omvender seg, skal bli utstøtt.

29.   Dersom du elsker meg, skal du tjene meg og holde alle mine bud.

30.   Og se, du vil huske de fattige og innvie din eiendom, det du har å dele med dem, til deres underhold, med en pakt og med et skjøte som ikke kan oppheves.

31.   Og når dere deler deres midler med de fattige, gjør dere det mot meg, og de skal legges frem for min kirkes biskop og hans rådgivere, to eldster eller høyprester han skal kalle eller har kalt og beskikket til dette formål.

32.   Og det skal skje at etter at de er lagt frem for min kirkes biskop, og etter at han har mottatt disse bevisene på innvielsen av eiendom til min kirke så de i overensstemmelse med mine bud ikke kan fratas kirken igjen, skal enhver holdes ansvarlig for meg og være en forvalter over sin egen eiendom, eller det han har mottatt ved innvielse, så mye som er tilstrekkelig for ham selv og hans familie.

33.   Og videre, hvis det finnes eiendommer på kirkens hender eller blant enkeltmennesker i den, mer enn det som er nødvendig for deres underhold etter denne første innvielse, skal denne overskytende del innvies til biskopen, den skal oppbevares og fra tid til annen fordeles blant dem som intet har, slik at enhver som har et behov, kan bli rikelig forsynt og motta i henhold til sine behov.

34.   Derfor skal den overskytende del oppbevares i mitt lagerhus - for å bli fordelt blant de fattige og trengende ettersom det blir bestemt av kirkens høyråd og av biskopen og hans råd -

35.   og for å kjøpe jord til nytte for kirkens medlemmer, bygge hus for tilbedelse, og bygge opp det nye Jerusalem som heretter skal bli åpenbart,

36.   så min pakts folk kan være samlet til ett på den dag da jeg skal komme til mitt tempel. Og dette gjør jeg for mitt folks frelse.

37.   Og det skal skje at den som synder og ikke omvender seg, skal utstøtes av kirken og skal ikke få tilbake det som han har innviet til de fattige og trengende i min kirke, eller med andre ord, til meg.

38.   For det dere gjør mot den minste av disse, det gjør dere mot meg.

39.   For det skal skje at det jeg talte ved mine profeters munn, skal oppfylles, for jeg vil innvie rikdommen blant dem som tar imot mitt evangelium blant hedningefolkene, til de fattige av mitt folk som er av Israels hus.

40.   Og videre, du skal ikke være stolt i ditt hjerte, la alle dine klær være enkle, og deres skjønnhet skal være skjønnheten ved dine egne henders arbeid.

41.   Og la alle ting gjøres i renhet for meg.

42.   Du skal ikke være doven, for den som er doven, skal ikke ete arbeiderens brød eller slite hans klær.

43.   Og de iblant dere som er a syke og ikke har tro til å bli helbredet, men tror, skal pleies med all omhu, med urter og mild føde, men ikke ved en fiendes hånd.

44.   Og kirkens eldster, to eller flere, skal tilkalles, og skal be for dem og legge sine hender på dem i mitt navn, og hvis de dør, så dør de i meg, og hvis de lever, så lever de i meg.

45.   Dere skal leve sammen i kjærlighet så dere gråter over tapet av dem som dør, og særlig over dem som ikke har noe håp om en herlig oppstandelse.

46.   Og det skal skje at de som dør i meg, ikke skal smake døden, for den skal være søt for dem,

47.   og ve dem som ikke dør i meg, for deres død er bitter.

48.   Og videre, det skal skje at den som har tro på meg til å bli helbredet og ikke er bestemt til å dø, skal bli helbredet.

49.   Den som har tro til å se, skal se.

50.   Den som har tro til å høre, skal høre.

51.   Den lamme som har tro til å løpe, skal løpe.

52.   Og de som ikke har tro til å gjøre disse ting, men tror på meg, har kraft til å bli mine sønner, og hvis de ikke bryter mine lover, skal du bære deres skrøpeligheter.

53.   Du skal forbli i din stilling som forvalter.

54.   Du skal ikke ta din brors klær, du skal betale for det du mottar av din bror.

55.   Og hvis du skaffer deg mer enn du trenger til ditt underhold, skal du gi det til mitt lagerhus så alle ting kan gjøres i henhold til det som jeg har sagt.

56.   Du skal be, og mine skrifter skal bli gitt slik jeg har fastsatt, og de skal oppbevares i sikkerhet.

57.   Og det er tjenlig at du ikke omtaler dem og ikke underviser i dem før dere har mottatt dem i sin helhet.

58.   Og jeg gir dere et bud at dere da skal undervise i dem til alle mennesker, for de skal bli undervist til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk.

59.   Du skal akseptere det du har mottatt, og som er blitt gitt til deg i mine skrifter, som en lov, og det skal være min lov som skal styre min kirke.

60.   Og den som gjør ifølge disse ting, skal bli frelst, men den som ikke gjør det, skal bli fordømt hvis han fortsetter slik.

61.   Hvis du ber, skal du motta åpenbaring på åpenbaring, kunnskap på kunnskap, så du kan kjenne mysteriene og det som gir fred, det som bringer glede, det som bringer evig liv.

62.   Du skal be, og i min egen beleilige tid skal det åpenbares for deg hvor det nye Jerusalem skal bygges.

63.   Og se, det skal skje at mine tjenere skal sendes ut til øst og til vest, til nord og til syd.

64.   Men la nå også han som reiser mot øst, lære dem som kommer til omvendelse å flykte mot vest, og dette på grunn av det som skal komme over jorden og på grunn av hemmelige forbund.

65.   Se, du skal overholde alle disse ting, og stor skal din lønn være, for dere er det gitt å kjenne rikets mysterier, men verden er det ikke gitt å kjenne dem.

66.   Dere skal overholde lovene som dere har mottatt og være trofaste.

67.   Og dere skal heretter motta kirkens pakter som skal være tilstrekkelige til å grunnfeste dere, både her og i det nye Jerusalem.

68.   Derfor la den som mangler a visdom, be til meg, og jeg vil gi ham rikelig og ikke bebreide ham.

69.   Oppløft deres hjerter og fryd dere, for til dere er riket gitt, eller med andre ord, nøklene til kirken. Slik er det. Amen.

70.   Prestene og lærerne skal ha sin forvaltning likesom medlemmene.

71.   Og de eldster eller høyprester som er kalt til å bistå biskopen som rådgivere i alle ting, skal motta underhold til sine familier fra den eiendom som er innviet til biskopen til de fattiges ve og vel og til de andre før nevnte formål,

72.   eller de skal motta en rettferdig godtgjørelse for alle sine tjenester, enten en forvaltning eller noe annet som måtte passe bedre slik det blir bestemt av rådgiverne og biskopen.

73.   Og biskopen skal også motta sitt underhold eller en rettferdig godtgjørelse for alle sine tjenester i kirken.

74.   Se, sannelig sier jeg dere, at hver den som har skilt seg fra sin ektefelle på grunn av hor, eller med andre ord, hvis de bekjenner for dere i all hjertets ydmykhet at så er tilfelle, skal dere ikke utelukke dem,

75.   men hvis dere finner ut at noen har forlatt sin ektefelle for å drive hor, og de selv er å bebreide og deres ektefelle lever, skal de utelukkes.

76.   Og videre sier jeg dere at dere skal være årvåkne og forsiktige og undersøke med all omhu, så dere ikke tar noen slike inn blant dere hvis de er gift,

77.   og hvis de ikke er gift, skal de omvende seg fra alle sine synder, ellers skal dere ikke ta imot dem.

78.   Og videre skal enhver person som tilhører denne Kristi kirke, akte vel på å holde alle kirkens bud og pakter.

79.   Og det skal skje at hvis noen blant dere slår ihjel, skal de overlates til myndighetene og bli behandlet i henhold til landets lov, for husk at det er ingen tilgivelse, men det skal bevises ifølge landets lov.

80.   Og hvis en mann eller kvinne driver hor, skal han eller hun fremstilles for to eller flere av kirkens eldster, og hvert ord skal stadfestes mot ham eller henne ved to vitner fra kirken, og ikke fra fienden, men er det flere enn to vitner desto bedre.

81.   Men han eller hun skal dømmes ved to vitners utsagn, og eldstene skal legge saken frem for kirken, og kirken skal løfte sine hender mot ham eller henne så de kan bli behandlet i henhold til Guds lov.

82.   Og hvis det er mulig, er det nødvendig at biskopen også er tilstede.

83.   Og således skal dere behandle alle saker som blir lagt frem for dere.

84.   Og hvis en mann eller kvinne begår ran, skal han eller hun overlates til landets lov.

85.   Og hvis han eller hun stjeler, skal han eller hun overlates til landets lov.

86.   Og hvis han eller hun lyver, skal han eller hun overlates til landets lov.

87.   Og hvis han eller hun begår noen misgjerning, skal han eller hun overlates til loven - ja, til Guds lov.

88.   Og hvis din bror eller søster synder mot deg, skal du ta det opp med ham eller henne alene, og hvis han eller hun tilstår, skal du la deg forsone.

89.   Og hvis han eller hun ikke tilstår, skal du overlate ham eller henne til kirken, ikke til medlemmene, men til eldstene, og dette skal finne sted i et møte, men ikke for verden.

90.   Og hvis din bror eller søster synder mot mange, skal han eller hun refses i manges påhør.

91.   Og hvis noen synder åpenlyst, skal han eller hun irettesettes åpenlyst så han eller hun kan skamme seg, og hvis han eller hun ikke tilstår, skal han eller hun overlates til Guds lov.

92.   Og hvis noen synder i lønndom, skal han eller hun irettesettes i lønndom for at han eller hun kan få anledning til å tilstå i lønndom for ham eller henne som han eller hun har syndet mot, og for Gud, så kirken ikke skal tale nedsettende om ham eller henne.

93.   Og således skal dere handle i alle ting.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 42
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige