AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 3
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1828 angående tapet av 116 manuskriptsider som var blitt oversatt fra den første del av Mormons bok, og som ble kalt Lehis bok. Profeten hadde motvillig gitt fra seg disse sidene til Martin Harris som en kortere tid hadde virket som skriver ved oversettelsen av Mormons bok. Åpenba ringen ble gitt gjennom urim og tummin. (History of the Church 1:21-23.) (Se også kapittel 10.)1-4: Herrens kurs er et evig kretsløp. 5-15: Joseph Smith må omvende seg eller miste gaven til å oversette. 16-20: Mormons bok kommer frem for å frelse Lehis ætt.


1.   Guds gjerninger, planer og hensikter kan ikke forstyrres, ei heller kan de tilintetgjøres.

2.   For Gud går ikke på krokete stier, ei heller vender han seg til høyre eller til venstre, ei heller viker han fra det han har sagt, derfor er hans stier rette, og hans kurs er et evig kretsløp.

3.   Kom i hu, ja, kom i hu at det ikke er Guds verk som er forstyrret, men menneskenes verk.

4.   For selv om et menneske kan ha mange åpenbaringer og ha kraft til å gjøre mange mektige gjerninger, må han likevel - hvis han roser seg av sin egen styrke og holder Guds råd for intet og følger sin egen viljes tilskyndelser og sine kjødelige lyster - falle, og nedkalle en rettferdig Guds hevn over seg.

5.   Se, du ble betrodd disse ting, men hvor strenge var ikke dine befalinger, og husk også de løfter som ble gitt deg hvis du ikke overtrådte dem.

6.   Og se, hvor ofte har du ikke overtrådt Guds befalinger og lover og latt deg overtale av mennesker.

7.   For se, du skulle ikke ha fryktet mennesker mer enn Gud. Selv om menneskene akter Guds råd for intet og forkaster hans ord,

8.   skulle du likevel ha vært trofast, og han ville ha utstrakt sin arm, og beskyttet deg mot alle motstanderens brennende piler og han ville ha vært med deg i enhver vanskelig stund.

9.   Se, du er Joseph, og du var utvalgt til å utføre Herrens verk, men på grunn av overtredelse, hvis du ikke er påpasselig, vil du falle.

10.   Men kom ihu, Gud er barmhjertig, omvend deg derfor fra det du har gjort som er i strid med det bud jeg ga deg, og du er fremdeles utvalgt og er igjen kalt til arbeidet.

11.   Hvis du ikke gjør dette, skal du bli overlatt til deg selv, og bli som andre mennesker og ikke lenger ha noen gave.

12.   Og da du overlot det som Gud hadde gitt deg innsikt og kraft til å oversette, overlot du det som var hellig i hendene på en ugudelig mann,

13.   som har aktet Guds råd for intet og har brutt de aller helligste løfter som ble gitt fremfor Gud, og har stolt på sin egen dømmekraft og har rost seg av sin egen visdom.

14.   Og dette er grunnen til at du for en tid er blitt fratatt dine rettigheter,

15.   for du har tillatt din veileders råd å bli tråkket ned fra begynnelsen av.

16.   Likevel skal mitt verk gå frem, for likesom kunnskapen om en Frelser har kommet til verden gjennom jødenes vitnesbyrd, slik skal også kunnskapen om en Frelser komme til mitt folk,

17.   og til nephittene, jakobittene, josephittene og zoramittene gjennom deres fedres vitnesbyrd,

18.   og kunnskapen om dette vitnesbyrd skal komme til lamanittene, lemuelittene og ishmaelittene som sank ned i vantro på grunn av sine fedres ugudelighet. Og Herren lot dem ødelegge sine brødre, nephittene, på grunn av deres misgjerninger og avskyeligheter.

19.   Og nettopp i denne hensikt er disse plater som inneholder disse opptegnelsene, blitt bevart, for at de løfter Herren har gitt til sitt folk, kunne bli oppfylt,

20.   og for at lamanittene kunne komme til kunnskap om sine fedre og for at de kunne kjenne Herrens løfter, og for at de kan tro på evangeliet og stole på Jesu Kristi fortjeneste og bli herliggjort gjennom tro på hans navn - og for at de ved å omvende seg kunne bli frelst. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 3
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige