AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 21
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6, april 1830 (History of the Church 1:74-79). Denne åpenbaringen ble gitt da Kirken ble organisert, på den dato som tidligere er nevnt, i Peter Whitmer seniors hjem. Seks menn, som tidligere var blitt døpt, deltok. Disse personer uttrykte enstemmig som sitt ønske og sin beslutning å organisere Kirken ifølge Guds befaling (se kapittel 20). De vedtok også ved avstemning å godkjenne og oppholde Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery som Kirkens presiderende embedsmenn. Ved håndspåleggelse ordinerte Joseph Oliver til en eldste i Kirken, og likeledes ordinerte Oliver Joseph. Etter å ha forrettet nadverden, la Joseph og Oliver sine hender på hver enkelt for å meddele dem Den Hellige Ånd og bekrefte hver især som et medlem av Kirken.1-3: Joseph Smith kalles til å være en seer, oversetter, profet, apostel og eldste. 4-8: Hans ord vil veilede Sions sak. 9-12: De hellige vil tro på hans ord som han taler ved Trøsteren.


1.   Se, det skal føres en opptegnelse blant dere, og i den skal du kalles en seer, en oversetter, en profet, en Jesu Kristi apostel, en eldste i kirken ved Gud Faderens vilje og din Herres Jesu Kristi nåde,

2.   inspirert av Den Hellige Ånd til å legge dens grunnvoll og bygge den opp i den aller helligste tro.

3.   Denne kirke organisert og opprettet i det Herrens år atten hundre og tredve, i den fjerde måned og på den sjette dag i den måned som kalles april.

4.   Derfor skal dere, kirken, gi akt på alle de ord og befalinger som han skal gi dere etter hvert som han mottar dem og vandrer i all hellighet for meg,

5.   for hans ord skal dere motta som om de kom fra min egen munn, i all tålmodighet og tro.

6.   For ved å gjøre disse ting skal helvetes porter ikke få makt over dere, ja, og Gud Herren vil drive mørkets makter bort fra dere og få himlene til å ryste til deres gavn og til sitt navns ære.

7.   For så sier Gud Herren: Ham har jeg inspirert til å fremme Sions sak med stor kraft for det gode, og hans iver kjenner jeg, og hans bønner har jeg hørt.

8.   Ja, jeg har sett ham gråte over Sion, og jeg vil se til at han ikke lenger sørger over henne, for hans gledesdager er kommet, så hans synder er ham forlatt, og mine velsignelser hviler over hans gjerninger.

9.   For se, jeg vil velsigne alle som arbeider i min vingård med en mektig velsignelse, og de skal tro på hans ord som er gitt ham gjennom meg ved Trøsteren, som tilkjennegir at Jesus ble korsfestet av syndige mennesker for verdens synder, ja, til syndenes forlatelse for det sønderknuste hjerte.

10.   Derfor er det nødvendig at han blir ordinert av deg, Oliver Cowdery, min apostel,

11.   og ved denne ordinans er du en eldste under hans hånd, da han for deg er den første, så du kan være en eldste i denne Kristi kirke som bærer mitt navn,

12.   og den første forkynner i denne kirke, for kirken og for verden, ja, til hedningefolkene, ja, og så sier Gud Herren, ja, til jødene også. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 21
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige