AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 19
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith i Manchester, New York, i mars 1830 (History of the Church 1:72-74). I sin historie kaller profeten dette en befaling fra Gud og ikke fra mennesker til Martin Harris, gitt av ham som er Evig.1-3: Kristus har all makt. 4-5: Alle mennesker må omvende seg eller lide. 6-12: Evig straff er Guds straff. 13-20: Kristus led for alle så de kunne slippe å lide hvis de ville omvende seg. 21-28: Forkynn omvendelsens evangelium. 29-41: Forkynn det glade budskap.


1.   Jeg er Alfa og Omega, Kristus, Herren, ja, jeg er han, begynnelsen og enden, verdens Forløser.

2.   Jeg som har utført og fullendt Faderens vilje med meg, ham jeg tilhører, har gjort dette så jeg kan legge alle ting under meg-

3.   bevare all makt, også til å ødelegge Satan og hans gjerninger ved verdens ende og på den siste store dommens dag som jeg skal la komme over dens innbyggere, når jeg skal dømme hvert menneske etter de gjerninger det har gjort.

4.   Og visselig må hvert menneske omvende seg eller lide, for jeg, Gud, er uendelig.

5.   Derfor tilbakekaller jeg ikke den dom jeg skal la utgå, men det skal komme ve, gråt, jammer og tenners gnidsel, ja, til dem som finnes på min venstre side.

6.   Likevel står det ikke skrevet at det ikke skal være noen ende på denne pine, men det står skrevet uendelig pine.

7.   Videre står det skrevet evig fordømmelse, derfor er det tydeligere enn andre skrifter at det kan virke på menneskenes barns hjerter helt og holdent til mitt navns ære.

8.   Derfor vil jeg forklare dette mysterium for dere, for det er høvelig for dere å vite det, likesom for mine apostler.

9.   Jeg taler til dere som er utvalgt i disse ting, til alle som til en, for at dere kan gå inn til min hvile.

10.   For se, hvilket stort mysterium er ikke Guds natur! For se, jeg er uendelig, og den straff som gis fra min hånd, er uendelig straff, for Uendelig er mitt navn. Derfor -

11.   Evig straff er Guds straff.

12.   Uendelig straff er Guds straff.

13.   Derfor befaler jeg deg å omvende deg og holde de bud som du har mottatt ved min tjener Joseph Smith juniors hender i mitt navn.

14.   Og det er ved min allmektige kraft at du har mottatt dem.

15.   Derfor befaler jeg deg å omvende deg. Omvend deg, ellers slår jeg deg med min munns ris og ved min vrede og ved min harme, og dine lidelser blir svære, hvor svære vet du ikke, hvor intense vet du ikke, ja, hvor tunge å bære vet du ikke.

16.   For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg.

17.   Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide likesom jeg.

18.   Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bitre kalk, og vike tilbake -

19.   men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn.

20.   Derfor befaler jeg deg igjen å omvende deg for at jeg ikke skal ydmyke deg med min allmektige kraft, og at du bekjenner dine synder for at du ikke skal lide disse straffedommer som jeg har omtalt og som du erfarte i en liten - ja, kun i den minste grad - da jeg trakk min Ånd tilbake.

21.   Og jeg befaler deg at du forkynner intet annet enn omvendelse, og ikke viser disse ting til verden før jeg anser det for visdom.

22.   For de kan ikke tåle kjøtt nå, men melk må de få, derfor må de ikke få vite disse ting, så de ikke forgår.

23.   Lær av meg, og lytt til mine ord, gå frem i min Ånds saktmodighet, og du skal ha fred i meg.

24.   Jeg er Jesus Kristus, jeg kom ifølge Faderens vilje, og jeg gjør hans vilje.

25.   Og videre befaler jeg deg at du ikke skal begjære din nestes hustru og heller ikke søke å ta din nestes liv.

26.   Og videre befaler jeg deg at du ikke skal la ditt hjerte dvele ved din egen eiendom, men gi fritt av den til trykkingen av Mormons bok, som inneholder sannheten og Guds ord -

27.   som er mitt ord til hedningefolkene, så det snart kan komme til jødene, som lamanittene er en levning av, så de kan tro evangeliet og ikke vente at en Messias skal komme som allerede er kommet.

28.   Og videre befaler jeg deg at du skal be høyt såvel som i ditt hjerte, ja, for verden såvel som i lønndom, offentlig såvel som i enerom.

29.   Og du skal forkynne det glade budskap, ja, forkynn det på fjellene og på ethvert høyt sted og blant alle mennesker du får anledning til å treffe.

30.   Og du skal gjøre det i all ydmykhet, stole på meg og ikke gjengjelde spottere med spott.

31.   Og om dogmer skal du ikke tale, men du skal forkynne omvendelse, tro på Frelseren, og syndsforlatelse ved dåp og ved ild, ja, ved den Hellige Ånd.

32.   Se, dette er en stor befaling, og den siste befaling jeg gir deg om denne sak, for dette skal være tilstrekkelig i ditt daglige liv, ja, til ditt livs ende.

33.   Og ulykke skal du motta hvis du ikke gir akt på disse råd, ja, til ødeleggelse for deg selv og det du eier.

34.   Gi en del av din eiendom, en del av din jord og alt du ikke trenger til din families underhold.

35.   Betal gjelden du har stiftet hos boktrykkeren. Fri deg fra trelldom.

36.   Forlat ditt hus og hjem unntatt når du ønsker å være hos din familie.

37.   Og tal fritt til alle, ja, forkynn, forman, kunngjør sannheten med høy røst og med stor glede, og rop ut: Hosianna, hosianna, velsignet være Herren Guds navn!

38.   Be alltid, og jeg vil utgyte min Ånd over deg, og stor skal din velsignelse være, ja, mer enn om du skulle få jordens skatter og den fordervelse som følger med.

39.   Se, kan du lese dette uten å fryde deg og oppløfte ditt hjerte i glede?

40.   Eller vil du fremdeles løpe omkring som en blind veileder?

41.   Eller vil du være ydmyk og saktmodig og vandre i visdom for meg? ja, kom til meg, din Frelser. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 19
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige