AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 100
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg, New York, den 12. oktober 1833 (History of the Church 1:416, 419-421). De to brødrene som hadde vært borte fra sine familier i flere dager, var noe bekymret for dent.1-4: Joseph og Sidney skal forkynne evangeliet til sjelers frelse. 5-8: Det vil bli gitt dem i samrne stund hva de skal si. 9-12: Sidney skal være en talsmann, og Joseph skal være en åpenbarer og mektig i vitnesbyrd. 13-17: Herren vil oppreise et rent folk, og de lydige vil bli frelst.


1.   Sannelig, så sier Herren til dere, mine venner Sidney og Joseph: Deres familier har det bra, de er i mine hender, og jeg vil gjøre med dem som det synes meg godt, for i meg er all makt.

2.   Derfor, følg meg og lytt til de råd som jeg skal gi dere.

3.   Se, og gi akt, jeg har mange mennesker på dette sted i områdene rundt omkring, og en vid dør skal bli åpnet i traktene rundt omkring i denne østlige del av landet.

4.   Derfor har jeg, Herren, latt dere komme til dette sted, for dette var nødvendig for meg for å frelse sjeler.

5.   Derfor, sannelig sier jeg dere, oppløft deres røst til dette folk, tal de tanker som jeg skal legge i deres hjerter, og dere skal ikke bli gjort til skamme for menneskene,

6.   for det skal bli gitt dere i samme stund, ja, i samme øyeblikk, hva dere skal si.

7.   Men en befaling gir jeg dere at hva som helst dere forkynner, skal dere forkynne i mitt navn, i hjertets andektighet og i saktmodighetens ånd, i alle ting.

8.   Og jeg gir dere det løfte at i den grad dere gjør dette, skal Den Hellige Ånd utgytes for å vitne om alt dere skal si.

9.   Og jeg anser det for nødvendig at du, min tjener Sidney, skal være en talsmann for dette folk, ja, sannelig, jeg vil ordinere deg til dette kall, ja, til å være en talsmann for min tjener Joseph.

10.   Og jeg vil gi ham kraft til å være mektig i vitnesbyrd.

11.   Og jeg vil gi deg kraft til å være mektig til å utlegge alle skrifter, så du kan være en talsmann for ham, og han skal være en åpenbarer for deg, så du kan kjenne sannheten i alt som hører til mitt rike på jorden.

12.   Derfor, fortsett deres reise, og fryd dere i deres hjerter, for se og gi akt, jeg er med dere inntil enden.

13.   Og nå gir jeg dere et ord angående Sion. Sion skal bli forløst selv om hun blir refset en kort tid.

14.   Dine brødre, mine tjenere Orson Hyde og John Gould, er i mine hender, og hvis de holder mine bud, skal de bli frelst.

15.   Derfor, la deres hjerter trøstes, for alle ting skal tjene dem til gode som vandrer rettskaffent, og bli til helliggjørelse for kirken.

16.   For jeg vil oppreise meg et rent folk som vil tjene meg i rettferdighet,

17.   og alle som påkaller Herrens navn og holder hans bud, skal bli frelst. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 100
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige